Константин БальмонтЕсть слово — и оно едино (Россия)

Константин Бальмонт [balmont]

Есть слово — и оно едино.
Россия. Этот звук — свирель.
В нем воркованье голубино.
4 Я чую поле, в сердце хмель,
Позвавший птиц к весне апрель.
На иве распустились почки,
Береза слабые листочки
8 Раскрыла — больше снег не враг.
Трава взошла на каждой кочке,
Заизумрудился овраг.
Тоска ли в сердце медлит злая?
12 Гони. Свой дух утихомирь.
Вновь с нами ласточка живая,
Заморского отвергшись края,
В родимую влюбилась ширь.
16 И сердце, ничего не зная,
Вновь знает нежно, как она,
Что луговая и лесная
Зовет к раскрытости весна.
20 От солнца — ласка властелина,
Весь мир — одно окно лучу.
Светла в предчувствии долина,
О чем томлюсь? Чего хочу?
24 Всегда родимого взыскую,
Люблю разбег родных полей,
Вхожу в прогалину лесную —
Нет в мире ничего милей.
28 Ручьи, луга, болота, склоны,
В кустах для зайца уголок.
В пастушью дудку вдунул звоны,
Качнув подснежник, ветерок.
32 Весенним дождиком омочен,
Весенним солнцем разогрет,
Мой край, в покров весны одет,
Нерукотворно беспорочен.
36 Другого в мире счастья нет.

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать оно сердце весна ничего миро край весенний вновь лесной

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

985

Количество символов без пробелов

826

Количество слов

153

Количество уникальных слов

123

Количество значимых слов

63

Количество стоп-слов

41

Количество строк

36

Количество строф

1

Водность

58,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

весна

3

1,96 %

сердце

3

1,96 %

весенний

2

1,31 %

вновь

2

1,31 %

знать

2

1,31 %

край

2

1,31 %

лесной

2

1,31 %

миро

2

1,31 %

ничего

2

1,31 %

оно

2

1,31 %

солнце

2

1,31 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Yest slovo — i ono yedino

Konstantin Balmont

Rossia

Yest slovo — i ono yedino.
Rossia. Etot zvuk — svirel.
V nem vorkovanye golubino.
Ya chuyu pole, v serdtse khmel,
Pozvavshy ptits k vesne aprel.
Na ive raspustilis pochki,
Bereza slabye listochki
Raskryla — bolshe sneg ne vrag.
Trava vzoshla na kazhdoy kochke,
Zaizumrudilsya ovrag.
Toska li v serdtse medlit zlaya?
Goni. Svoy dukh utikhomir.
Vnov s nami lastochka zhivaya,
Zamorskogo otvergshis kraya,
V rodimuyu vlyubilas shir.
I serdtse, nichego ne znaya,
Vnov znayet nezhno, kak ona,
Chto lugovaya i lesnaya
Zovet k raskrytosti vesna.
Ot solntsa — laska vlastelina,
Ves mir — odno okno luchu.
Svetla v predchuvstvii dolina,
O chem tomlyus? Chego khochu?
Vsegda rodimogo vzyskuyu,
Lyublyu razbeg rodnykh poley,
Vkhozhu v progalinu lesnuyu —
Net v mire nichego miley.
Ruchyi, luga, bolota, sklony,
V kustakh dlya zaytsa ugolok.
V pastushyu dudku vdunul zvony,
Kachnuv podsnezhnik, veterok.
Vesennim dozhdikom omochen,
Vesennim solntsem razogret,
Moy kray, v pokrov vesny odet,
Nerukotvorno besporochen.
Drugogo v mire schastya net.

Tcnm ckjdj — b jyj tlbyj

Rjycnfynby ,fkmvjyn

Hjccbz

Tcnm ckjdj — b jyj tlbyj/
Hjccbz/ 'njn pder — cdbhtkm/
D ytv djhrjdfymt ujke,byj/
Z xe/ gjkt, d cthlwt [vtkm,
Gjpdfdibq gnbw r dtcyt fghtkm/
Yf bdt hfcgecnbkbcm gjxrb,
,thtpf ckf,st kbcnjxrb
Hfcrhskf — ,jkmit cytu yt dhfu/
Nhfdf dpjikf yf rf;ljq rjxrt,
Pfbpevhelbkcz jdhfu/
Njcrf kb d cthlwt vtlkbn pkfz?
Ujyb/ Cdjq le[ enb[jvbhm/
Dyjdm c yfvb kfcnjxrf ;bdfz,
Pfvjhcrjuj jndthuibcm rhfz,
D hjlbve/ dk/,bkfcm ibhm/
B cthlwt, ybxtuj yt pyfz,
Dyjdm pyftn yt;yj, rfr jyf,
Xnj keujdfz b ktcyfz
Pjdtn r hfcrhsnjcnb dtcyf/
Jn cjkywf — kfcrf dkfcntkbyf,
Dtcm vbh — jlyj jryj kexe/
Cdtnkf d ghtlxedcndbb ljkbyf,
J xtv njvk/cm? Xtuj [jxe?
Dctulf hjlbvjuj dpscre/,
K/,k/ hfp,tu hjlys[ gjktq,
D[j;e d ghjufkbye ktcye/ —
Ytn d vbht ybxtuj vbktq/
Hexmb, keuf, ,jkjnf, crkjys,
D recnf[ lkz pfqwf eujkjr/
D gfcneim/ lelre dleyek pdjys,
Rfxyed gjlcyt;ybr, dtnthjr/
Dtctyybv lj;lbrjv jvjxty,
Dtctyybv cjkywtv hfpjuhtn,
Vjq rhfq, d gjrhjd dtcys jltn,
Ytherjndjhyj ,tcgjhjxty/
Lheujuj d vbht cxfcnmz ytn/