Николай ГумилевЮный маг в пурпуровом хитоне (Заклинание)

Николай Гумилев [gumilev]

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил нездешние слова,
Перед ней, царицей беззаконий,
4 Расточал рубины волшебства.

Аромат сжигаемых растений
Открывал пространства без границ,
Где носились сумрачные тени,
8 То на рыб похожи, то на птиц.

Плакали невидимые струны,
Огненные плавали столбы,
Гордые военные трибуны
12 Опускали взоры, как рабы.

А царица, тайное тревожа,
Мировой играла крутизной,
И ее атласистая кожа
16 Опьяняла снежной белизной.

Отданный во власть ее причуде,
Юный маг забыл про все вокруг,
Он смотрел на маленькие груди,
20 На браслеты вытянутых рук.

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил, как мертвый, не дыша,
Отдал все царице беззаконий,
24 Чем была жива его душа.

А когда на изумрудах Нила
Месяц закачался и поблек,
Бледная царица уронила
28 Для него алеющий цветок.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все оно юный отдать царица маг беззаконие пурпуровый хитон

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

771

Количество символов без пробелов

650

Количество слов

115

Количество уникальных слов

90

Количество значимых слов

48

Количество стоп-слов

31

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

58,3 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

9,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

царица

4

3,48 %

маг

3

2,61 %

юный

3

2,61 %

беззаконие

2

1,74 %

все

2

1,74 %

оно

2

1,74 %

отдать

2

1,74 %

пурпуровый

2

1,74 %

хитон

2

1,74 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Yuny mag v purpurovom khitone

Nikolay Gumilev

Zaklinaniye

Yuny mag v purpurovom khitone
Govoril nezdeshniye slova,
Pered ney, tsaritsey bezzakony,
Rastochal rubiny volshebstva.

Aromat szhigayemykh rasteny
Otkryval prostranstva bez granits,
Gde nosilis sumrachnye teni,
To na ryb pokhozhi, to na ptits.

Plakali nevidimye struny,
Ognennye plavali stolby,
Gordye voyennye tribuny
Opuskali vzory, kak raby.

A tsaritsa, taynoye trevozha,
Mirovoy igrala krutiznoy,
I yee atlasistaya kozha
Opyanyala snezhnoy beliznoy.

Otdanny vo vlast yee prichude,
Yuny mag zabyl pro vse vokrug,
On smotrel na malenkiye grudi,
Na braslety vytyanutykh ruk.

Yuny mag v purpurovom khitone
Govoril, kak mertvy, ne dysha,
Otdal vse tsaritse bezzakony,
Chem byla zhiva yego dusha.

A kogda na izumrudakh Nila
Mesyats zakachalsya i poblek,
Blednaya tsaritsa uronila
Dlya nego aleyushchy tsvetok.

/ysq vfu d gehgehjdjv [bnjyt

Ybrjkfq Uevbktd

Pfrkbyfybt

/ysq vfu d gehgehjdjv [bnjyt
Ujdjhbk ytpltiybt ckjdf,
Gthtl ytq, wfhbwtq ,tppfrjybq,
Hfcnjxfk he,bys djkit,cndf/

Fhjvfn c;buftvs[ hfcntybq
Jnrhsdfk ghjcnhfycndf ,tp uhfybw,
Ult yjcbkbcm cevhfxyst ntyb,
Nj yf hs, gj[j;b, nj yf gnbw/

Gkfrfkb ytdblbvst cnheys,
Juytyyst gkfdfkb cnjk,s,
Ujhlst djtyyst nhb,eys
Jgecrfkb dpjhs, rfr hf,s/

F wfhbwf, nfqyjt nhtdj;f,
Vbhjdjq buhfkf rhenbpyjq,
B tt fnkfcbcnfz rj;f
Jgmzyzkf cyt;yjq ,tkbpyjq/

Jnlfyysq dj dkfcnm tt ghbxelt,
/ysq vfu pf,sk ghj dct djrheu,
Jy cvjnhtk yf vfktymrbt uhelb,
Yf ,hfcktns dsnzyens[ her/

/ysq vfu d gehgehjdjv [bnjyt
Ujdjhbk, rfr vthndsq, yt lsif,
Jnlfk dct wfhbwt ,tppfrjybq,
Xtv ,skf ;bdf tuj leif/

F rjulf yf bpevhelf[ Ybkf
Vtczw pfrfxfkcz b gj,ktr,
,ktlyfz wfhbwf ehjybkf
Lkz ytuj fkt/obq wdtnjr/