Михаил ЛермонтовЗачем я не птица, не ворон степной (Желание)

Михаил Лермонтов [lermontov]

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
4 И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля,
Где в замке пустом, на туманных горах,
8 Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом,
12 И смахнул бы я пыль с них крылом;

И арфы шотландской струну бы задел,
И по сводам бы звук полетел;
Внимаем одним, и одним пробужден,
16 Как раздался, так смолкнул бы он.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Против строгих законов судьбы.
Меж мной и холмами отчизны моей
20 Расстилаются волны морей.

Последний потомок отважных бойцов
Увядает среди чуждых снегов;
Я здесь был рожден, но нездешний душой...
24 О! зачем я не ворон степной?..

Другие анализы стихотворений Михаила Лермонтова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ворон зачем один степной запад меч щит

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

794

Количество символов без пробелов

654

Количество слов

135

Количество уникальных слов

94

Количество значимых слов

41

Количество стоп-слов

55

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

69,6 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

зачем

3

2,22 %

один

3

2,22 %

ворон

2

1,48 %

запад

2

1,48 %

меч

2

1,48 %

степной

2

1,48 %

щит

2

1,48 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Zachem ya ne ptitsa, ne voron stepnoy

Mikhail Lermontov

Zhelaniye

Zachem ya ne ptitsa, ne voron stepnoy,
Proletevshy seychas nado mnoy?
Zachem ne mogu v nebesakh ya parit
I odnu lish svobodu lyubit?

Na zapad, na zapad pomchalsya by ya,
Gde tsvetut moikh predkov polya,
Gde v zamke pustom, na tumannykh gorakh,
Ikh zabvenny pokoitsya prakh.

Na drevney stene ikh nasledstvenny shchit
I zarzhavlenny mech ikh visit.
Ya stal by letat nad mechom i shchitom,
I smakhnul by ya pyl s nikh krylom;

I arfy shotlandskoy strunu by zadel,
I po svodam by zvuk poletel;
Vnimayem odnim, i odnim probuzhden,
Kak razdalsya, tak smolknul by on.

No tshchetny mechty, bespolezny molby
Protiv strogikh zakonov sudby.
Mezh mnoy i kholmami otchizny moyey
Rasstilayutsya volny morey.

Posledny potomok otvazhnykh boytsov
Uvyadayet sredi chuzhdykh snegov;
Ya zdes byl rozhden, no nezdeshny dushoy...
O! zachem ya ne voron stepnoy?..

Pfxtv z yt gnbwf, yt djhjy cntgyjq

Vb[fbk Kthvjynjd

;tkfybt

Pfxtv z yt gnbwf, yt djhjy cntgyjq,
Ghjktntdibq ctqxfc yflj vyjq?
Pfxtv yt vjue d yt,tcf[ z gfhbnm
B jlye kbim cdj,jle k/,bnm?

Yf pfgfl, yf pfgfl gjvxfkcz ,s z,
Ult wdtnen vjb[ ghtlrjd gjkz,
Ult d pfvrt gecnjv, yf nevfyys[ ujhf[,
B[ pf,dtyysq gjrjbncz ghf[/

Yf lhtdytq cntyt b[ yfcktlcndtyysq obn
B pfh;fdktyysq vtx b[ dbcbn/
Z cnfk ,s ktnfnm yfl vtxjv b obnjv,
B cvf[yek ,s z gskm c yb[ rhskjv;

B fhas ijnkfylcrjq cnheye ,s pfltk,
B gj cdjlfv ,s pder gjktntk;
Dybvftv jlybv, b jlybv ghj,e;lty,
Rfr hfplfkcz, nfr cvjkryek ,s jy/

Yj notnys vtxns, ,tcgjktpys vjkm,s
Ghjnbd cnhjub[ pfrjyjd celm,s/
Vt; vyjq b [jkvfvb jnxbpys vjtq
Hfccnbkf/ncz djkys vjhtq/

Gjcktlybq gjnjvjr jndf;ys[ ,jqwjd
Edzlftn chtlb xe;ls[ cytujd;
Z pltcm ,sk hj;lty, yj ytpltiybq leijq///
J! pfxtv z yt djhjy cntgyjq?//