Сергей ЕсенинЗаря окликает другую

Сергей Есенин [yesenin]

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
4 Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
8 Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
12 Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
16 За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
20 Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
24 Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне — чем сгнивать на ветках —
28 Уж лучше сгореть на ветру.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

довольно расти сестра

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

741

Количество символов без пробелов

609

Количество слов

124

Количество уникальных слов

97

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

55

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

72,6 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

5,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

довольно

2

1,61 %

расти

2

1,61 %

сестра

2

1,61 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Zarya oklikayet druguyu

Sergey Yesenin

* * *

Zarya oklikayet druguyu,
Dymitsya ovsyanaya glad...
Ya vspomnil tebya, doroguyu,
Moya odryakhlevshaya mat.

Kak prezhde khodya na prigorok,
Kostyl svoy szhimaya v ruke,
Ty smotrish na lunny oporok,
Plyvushchy po sonnoy reke.

I dumayesh gorko, ya znayu,
S trevogoy i grustyu bolshoy,
Chto syn tvoy po otchemu krayu
Sovsem ne boleyet dushoy.

Potom ty idesh do pogosta
I, v kamen ustavyas v upor,
Vzdykhayesh tak nezhno i prosto
Za bratyev moikh i sester.

Puskay my rosli nozhevye,
A sestry rosli, kak may,
Ty vse zhe glaza zhivye
Pechalno ne podymay.

Dovolno skorbet! Dovolno!
I vremya tebe podsmotret,
Chto yablone tozhe bolno
Teryat svoikh listyev med.

Ved radost byvayet redko,
Kak veshnyaya zven poutru,
I mne — chem sgnivat na vetkakh —
Uzh luchshe sgoret na vetru.

Pfhz jrkbrftn lheue/

Cthutq Tctyby

* * *

Pfhz jrkbrftn lheue/,
Lsvbncz jdczyfz ukflm///
Z dcgjvybk nt,z, ljhjue/,
Vjz jlhz[ktdifz vfnm/

Rfr ght;lt [jlz yf ghbujhjr,
Rjcnskm cdjq c;bvfz d hert,
Ns cvjnhbim yf keyysq jgjhjr,
Gksdeobq gj cjyyjq htrt/

B levftim ujhmrj, z pyf/,
C nhtdjujq b uhecnm/ ,jkmijq,
Xnj csy ndjq gj jnxtve rhf/
Cjdctv yt ,jkttn leijq/

Gjnjv ns bltim lj gjujcnf
B, d rfvtym ecnfdzcm d egjh,
Dpls[ftim nfr yt;yj b ghjcnj
Pf ,hfnmtd vjb[ b ctcnth/

Gecrfq vs hjckb yj;tdst,
F ctcnhs hjckb, rfr vfq,
Ns dct ;t ukfpf ;bdst
Gtxfkmyj yt gjlsvfq/

Ljdjkmyj crjh,tnm! Ljdjkmyj!
B dhtvz nt,t gjlcvjnhtnm,
Xnj z,kjyt nj;t ,jkmyj
Nthznm cdjb[ kbcnmtd vtlm/

Dtlm hfljcnm ,sdftn htlrj,
Rfr dtiyzz pdtym gjenhe,
B vyt — xtv cuybdfnm yf dtnrf[ —
E; kexit cujhtnm yf dtnhe/