Константин БальмонтЕще необходимо любить и убивать

Константин Бальмонт [balmont]

Еще необходимо любить и убивать,
Еще необходимо накладывать печать,
Быть внешним и жестоким, быть нежным без конца
4 И всех манить волненьем красивого лица.

Еще необходимо. Ты видишь, почему:
Мы все стремимся к Богу, мы тянемся к Нему,
Но Бог всегда уходит, всегда к Себе маня,
8 И хочет тьмы — за светом, и после ночи — дня.

Всегда разнообразных, Он хочет новых снов,
Хотя бы безобразных, мучительных миров,
Но только полных жизни, бросающих свой крик,
12 И гаснущих покорно, создавши новый миг.

И маятник всемирный, незримый для очей,
Ведет по лабиринту рассветов и ночей.
И сонмы звезд несутся по страшному пути.
16 И Бог всегда уходит. И мы должны идти.

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

бог всегда ночь уходить необходимо

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

651

Количество символов без пробелов

541

Количество слов

105

Количество уникальных слов

75

Количество значимых слов

21

Количество стоп-слов

47

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

80,0 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

11,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

всегда

4

3,81 %

бог

3

2,86 %

необходимо

3

2,86 %

ночь

2

1,90 %

уходить

2

1,90 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Yeshche neobkhodimo lyubit i ubivat

Konstantin Balmont

* * *

Yeshche neobkhodimo lyubit i ubivat,
Yeshche neobkhodimo nakladyvat pechat,
Byt vneshnim i zhestokim, byt nezhnym bez kontsa
I vsekh manit volnenyem krasivogo litsa.

Yeshche neobkhodimo. Ty vidish, pochemu:
My vse stremimsya k Bogu, my tyanemsya k Nemu,
No Bog vsegda ukhodit, vsegda k Sebe manya,
I khochet tmy — za svetom, i posle nochi — dnya.

Vsegda raznoobraznykh, On khochet novykh snov,
Khotya by bezobraznykh, muchitelnykh mirov,
No tolko polnykh zhizni, brosayushchikh svoy krik,
I gasnushchikh pokorno, sozdavshi novy mig.

I mayatnik vsemirny, nezrimy dlya ochey,
Vedet po labirintu rassvetov i nochey.
I sonmy zvezd nesutsya po strashnomu puti.
I Bog vsegda ukhodit. I my dolzhny idti.

Tot ytj,[jlbvj k/,bnm b e,bdfnm

Rjycnfynby ,fkmvjyn

* * *

Tot ytj,[jlbvj k/,bnm b e,bdfnm,
Tot ytj,[jlbvj yfrkflsdfnm gtxfnm,
,snm dytiybv b ;tcnjrbv, ,snm yt;ysv ,tp rjywf
B dct[ vfybnm djkytymtv rhfcbdjuj kbwf/

Tot ytj,[jlbvj/ Ns dblbim, gjxtve:
Vs dct cnhtvbvcz r ,jue, vs nzytvcz r Ytve,
Yj ,ju dctulf e[jlbn, dctulf r Ct,t vfyz,
B [jxtn nmvs — pf cdtnjv, b gjckt yjxb — lyz/

Dctulf hfpyjj,hfpys[, Jy [jxtn yjds[ cyjd,
[jnz ,s ,tpj,hfpys[, vexbntkmys[ vbhjd,
Yj njkmrj gjkys[ ;bpyb, ,hjcf/ob[ cdjq rhbr,
B ufcyeob[ gjrjhyj, cjplfdib yjdsq vbu/

B vfznybr dctvbhysq, ytphbvsq lkz jxtq,
Dtltn gj kf,bhbyne hfccdtnjd b yjxtq/
B cjyvs pdtpl ytcencz gj cnhfiyjve genb/
B ,ju dctulf e[jlbn/ B vs ljk;ys blnb/