Иннокентий АнненскийЕдва пчелиное гуденье замолчало (Мучительный сонет)

Иннокентий Анненский [annensky]

Едва пчелиное гуденье замолчало,
Уж ноющий комар приблизился, звеня...
Каких обманов ты, о сердце, не прощало
4 Тревожной пустоте оконченного дня?

Мне нужен талый снег под желтизной огня,
Сквозь потное стекло светящего устало,
И чтобы прядь волос так близко от меня,
8 Так близко от меня, развившись, трепетала.

Мне надо дымных туч с померкшей высоты,
Круженья дымных туч, в которых нет былого,
Полузакрытых глаз и музыки мечты,

12 И музыки мечты, еще не знавшей слова...
О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
Чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне!

Другие анализы стихотворений Иннокентия Анненского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

мечта огонь музыка близко дымный туча

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

557

Количество символов без пробелов

462

Количество слов

92

Количество уникальных слов

71

Количество значимых слов

25

Количество стоп-слов

41

Количество строк

14

Количество строф

4

Водность

72,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

10,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

огонь

3

3,26 %

близко

2

2,17 %

дымный

2

2,17 %

мечта

2

2,17 %

музыка

2

2,17 %

туча

2

2,17 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Yedva pchelinoye gudenye zamolchalo

Innokenty Annensky

Muchitelny sonet

Yedva pchelinoye gudenye zamolchalo,
Uzh noyushchy komar priblizilsya, zvenya...
Kakikh obmanov ty, o serdtse, ne proshchalo
Trevozhnoy pustote okonchennogo dnya?

Mne nuzhen taly sneg pod zheltiznoy ognya,
Skvoz potnoye steklo svetyashchego ustalo,
I chtoby pryad volos tak blizko ot menya,
Tak blizko ot menya, razvivshis, trepetala.

Mne nado dymnykh tuch s pomerkshey vysoty,
Kruzhenya dymnykh tuch, v kotorykh net bylogo,
Poluzakrytykh glaz i muzyki mechty,

I muzyki mechty, yeshche ne znavshey slova...
O, day mne tolko mig, no v zhizni, ne vo sne,
Chtob mog ya stat ognem ili sgoret v ogne!

Tldf gxtkbyjt ueltymt pfvjkxfkj

Byyjrtynbq Fyytycrbq

Vexbntkmysq cjytn

Tldf gxtkbyjt ueltymt pfvjkxfkj,
E; yj/obq rjvfh ghb,kbpbkcz, pdtyz///
Rfrb[ j,vfyjd ns, j cthlwt, yt ghjofkj
Nhtdj;yjq gecnjnt jrjyxtyyjuj lyz?

Vyt ye;ty nfksq cytu gjl ;tknbpyjq juyz,
Crdjpm gjnyjt cntrkj cdtnzotuj ecnfkj,
B xnj,s ghzlm djkjc nfr ,kbprj jn vtyz,
Nfr ,kbprj jn vtyz, hfpdbdibcm, nhtgtnfkf/

Vyt yflj lsvys[ nex c gjvthritq dscjns,
Rhe;tymz lsvys[ nex, d rjnjhs[ ytn ,skjuj,
Gjkepfrhsns[ ukfp b vepsrb vtxns,

B vepsrb vtxns, tot yt pyfditq ckjdf///
J, lfq vyt njkmrj vbu, yj d ;bpyb, yt dj cyt,
Xnj, vju z cnfnm juytv bkb cujhtnm d juyt!