Анна АхматоваЯ знаю, ты моя награда

Анна Ахматова [akhmatova]

Я знаю, ты моя награда
За годы боли и труда,
За то, что я земным отрадам
4 Не предавалась никогда,
За то, что я не говорила
Возлюбленному: «Ты любим».
За то, что всем я все простила,
8 Ты будешь Ангелом моим.

Другие анализы стихотворений Анны Ахматовой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

205

Количество символов без пробелов

166

Количество слов

39

Количество уникальных слов

24

Количество значимых слов

6

Количество стоп-слов

25

Количество строк

8

Количество строф

1

Водность

84,6 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

14,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

2

5,13 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya znayu, ty moya nagrada

Anna Akhmatova

* * *

Ya znayu, ty moya nagrada
Za gody boli i truda,
Za to, chto ya zemnym otradam
Ne predavalas nikogda,
Za to, chto ya ne govorila
Vozlyublennomu: «Ty lyubim».
Za to, chto vsem ya vse prostila,
Ty budesh Angelom moim.

Z pyf/, ns vjz yfuhflf

Fyyf F[vfnjdf

* * *

Z pyf/, ns vjz yfuhflf
Pf ujls ,jkb b nhelf,
Pf nj, xnj z ptvysv jnhflfv
Yt ghtlfdfkfcm ybrjulf,
Pf nj, xnj z yt ujdjhbkf
Djpk/,ktyyjve: «Ns k/,bv»/
Pf nj, xnj dctv z dct ghjcnbkf,
Ns ,eltim Fyutkjv vjbv/