Александр БлокЕсть в напевах твоих сокровенных (К музе)

Александр Блок [blok]

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
4 Поругание счастия есть.

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
8 Соблазняя своей красотой...

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
12 И когда-то мной виденный круг.

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты — и Муза, и чудо.
16 Для меня ты — мученье и ад.

Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
20 И твоих утешений просил?
Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
24 Все проклятье своей красоты?

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче
28 Были страшные ласки твои...

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада —
32 Эта горькая страсть, как полынь!

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой длить над роковой сила быль красота проклятие

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

930

Количество символов без пробелов

762

Количество слов

156

Количество уникальных слов

108

Количество значимых слов

46

Количество стоп-слов

67

Количество строк

32

Количество строф

7

Водность

70,5 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

4

2,56 %

быль

2

1,28 %

длить

2

1,28 %

красота

2

1,28 %

над

2

1,28 %

проклятие

2

1,28 %

роковой

2

1,28 %

сила

2

1,28 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Yest v napevakh tvoikh sokrovennykh

Aleksandr Blok

K muze

Yest v napevakh tvoikh sokrovennykh
Rokovaya o gibeli vest.
Yest proklyatye zavetov svyashchennykh,
Poruganiye schastia yest.

I takaya vlekushchaya sila,
Chto gotov ya tverdit za molvoy,
Budto angelov ty nizvodila,
Soblaznyaya svoyey krasotoy...

I kogda ty smeyeshsya nad veroy,
Nad toboy zagorayetsya vdrug
Tot neyarky, purpurovo-sery
I kogda-to mnoy videnny krug.

Zla, dobra li? — Ty vsya — ne otsyuda.
Mudreno pro tebya govoryat:
Dlya inykh ty — i Muza, i chudo.
Dlya menya ty — muchenye i ad.

Ya ne znayu, zachem na rassvete,
V chas, kogda uzhe ne bylo sil,
Ne pogib ya, no lik tvoy zametil
I tvoikh utesheny prosil?
Ya khotel, chtob my byli vragami,
Tak za chto zh podarila mne ty
Lug s tsvetami i tverd so zvezdami —
Vse proklyatye svoyey krasoty?

I kovarneye severnoy nochi,
I khmelney zolotogo ai,
I lyubovi tsyganskoy koroche
Byli strashnye laski tvoi...

I byla rokovaya otrada
V popiranyi zavetnykh svyatyn,
I bezumnaya serdtsu uslada —
Eta gorkaya strast, kak polyn!

Tcnm d yfgtdf[ ndjb[ cjrhjdtyys[

Fktrcfylh ,kjr

R vept

Tcnm d yfgtdf[ ndjb[ cjrhjdtyys[
Hjrjdfz j ub,tkb dtcnm/
Tcnm ghjrkznmt pfdtnjd cdzotyys[,
Gjheufybt cxfcnbz tcnm/

B nfrfz dktreofz cbkf,
Xnj ujnjd z ndthlbnm pf vjkdjq,
,elnj fyutkjd ns ybpdjlbkf,
Cj,kfpyzz cdjtq rhfcjnjq///

B rjulf ns cvttimcz yfl dthjq,
Yfl nj,jq pfujhftncz dlheu
Njn ytzhrbq, gehgehjdj-cthsq
B rjulf-nj vyjq dbltyysq rheu/

Pkf, lj,hf kb? — Ns dcz — yt jnc/lf/
Velhtyj ghj nt,z ujdjhzn:
Lkz bys[ ns — b Vepf, b xelj/
Lkz vtyz ns — vextymt b fl/

Z yt pyf/, pfxtv yf hfccdtnt,
D xfc, rjulf e;t yt ,skj cbk,
Yt gjub, z, yj kbr ndjq pfvtnbk
B ndjb[ entitybq ghjcbk?
Z [jntk, xnj, vs ,skb dhfufvb,
Nfr pf xnj ; gjlfhbkf vyt ns
Keu c wdtnfvb b ndthlm cj pdtplfvb —
Dct ghjrkznmt cdjtq rhfcjns?

B rjdfhytt ctdthyjq yjxb,
B [vtkmytq pjkjnjuj fb,
B k/,jdb wsufycrjq rjhjxt
,skb cnhfiyst kfcrb ndjb///

B ,skf hjrjdfz jnhflf
D gjgbhfymb pfdtnys[ cdznsym,
B ,tpevyfz cthlwe eckflf —
'nf ujhmrfz cnhfcnm, rfr gjksym!