Зинаида ГиппиусЯ в тесной келье — в этом мире (Пауки)

Зинаида Гиппиус [gippius]

Я в тесной келье — в этом мире.
И келья тесная низка.
А в четырех углах — четыре
4 Неутомимых паука.

Они ловки, жирны и грязны.
И все плетут, плетут, плетут...
И страшен их однообразный
8 Непрерывающийся труд.

Они четыре паутины
В одну, огромную, сплели.
Гляжу — шевелятся их спины
12 В зловонно-сумрачной пыли.

Мои глаза — под паутиной.
Она сера, мягка, липка.
И рады радостью звериной
16 Четыре толстых паука.

Другие анализы стихотворений Зинаиды Гиппиус

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

четыре плести келья паук паутина тесный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

405

Количество символов без пробелов

335

Количество слов

63

Количество уникальных слов

44

Количество значимых слов

27

Количество стоп-слов

21

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

57,1 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

15,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

четыре

4

6,35 %

плести

3

4,76 %

келья

2

3,17 %

паук

2

3,17 %

паутина

2

3,17 %

тесный

2

3,17 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya v tesnoy kelye — v etom mire

Zinaida Gippius

Pauki

Ya v tesnoy kelye — v etom mire.
I kelya tesnaya nizka.
A v chetyrekh uglakh — chetyre
Neutomimykh pauka.

Oni lovki, zhirny i gryazny.
I vse pletut, pletut, pletut...
I strashen ikh odnoobrazny
Nepreryvayushchysya trud.

Oni chetyre pautiny
V odnu, ogromnuyu, spleli.
Glyazhu — shevelyatsya ikh spiny
V zlovonno-sumrachnoy pyli.

Moi glaza — pod pautinoy.
Ona sera, myagka, lipka.
I rady radostyu zverinoy
Chetyre tolstykh pauka.

Z d ntcyjq rtkmt — d 'njv vbht

Pbyfblf Ubggbec

Gferb

Z d ntcyjq rtkmt — d 'njv vbht/
B rtkmz ntcyfz ybprf/
F d xtnsht[ eukf[ — xtnsht
Ytenjvbvs[ gferf/

Jyb kjdrb, ;bhys b uhzpys/
B dct gktnen, gktnen, gktnen///
B cnhfity b[ jlyjj,hfpysq
Ytghthsdf/obqcz nhel/

Jyb xtnsht gfenbys
D jlye, juhjvye/, cgktkb/
Ukz;e — itdtkzncz b[ cgbys
D pkjdjyyj-cevhfxyjq gskb/

Vjb ukfpf — gjl gfenbyjq/
Jyf cthf, vzurf, kbgrf/
B hfls hfljcnm/ pdthbyjq
Xtnsht njkcns[ gferf/