Николай ЗаболоцкийЗадрожала машина и стала (Последняя любовь)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Задрожала машина и стала,
Двое вышли в вечерний простор,
И на руль опустился устало
4 Истомленный работой шофер.
Вдалеке через стекла кабины
Трепетали созвездья огней.
Пожилой пассажир у куртины
8 Задержался с подругой своей.
И водитель сквозь сонные веки
Вдруг заметил два странных лица,
Обращенных друг к другу навеки
12 И забывших себя до конца.
Два туманные легкие света
Исходили из них, и вокруг
Красота уходящего лета
16 Обнимала их сотнями рук.
Были тут огнеликие канны,
Как стаканы с кровавым вином,
И седых аквилегий султаны,
20 И ромашки в венце золотом.
В неизбежном предчувствии горя,
В ожиданье осенних минут,
Кратковременной радости море
24 Окружало любовников тут.
И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные дети ночей,
Молча шли по цветочному кругу
28 В электрическом блеске лучей.
А машина во мраке стояла,
И мотор трепетал тяжело,
И шофер улыбался устало,
32 Опуская в кабине стекло.
Он-то знал, что кончается лето,
Что подходят ненастные дни,
Что давно уж их песенка спета, —
36 То, что, к счастью, не знали они.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать трепетать тут кабина машин усталый шофер

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 008

Количество символов без пробелов

850

Количество слов

157

Количество уникальных слов

123

Количество значимых слов

50

Количество стоп-слов

55

Количество строк

36

Количество строф

1

Водность

68,2 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

5,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

знать

2

1,27 %

кабина

2

1,27 %

машин

2

1,27 %

трепетать

2

1,27 %

тут

2

1,27 %

усталый

2

1,27 %

шофер

2

1,27 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Zadrozhala mashina i stala

Nikolay Zabolotsky

Poslednyaya lyubov

Zadrozhala mashina i stala,
Dvoye vyshli v vecherny prostor,
I na rul opustilsya ustalo
Istomlenny rabotoy shofer.
Vdaleke cherez stekla kabiny
Trepetali sozvezdya ogney.
Pozhiloy passazhir u kurtiny
Zaderzhalsya s podrugoy svoyey.
I voditel skvoz sonnye veki
Vdrug zametil dva strannykh litsa,
Obrashchennykh drug k drugu naveki
I zabyvshikh sebya do kontsa.
Dva tumannye legkiye sveta
Iskhodili iz nikh, i vokrug
Krasota ukhodyashchego leta
Obnimala ikh sotnyami ruk.
Byli tut ognelikiye kanny,
Kak stakany s krovavym vinom,
I sedykh akvilegy sultany,
I romashki v ventse zolotom.
V neizbezhnom predchuvstvii gorya,
V ozhidanye osennikh minut,
Kratkovremennoy radosti more
Okruzhalo lyubovnikov tut.
I oni, naklonyayas drug k drugu,
Bespriyutnye deti nochey,
Molcha shli po tsvetochnomu krugu
V elektricheskom bleske luchey.
A mashina vo mrake stoyala,
I motor trepetal tyazhelo,
I shofer ulybalsya ustalo,
Opuskaya v kabine steklo.
On-to znal, chto konchayetsya leto,
Chto podkhodyat nenastnye dni,
Chto davno uzh ikh pesenka speta, —
To, chto, k schastyu, ne znali oni.

Pflhj;fkf vfibyf b cnfkf

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Gjcktlyzz k/,jdm

Pflhj;fkf vfibyf b cnfkf,
Ldjt dsikb d dtxthybq ghjcnjh,
B yf hekm jgecnbkcz ecnfkj
Bcnjvktyysq hf,jnjq ijath/
Dlfktrt xthtp cntrkf rf,bys
Nhtgtnfkb cjpdtplmz juytq/
Gj;bkjq gfccf;bh e rehnbys
Pflth;fkcz c gjlheujq cdjtq/
B djlbntkm crdjpm cjyyst dtrb
Dlheu pfvtnbk ldf cnhfyys[ kbwf,
J,hfotyys[ lheu r lheue yfdtrb
B pf,sdib[ ct,z lj rjywf/
Ldf nevfyyst kturbt cdtnf
Bc[jlbkb bp yb[, b djrheu
Rhfcjnf e[jlzotuj ktnf
J,ybvfkf b[ cjnyzvb her/
,skb nen juytkbrbt rfyys,
Rfr cnfrfys c rhjdfdsv dbyjv,
B ctls[ frdbktubq ceknfys,
B hjvfirb d dtywt pjkjnjv/
D ytbp,t;yjv ghtlxedcndbb ujhz,
D j;blfymt jctyyb[ vbyen,
Rhfnrjdhtvtyyjq hfljcnb vjht
Jrhe;fkj k/,jdybrjd nen/
B jyb, yfrkjyzzcm lheu r lheue,
,tcghb/nyst ltnb yjxtq,
Vjkxf ikb gj wdtnjxyjve rheue
D 'ktrnhbxtcrjv ,ktcrt kextq/
F vfibyf dj vhfrt cnjzkf,
B vjnjh nhtgtnfk nz;tkj,
B ijath eks,fkcz ecnfkj,
Jgecrfz d rf,byt cntrkj/
Jy-nj pyfk, xnj rjyxftncz ktnj,
Xnj gjl[jlzn ytyfcnyst lyb,
Xnj lfdyj e; b[ gtctyrf cgtnf, —
Nj, xnj, r cxfcnm/, yt pyfkb jyb/