Зинаида ГиппиусЕдиный раз вскипает пеной (Любовь — одна)

Зинаида Гиппиус [gippius]

Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
4 Измены нет: любовь — Одна.

Мы негодуем, иль играем,
Иль лжем — но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем:
8 Душа одна — любовь одна.

Однообразно и пустынно
Однообразием сильна
Проходит жизнь... И в жизни длинной
12 Любовь одна, всегда одна.

Лишь в неизменном — бесконечность,
Лишь в постоянном глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
16 И все ясней: любовь одна.

Любви мы платим нашей кровью,
Но верная душа — верна,
И любим мы одной любовью...
20 Любовь одна, как смерть одна.

Другие анализы стихотворений Зинаиды Гиппиус

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

сердце душа один любовь верный лишь иль измена

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

551

Количество символов без пробелов

455

Количество слов

87

Количество уникальных слов

52

Количество значимых слов

29

Количество стоп-слов

25

Количество строк

20

Количество строф

5

Водность

66,7 %

Классическая тошнота

3,00

Академическая тошнота

20,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

один

9

10,34 %

любовь

7

8,05 %

верный

2

2,30 %

душа

2

2,30 %

измена

2

2,30 %

иль

2

2,30 %

лишь

2

2,30 %

сердце

2

2,30 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Yediny raz vskipayet penoy

Zinaida Gippius

Lyubov — odna

Yediny raz vskipayet penoy
I rassypayetsya volna.
Ne mozhet serdtse zhit izmenoy,
Izmeny net: lyubov — Odna.

My negoduyem, il igrayem,
Il lzhem — no v serdtse tishina.
My nikogda ne izmenyayem:
Dusha odna — lyubov odna.

Odnoobrazno i pustynno
Odnoobraziyem silna
Prokhodit zhizn... I v zhizni dlinnoy
Lyubov odna, vsegda odna.

Lish v neizmennom — beskonechnost,
Lish v postoyannom glubina.
I dalshe put, i blizhe vechnost,
I vse yasney: lyubov odna.

Lyubvi my platim nashey krovyu,
No vernaya dusha — verna,
I lyubim my odnoy lyubovyu...
Lyubov odna, kak smert odna.

Tlbysq hfp dcrbgftn gtyjq

Pbyfblf Ubggbec

K/,jdm — jlyf

Tlbysq hfp dcrbgftn gtyjq
B hfccsgftncz djkyf/
Yt vj;tn cthlwt ;bnm bpvtyjq,
Bpvtys ytn: k/,jdm — Jlyf/

Vs ytujletv, bkm buhftv,
Bkm k;tv — yj d cthlwt nbibyf/
Vs ybrjulf yt bpvtyztv:
Leif jlyf — k/,jdm jlyf/

Jlyjj,hfpyj b gecnsyyj
Jlyjj,hfpbtv cbkmyf
Ghj[jlbn ;bpym/// B d ;bpyb lkbyyjq
K/,jdm jlyf, dctulf jlyf/

Kbim d ytbpvtyyjv — ,tcrjytxyjcnm,
Kbim d gjcnjzyyjv uke,byf/
B lfkmit genm, b ,kb;t dtxyjcnm,
B dct zcytq: k/,jdm jlyf/

K/,db vs gkfnbv yfitq rhjdm/,
Yj dthyfz leif — dthyf,
B k/,bv vs jlyjq k/,jdm////
K/,jdm jlyf, rfr cvthnm jlyf/