Александр БлокЕсть игра: осторожно войти

Александр Блок [blok]

Есть игра: осторожно войти,
Чтоб вниманье людей усыпить;
И глазами добычу найти;
4 И за ней незаметно следить.

Как бы ни был нечуток и груб
Человек, за которым следят, —
Он почувствует пристальный взгляд
8 Хоть в углах еле дрогнувших губ.

А другой — точно сразу поймет:
Вздрогнут плечи, рука у него;
Обернется — и нет ничего;
12 Между тем — беспокойство растет.

Тем и страшен невидимый взгляд,
Что его невозможно поймать;
Чуешь ты, но не можешь понять,
16 Чьи глаза за тобою следят.

Не корысть, не влюбленность, не месть;
Так — игра, как игра у детей:
И в собрании каждом людей
20 Эти тайные сыщики есть.

Ты и сам иногда не поймешь,
Отчего так бывает порой,
Что собою ты к людям придешь,
24 А уйдешь от людей — не собой.

Есть дурной и хороший есть глаз,
Только лучше б ничей не следил:
Слишком много есть в каждом из нас
28 Неизвестных, играющих сил...

О, тоска! Через тысячу лет
Мы не сможем измерить души:
Мы услышим полет всех планет,
32 Громовые раскаты в тиши...

А пока — в неизвестном живем
И не ведаем сил мы своих,
И, как дети, играя с огнем,
36 Обжигаем себя и других...

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно тьма взгляд ребенок сила игра следить неизвестный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 063

Количество символов без пробелов

867

Количество слов

181

Количество уникальных слов

116

Количество значимых слов

29

Количество стоп-слов

95

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

84,0 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

8,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

следить

4

2,21 %

игра

3

1,66 %

взгляд

2

1,10 %

неизвестный

2

1,10 %

оно

2

1,10 %

ребенок

2

1,10 %

сила

2

1,10 %

тьма

2

1,10 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Yest igra: ostorozhno voyti

Aleksandr Blok

* * *

Yest igra: ostorozhno voyti,
Chtob vnimanye lyudey usypit;
I glazami dobychu nayti;
I za ney nezametno sledit.

Kak by ni byl nechutok i grub
Chelovek, za kotorym sledyat, —
On pochuvstvuyet pristalny vzglyad
Khot v uglakh yele drognuvshikh gub.

A drugoy — tochno srazu poymet:
Vzdrognut plechi, ruka u nego;
Obernetsya — i net nichego;
Mezhdu tem — bespokoystvo rastet.

Tem i strashen nevidimy vzglyad,
Chto yego nevozmozhno poymat;
Chuyesh ty, no ne mozhesh ponyat,
Chyi glaza za toboyu sledyat.

Ne koryst, ne vlyublennost, ne mest;
Tak — igra, kak igra u detey:
I v sobranii kazhdom lyudey
Eti taynye syshchiki yest.

Ty i sam inogda ne poymesh,
Otchego tak byvayet poroy,
Chto soboyu ty k lyudyam pridesh,
A uydesh ot lyudey — ne soboy.

Yest durnoy i khoroshy yest glaz,
Tolko luchshe b nichey ne sledil:
Slishkom mnogo yest v kazhdom iz nas
Neizvestnykh, igrayushchikh sil...

O, toska! Cherez tysyachu let
My ne smozhem izmerit dushi:
My uslyshim polet vsekh planet,
Gromovye raskaty v tishi...

A poka — v neizvestnom zhivem
I ne vedayem sil my svoikh,
I, kak deti, igraya s ognem,
Obzhigayem sebya i drugikh...

Tcnm buhf: jcnjhj;yj djqnb

Fktrcfylh ,kjr

* * *

Tcnm buhf: jcnjhj;yj djqnb,
Xnj, dybvfymt k/ltq ecsgbnm;
B ukfpfvb lj,sxe yfqnb;
B pf ytq ytpfvtnyj cktlbnm/

Rfr ,s yb ,sk ytxenjr b uhe,
Xtkjdtr, pf rjnjhsv cktlzn, —
Jy gjxedcndetn ghbcnfkmysq dpukzl
[jnm d eukf[ tkt lhjuyedib[ ue,/

F lheujq — njxyj chfpe gjqvtn:
Dplhjuyen gktxb, herf e ytuj;
J,thytncz — b ytn ybxtuj;
Vt;le ntv — ,tcgjrjqcndj hfcntn/

Ntv b cnhfity ytdblbvsq dpukzl,
Xnj tuj ytdjpvj;yj gjqvfnm;
Xetim ns, yj yt vj;tim gjyznm,
Xmb ukfpf pf nj,j/ cktlzn/

Yt rjhscnm, yt dk/,ktyyjcnm, yt vtcnm;
Nfr — buhf, rfr buhf e ltntq:
B d cj,hfybb rf;ljv k/ltq
'nb nfqyst csobrb tcnm/

Ns b cfv byjulf yt gjqvtim,
Jnxtuj nfr ,sdftn gjhjq,
Xnj cj,j/ ns r k/lzv ghbltim,
F eqltim jn k/ltq — yt cj,jq/

Tcnm lehyjq b [jhjibq tcnm ukfp,
Njkmrj kexit , ybxtq yt cktlbk:
Ckbirjv vyjuj tcnm d rf;ljv bp yfc
Ytbpdtcnys[, buhf/ob[ cbk///

J, njcrf! Xthtp nsczxe ktn
Vs yt cvj;tv bpvthbnm leib:
Vs ecksibv gjktn dct[ gkfytn,
Uhjvjdst hfcrfns d nbib///

F gjrf — d ytbpdtcnyjv ;bdtv
B yt dtlftv cbk vs cdjb[,
B, rfr ltnb, buhfz c juytv,
J,;buftv ct,z b lheub[///