Владимир МаяковскийЕсли Гавану окинуть мигом (Блек энд уайт)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Если Гавану окинуть мигом —
рай-страна, страна что надо.
Под пальмой на ножке стоят фламинго.
4 Цветет коларио по всей Ведадо.
В Гаване все разграничено четко:
у белых доллары, у черных — нет.
Поэтому Вилли стоит со щеткой
8 у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много за жизнь повымел Вилли —
одних пылинок целый лес, —
поэтому волос у Вилли вылез,
12 поэтому живот у Вилли влез.
Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что вор, портовой инспектор,
16 кинет негру цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что стали б ходить на голове.
И то намели бы больше грязи:
20 волосьев тыщи, а ног — две.
Рядом шла нарядная Прадо.
То звякнет, то вспыхнет трехверстный джаз.
Дурню покажется, что и взаправду
24 бывший рай в Гаване как раз.
В мозгу у Вилли мало извилин,
мало всходов, мало посева.
Одно единственное вызубрил Вилли
28 тверже, чем камень памятника Масео:
«Белый ест ананас спелый,
черный — гнилью моченый.
Белую работу делает белый,
32 черную работу — черный».
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был закорюка из закорюк.
И когда вопрос этот влезал в Вилли,
36 щетка падала из Виллиных рук.
И надо же случиться, чтоб как раз тогда
к королю сигарному Энри Клей
пришел, белей, чем облаков стада,
40 величественнейший из сахарных королей.
Негр подходит к туше дебелой:
«Ай бэг ер пардон, мистер Брэгг!
Почему и сахар, белый-белый,
44 должен делать черный негр?
Черная сигара не идет в усах вам —
она для негра с черными усами.
А если вы любите кофий с сахаром,
48 то сахар извольте делать сами».
Такой вопрос не проходит даром.
Король из белого становится желт.
Вывернулся король сообразно с ударом,
52 выбросил обе перчатки и ушел.
Цвели кругом чудеса ботаники.
Бананы сплетали сплошной кров.
Вытер негр о белые подштанники
56 руку, с носа утершую кровь.
Негр посопел подбитым носом,
поднял щетку, держась за скулу.
Откуда знать ему, что с таким вопросом
60 надо обращаться в Коминтерн, в Москву?

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

иза белый делать король малый черный вопрос вилли негр гавана

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 893

Количество символов без пробелов

1 579

Количество слов

306

Количество уникальных слов

201

Количество значимых слов

120

Количество стоп-слов

93

Количество строк

60

Количество строф

1

Водность

60,8 %

Классическая тошнота

2,83

Академическая тошнота

8,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

вилли

8

2,61 %

черный

7

2,29 %

негр

6

1,96 %

белый

5

1,63 %

малый

5

1,63 %

вопрос

4

1,31 %

иза

4

1,31 %

король

4

1,31 %

гавана

3

0,98 %

делать

3

0,98 %

один

3

0,98 %

поэтому

3

0,98 %

разве

3

0,98 %

сахар

3

0,98 %

щетка

3

0,98 %

бок

2

0,65 %

грязь

2

0,65 %

закорюка

2

0,65 %

клей

2

0,65 %

много

2

0,65 %

нос

2

0,65 %

оно

2

0,65 %

работа

2

0,65 %

энри

2

0,65 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Yesli Gavanu okinut migom

Vladimir Mayakovsky

Blek end uayt

Yesli Gavanu okinut migom —
ray-strana, strana chto nado.
Pod palmoy na nozhke stoyat flamingo.
Tsvetet kolario po vsey Vedado.
V Gavane vse razgranicheno chetko:
u belykh dollary, u chernykh — net.
Poetomu Villi stoit so shchetkoy
u «Enri Kley end Bok, limited».
Mnogo za zhizn povymel Villi —
odnikh pylinok tsely les, —
poetomu volos u Villi vylez,
poetomu zhivot u Villi vlez.
Mal yego radostey tuskly spektr:
shest chasov pospat na boku,
da razve chto vor, portovoy inspektor,
kinet negru tsent na begu.
Ot etoy gryazi skroyeshsya razve?
Razve chto stali b khodit na golove.
I to nameli by bolshe gryazi:
volosyev tyshchi, a nog — dve.
Ryadom shla naryadnaya Prado.
To zvyaknet, to vspykhnet trekhverstny dzhaz.
Durnyu pokazhetsya, chto i vzapravdu
byvshy ray v Gavane kak raz.
V mozgu u Villi malo izvilin,
malo vskhodov, malo poseva.
Odno yedinstvennoye vyzubril Villi
tverzhe, chem kamen pamyatnika Maseo:
«Bely yest ananas spely,
cherny — gnilyu mocheny.
Beluyu rabotu delayet bely,
chernuyu rabotu — cherny».
Malo voprosov Villi sverlili.
No odin byl zakoryuka iz zakoryuk.
I kogda vopros etot vlezal v Villi,
shchetka padala iz Villinykh ruk.
I nado zhe sluchitsya, chtob kak raz togda
k korolyu sigarnomu Enri Kley
prishel, beley, chem oblakov stada,
velichestvenneyshy iz sakharnykh koroley.
Negr podkhodit k tushe debeloy:
«Ay beg yer pardon, mister Bregg!
Pochemu i sakhar, bely-bely,
dolzhen delat cherny negr?
Chernaya sigara ne idet v usakh vam —
ona dlya negra s chernymi usami.
A yesli vy lyubite kofy s sakharom,
to sakhar izvolte delat sami».
Takoy vopros ne prokhodit darom.
Korol iz belogo stanovitsya zhelt.
Vyvernulsya korol soobrazno s udarom,
vybrosil obe perchatki i ushel.
Tsveli krugom chudesa botaniki.
Banany spletali sploshnoy krov.
Vyter negr o belye podshtanniki
ruku, s nosa utershuyu krov.
Negr posopel podbitym nosom,
podnyal shchetku, derzhas za skulu.
Otkuda znat yemu, chto s takim voprosom
nado obrashchatsya v Komintern, v Moskvu?

Tckb Ufdfye jrbyenm vbujv

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

,ktr 'yl efqn

Tckb Ufdfye jrbyenm vbujv —
hfq-cnhfyf, cnhfyf xnj yflj/
Gjl gfkmvjq yf yj;rt cnjzn akfvbyuj/
Wdtntn rjkfhbj gj dctq Dtlflj/
D Ufdfyt dct hfpuhfybxtyj xtnrj:
e ,tks[ ljkkfhs, e xthys[ — ytn/
Gj'njve Dbkkb cnjbn cj otnrjq
e «'yhb Rktq 'yl ,jr, kbvbntl»/
Vyjuj pf ;bpym gjdsvtk Dbkkb —
jlyb[ gskbyjr wtksq ktc, —
gj'njve djkjc e Dbkkb dsktp,
gj'njve ;bdjn e Dbkkb dktp/
Vfk tuj hfljcntq necrksq cgtrnh:
itcnm xfcjd gjcgfnm yf ,jre,
lf hfpdt xnj djh, gjhnjdjq bycgtrnjh,
rbytn ytuhe wtyn yf ,tue/
Jn 'njq uhzpb crhjtimcz hfpdt?
Hfpdt xnj cnfkb , [jlbnm yf ujkjdt/
B nj yfvtkb ,s ,jkmit uhzpb:
djkjcmtd nsob, f yju — ldt/
Hzljv ikf yfhzlyfz Ghflj/
Nj pdzrytn, nj dcgs[ytn nht[dthcnysq l;fp/
Lehy/ gjrf;tncz, xnj b dpfghfdle
,sdibq hfq d Ufdfyt rfr hfp/
D vjpue e Dbkkb vfkj bpdbkby,
vfkj dc[jljd, vfkj gjctdf/
Jlyj tlbycndtyyjt dspe,hbk Dbkkb
ndth;t, xtv rfvtym gfvznybrf Vfctj:
«,tksq tcn fyfyfc cgtksq,
xthysq — uybkm/ vjxtysq/
,tke/ hf,jne ltkftn ,tksq,
xthye/ hf,jne — xthysq»/
Vfkj djghjcjd Dbkkb cdthkbkb/
Yj jlby ,sk pfrjh/rf bp pfrjh/r/
B rjulf djghjc 'njn dktpfk d Dbkkb,
otnrf gflfkf bp Dbkkbys[ her/
B yflj ;t ckexbnmcz, xnj, rfr hfp njulf
r rjhjk/ cbufhyjve 'yhb Rktq
ghbitk, ,tktq, xtv j,kfrjd cnflf,
dtkbxtcndtyytqibq bp cf[fhys[ rjhjktq/
Ytuh gjl[jlbn r neit lt,tkjq:
«Fq ,'u th gfhljy, vbcnth ,h'uu!
Gjxtve b cf[fh, ,tksq-,tksq,
ljk;ty ltkfnm xthysq ytuh?
Xthyfz cbufhf yt bltn d ecf[ dfv —
jyf lkz ytuhf c xthysvb ecfvb/
F tckb ds k/,bnt rjabq c cf[fhjv,
nj cf[fh bpdjkmnt ltkfnm cfvb»/
Nfrjq djghjc yt ghj[jlbn lfhjv/
Rjhjkm bp ,tkjuj cnfyjdbncz ;tkn/
Dsdthyekcz rjhjkm cjj,hfpyj c elfhjv,
ds,hjcbk j,t gthxfnrb b eitk/
Wdtkb rheujv xeltcf ,jnfybrb/
,fyfys cgktnfkb cgkjiyjq rhjd/
Dsnth ytuh j ,tkst gjlinfyybrb
here, c yjcf enthie/ rhjdm/
Ytuh gjcjgtk gjl,bnsv yjcjv,
gjlyzk otnre, lth;fcm pf creke/
Jnrelf pyfnm tve, xnj c nfrbv djghjcjv
yflj j,hfofnmcz d Rjvbynthy, d Vjcrde?