Николай НекрасовЗачем насмешливо ревнуешь

Николай Некрасов [nekrasov]

Зачем насмешливо ревнуешь,
Зачем, быть может, негодуешь,
Что музу темную мою
4 Я прославляю и пою?

Не знаю я тесней союза,
Сходней желаний и страстей —
С тобой, моя вторая муза,
8 У музы юности моей!

Ты ей родная с колыбели...
Не так же ль в юные лета
И над тобою тяготели
12 Забота, скорбь и нищета?

Ты под своим родимым кровом
Врагов озлобленных нашла
И в отчуждении суровом
16 Печально детство провела.

Ты в жизнь невесело вступила...
Ценой страданья и борьбы,
Ценой кровавых слез купила
20 Ты каждый шаг своей судьбы.

Ты много вынесла гонений,
Суровых бурь, враждебных встреч,
Чтобы святыню убеждений,
24 Свободу сердца уберечь.

Но, устояв душою твердой,
Несокрушимая в борьбе,
Нашла ты в ненависти гордой
28 Опору прочную себе.

Ты так встречаешь испытанья,
Так презираешь ты людей,
Как будто люди и страданья
32 Слабее гордости твоей.

И говорят: ценою чувства,
Ценой душевной теплоты
Презренья страшное искусство
36 И гордый смех купила ты.

Нет, грудь твоя полна участья!..
Когда порой снимаешь ты
Личину гордого бесстрастья,
40 Неумолимой красоты,

Когда скорбишь, когда рыдаешь
В величьи слабости твоей —
Я знаю, как ты проклинаешь,
44 Как ненавидишь ты людей!

В груди, трепещущей любовью,
Вражда бесплодно говорит,
И сердце, обливаясь кровью,
48 Чужою скорбию болит.

Не дикий гнев, не жажда мщенья
В душе скорбящей разлита —
Святое слово всепрощенья
52 Лепечут слабые уста.

Так, помню, истощив напрасно
Все буйство скорби и страстей,
Смирялась кротко и прекрасно
56 Вдруг Муза юности моей.

Слезой увлажнены ланиты,
Глаза поникнуты к земле,
И свежим тернием увитый
60 Венец страданья на челе...

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой знать зачем борьба цена грудь муза гордый купить страданье

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 572

Количество символов без пробелов

1 316

Количество слов

239

Количество уникальных слов

162

Количество значимых слов

83

Количество стоп-слов

80

Количество строк

60

Количество строф

15

Водность

65,3 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

6,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

муза

4

1,67 %

цена

4

1,67 %

гордый

3

1,26 %

страданье

3

1,26 %

твой

3

1,26 %

борьба

2

0,84 %

грудь

2

0,84 %

зачем

2

0,84 %

знать

2

0,84 %

купить

2

0,84 %

найти

2

0,84 %

сердце

2

0,84 %

скорбеть

2

0,84 %

скорбь

2

0,84 %

слабый

2

0,84 %

слеза

2

0,84 %

страсть

2

0,84 %

суровый

2

0,84 %

юность

2

0,84 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Zachem nasmeshlivo revnuyesh

Nikolay Nekrasov

* * *

Zachem nasmeshlivo revnuyesh,
Zachem, byt mozhet, negoduyesh,
Chto muzu temnuyu moyu
Ya proslavlyayu i poyu?

Ne znayu ya tesney soyuza,
Skhodney zhelany i strastey —
S toboy, moya vtoraya muza,
U muzy yunosti moyey!

Ty yey rodnaya s kolybeli...
Ne tak zhe l v yunye leta
I nad toboyu tyagoteli
Zabota, skorb i nishcheta?

Ty pod svoim rodimym krovom
Vragov ozloblennykh nashla
I v otchuzhdenii surovom
Pechalno detstvo provela.

Ty v zhizn neveselo vstupila...
Tsenoy stradanya i borby,
Tsenoy krovavykh slez kupila
Ty kazhdy shag svoyey sudby.

Ty mnogo vynesla goneny,
Surovykh bur, vrazhdebnykh vstrech,
Chtoby svyatynyu ubezhdeny,
Svobodu serdtsa uberech.

No, ustoyav dushoyu tverdoy,
Nesokrushimaya v borbe,
Nashla ty v nenavisti gordoy
Oporu prochnuyu sebe.

Ty tak vstrechayesh ispytanya,
Tak prezirayesh ty lyudey,
Kak budto lyudi i stradanya
Slabeye gordosti tvoyey.

I govoryat: tsenoyu chuvstva,
Tsenoy dushevnoy teploty
Prezrenya strashnoye iskusstvo
I gordy smekh kupila ty.

Net, grud tvoya polna uchastya!..
Kogda poroy snimayesh ty
Lichinu gordogo besstrastya,
Neumolimoy krasoty,

Kogda skorbish, kogda rydayesh
V velichyi slabosti tvoyey —
Ya znayu, kak ty proklinayesh,
Kak nenavidish ty lyudey!

V grudi, trepeshchushchey lyubovyu,
Vrazhda besplodno govorit,
I serdtse, oblivayas krovyu,
Chuzhoyu skorbiyu bolit.

Ne diky gnev, ne zhazhda mshchenya
V dushe skorbyashchey razlita —
Svyatoye slovo vseproshchenya
Lepechut slabye usta.

Tak, pomnyu, istoshchiv naprasno
Vse buystvo skorbi i strastey,
Smiryalas krotko i prekrasno
Vdrug Muza yunosti moyey.

Slezoy uvlazhneny lanity,
Glaza poniknuty k zemle,
I svezhim terniyem uvity
Venets stradanya na chele...

Pfxtv yfcvtikbdj htdyetim

Ybrjkfq Ytrhfcjd

* * *

Pfxtv yfcvtikbdj htdyetim,
Pfxtv, ,snm vj;tn, ytujletim,
Xnj vepe ntvye/ vj/
Z ghjckfdkz/ b gj/?

Yt pyf/ z ntcytq cj/pf,
C[jlytq ;tkfybq b cnhfcntq —
C nj,jq, vjz dnjhfz vepf,
E veps /yjcnb vjtq!

Ns tq hjlyfz c rjks,tkb///
Yt nfr ;t km d /yst ktnf
B yfl nj,j/ nzujntkb
Pf,jnf, crjh,m b ybotnf?

Ns gjl cdjbv hjlbvsv rhjdjv
Dhfujd jpkj,ktyys[ yfikf
B d jnxe;ltybb cehjdjv
Gtxfkmyj ltncndj ghjdtkf/

Ns d ;bpym ytdtctkj dcnegbkf///
Wtyjq cnhflfymz b ,jhm,s,
Wtyjq rhjdfds[ cktp regbkf
Ns rf;lsq ifu cdjtq celm,s/

Ns vyjuj dsytckf ujytybq,
Cehjds[ ,ehm, dhf;lt,ys[ dcnhtx,
Xnj,s cdznsy/ e,t;ltybq,
Cdj,jle cthlwf e,thtxm/

Yj, ecnjzd leij/ ndthljq,
Ytcjrheibvfz d ,jhm,t,
Yfikf ns d ytyfdbcnb ujhljq
Jgjhe ghjxye/ ct,t/

Ns nfr dcnhtxftim bcgsnfymz,
Nfr ghtpbhftim ns k/ltq,
Rfr ,elnj k/lb b cnhflfymz
Ckf,tt ujhljcnb ndjtq/

B ujdjhzn: wtyj/ xedcndf,
Wtyjq leitdyjq ntgkjns
Ghtphtymz cnhfiyjt bcreccndj
B ujhlsq cvt[ regbkf ns/

Ytn, uhelm ndjz gjkyf exfcnmz!//
Rjulf gjhjq cybvftim ns
Kbxbye ujhljuj ,tccnhfcnmz,
Ytevjkbvjq rhfcjns,

Rjulf crjh,bim, rjulf hslftim
D dtkbxmb ckf,jcnb ndjtq —
Z pyf/, rfr ns ghjrkbyftim,
Rfr ytyfdblbim ns k/ltq!

D uhelb, nhtgtoeotq k/,jdm/,
Dhf;lf ,tcgkjlyj ujdjhbn,
B cthlwt, j,kbdfzcm rhjdm/,
Xe;j/ crjh,b/ ,jkbn/

Yt lbrbq uytd, yt ;f;lf votymz
D leit crjh,zotq hfpkbnf —
Cdznjt ckjdj dctghjotymz
Ktgtxen ckf,st ecnf/

Nfr, gjvy/, bcnjobd yfghfcyj
Dct ,eqcndj crjh,b b cnhfcntq,
Cvbhzkfcm rhjnrj b ghtrhfcyj
Dlheu Vepf /yjcnb vjtq/

Cktpjq edkf;ytys kfybns,
Ukfpf gjybryens r ptvkt,
B cdt;bv nthybtv edbnsq
Dtytw cnhflfymz yf xtkt///