Николай ЗаболоцкийЖивотные не спят. Они во тьме ночной (Лицо коня)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Животные не спят. Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.
Рогами гладкими шумит в соломе
4 Покатая коровы голова.
Раздвинув скулы вековые,
Ее притиснул каменистый лоб,
И вот косноязычные глаза
8 С трудом вращаются по кругу.
Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
12 И в ветхой роще рокот соловьиный.
И зная все, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
16 Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
20 И грива стелется, как царская порфира.
И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
24 И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!
Мы услыхали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые,
28 Как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются, как пламя,
И, в душу залетев, как в хижину огонь,
Убогое убранство освещают.
32 Слова, которые не умирают
И о которых песни мы поем.
Но вот конюшня опустела,
Деревья тоже разошлись,
36 Скупое утро горы спеленало,
Поля открыло для работ.
И лошадь в клетке из оглобель,
Повозку крытую влача,
40 Глядит покорными глазами
В таинственный и неподвижный мир.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать миро конь язык волшебный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 218

Количество символов без пробелов

1 023

Количество слов

195

Количество уникальных слов

146

Количество значимых слов

58

Количество стоп-слов

71

Количество строк

41

Количество строф

1

Водность

70,3 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

5,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

конь

5

2,56 %

волшебный

2

1,03 %

знать

2

1,03 %

миро

2

1,03 %

язык

2

1,03 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Zhivotnye ne spyat. Oni vo tme nochnoy

Nikolay Zabolotsky

Litso konya

Zhivotnye ne spyat. Oni vo tme nochnoy
Stoyat nad mirom kamennoy stenoy.
Rogami gladkimi shumit v solome
Pokataya korovy golova.
Razdvinuv skuly vekovye,
Yee pritisnul kamenisty lob,
I vot kosnoyazychnye glaza
S trudom vrashchayutsya po krugu.
Litso konya prekrasney i umney.
On slyshit govor listyev i kamney.
Vnimatelny! On znayet krik zveriny
I v vetkhoy roshche rokot solovyiny.
I znaya vse, komu rasskazhet on
Svoi chudesnye videnya?
Noch gluboka. Na temny nebosklon
Voskhodyat zvezd soyedinenya.
I kon stoit, kak rytsar na chasakh,
Igrayet veter v legkikh volosakh,
Glaza goryat, kak dva ogromnykh mira,
I griva steletsya, kak tsarskaya porfira.
I yesli b chelovek uvidel
Litso volshebnoye konya,
On vyrval by yazyk bessilny svoy
I otdal by konyu. Poistine dostoin
Imet yazyk volshebny kon!
My uslykhali by slova.
Slova bolshiye, slovno yabloki. Gustye,
Kak med ili krutoye moloko.
Slova, kotorye vonzayutsya, kak plamya,
I, v dushu zaletev, kak v khizhinu ogon,
Ubogoye ubranstvo osveshchayut.
Slova, kotorye ne umirayut
I o kotorykh pesni my poyem.
No vot konyushnya opustela,
Derevya tozhe razoshlis,
Skupoye utro gory spelenalo,
Polya otkrylo dlya rabot.
I loshad v kletke iz oglobel,
Povozku krytuyu vlacha,
Glyadit pokornymi glazami
V tainstvenny i nepodvizhny mir.

;bdjnyst yt cgzn/ Jyb dj nmvt yjxyjq

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Kbwj rjyz

;bdjnyst yt cgzn/ Jyb dj nmvt yjxyjq
Cnjzn yfl vbhjv rfvtyyjq cntyjq/
Hjufvb ukflrbvb ievbn d cjkjvt
Gjrfnfz rjhjds ujkjdf/
Hfpldbyed creks dtrjdst,
Tt ghbnbcyek rfvtybcnsq kj,,
B djn rjcyjzpsxyst ukfpf
C nheljv dhfof/ncz gj rheue/
Kbwj rjyz ghtrhfcytq b evytq/
Jy cksibn ujdjh kbcnmtd b rfvytq/
Dybvfntkmysq! Jy pyftn rhbr pdthbysq
B d dtn[jq hjot hjrjn cjkjdmbysq/
B pyfz dct, rjve hfccrf;tn jy
Cdjb xeltcyst dbltymz?
Yjxm uke,jrf/ Yf ntvysq yt,jcrkjy
Djc[jlzn pdtpl cjtlbytymz/
B rjym cnjbn, rfr hswfhm yf xfcf[,
Buhftn dtnth d kturb[ djkjcf[,
Ukfpf ujhzn, rfr ldf juhjvys[ vbhf,
B uhbdf cntktncz, rfr wfhcrfz gjhabhf/
B tckb , xtkjdtr edbltk
Kbwj djkit,yjt rjyz,
Jy dshdfk ,s zpsr ,tccbkmysq cdjq
B jnlfk ,s rjy// Gjbcnbyt ljcnjby
Bvtnm zpsr djkit,ysq rjym!
Vs ecks[fkb ,s ckjdf/
Ckjdf ,jkmibt, ckjdyj z,kjrb/ Uecnst,
Rfr vtl bkb rhenjt vjkjrj/
Ckjdf, rjnjhst djypf/ncz, rfr gkfvz,
B, d leie pfktntd, rfr d [b;bye jujym,
E,jujt e,hfycndj jcdtof/n/
Ckjdf, rjnjhst yt evbhf/n
B j rjnjhs[ gtcyb vs gjtv/
Yj djn rjy/iyz jgecntkf,
Lthtdmz nj;t hfpjikbcm,
Cregjt enhj ujhs cgtktyfkj,
Gjkz jnrhskj lkz hf,jn/
B kjiflm d rktnrt bp jukj,tkm,
Gjdjpre rhsne/ dkfxf,
Ukzlbn gjrjhysvb ukfpfvb
D nfbycndtyysq b ytgjldb;ysq vbh/