Иосиф БродскийЯ всегда твердил, что судьба — игра

Иосиф Бродский [brodsky]

Я всегда твердил, что судьба — игра.
Что зачем нам рыба, раз есть икра.
Что готический стиль победит, как школа,
4 как способность торчать, избежав укола.
Я сижу у окна. За окном осина.
Я любил немногих. Однако — сильно.

Я считал, что лес — только часть полена.
8 Что зачем вся дева, раз есть колено.
Что, устав от поднятой веком пыли,
русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.
Я сижу у окна. Я помыл посуду.
12 Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке — ужас пола.
Что любовь, как акт, лишена глагола.
Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,
16 вещь обретает не ноль, но Хронос.
Я сижу у окна. Вспоминаю юность.
Улыбнусь порою, порой отплюнусь.

Я сказал, что лист разрушает почку.
20 И что семя, упавши в дурную почву,
не дает побега; что луг с поляной
есть пример рукоблудья, в Природе данный.
Я сижу у окна, обхватив колени,
24 в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива,
но зато ее хором не спеть. Не диво,
что в награду мне за такие речи
28 своих ног никто не кладет на плечи.
Я сижу у окна в темноте; как скорый,
море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо
32 признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.
Я сижу в темноте. И она не хуже
36 в комнате, чем темнота снаружи.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

зачем окно темнота колено лишенный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 285

Количество символов без пробелов

1 049

Количество слов

227

Количество уникальных слов

145

Количество значимых слов

53

Количество стоп-слов

103

Количество строк

36

Количество строф

6

Водность

76,7 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

6,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

окно

6

2,64 %

темнота

3

1,32 %

зачем

2

0,88 %

колено

2

0,88 %

лишенный

2

0,88 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya vsegda tverdil, chto sudba — igra

Iosif Brodsky

* * *

Ya vsegda tverdil, chto sudba — igra.
Chto zachem nam ryba, raz yest ikra.
Chto gotichesky stil pobedit, kak shkola,
kak sposobnost torchat, izbezhav ukola.
Ya sizhu u okna. Za oknom osina.
Ya lyubil nemnogikh. Odnako — silno.

Ya schital, chto les — tolko chast polena.
Chto zachem vsya deva, raz yest koleno.
Chto, ustav ot podnyatoy vekom pyli,
russky glaz otdokhnet na estonskom shpile.
Ya sizhu u okna. Ya pomyl posudu.
Ya byl schastliv zdes, i uzhe ne budu.

Ya pisal, chto v lampochke — uzhas pola.
Chto lyubov, kak akt, lishena glagola.
Chto ne znal Evklid, chto, skhodya na konus,
veshch obretayet ne nol, no Khronos.
Ya sizhu u okna. Vspominayu yunost.
Ulybnus poroyu, poroy otplyunus.

Ya skazal, chto list razrushayet pochku.
I chto semya, upavshi v durnuyu pochvu,
ne dayet pobega; chto lug s polyanoy
yest primer rukobludya, v Prirode danny.
Ya sizhu u okna, obkhvativ koleni,
v obshchestve sobstvennoy gruznoy teni.

Moya pesnya byla lishena motiva,
no zato yee khorom ne spet. Ne divo,
chto v nagradu mne za takiye rechi
svoikh nog nikto ne kladet na plechi.
Ya sizhu u okna v temnote; kak skory,
more gremit za volnistoy shtoroy.

Grazhdanin vtorosortnoy epokhi, gordo
priznayu ya tovarom vtorogo sorta
svoi luchshiye mysli i dnyam gryadushchim
ya daryu ikh kak opyt borby s udushyem.
Ya sizhu v temnote. I ona ne khuzhe
v komnate, chem temnota snaruzhi.

Z dctulf ndthlbk, xnj celm,f — buhf

Bjcba ,hjlcrbq

* * *

Z dctulf ndthlbk, xnj celm,f — buhf/
Xnj pfxtv yfv hs,f, hfp tcnm brhf/
Xnj ujnbxtcrbq cnbkm gj,tlbn, rfr irjkf,
rfr cgjcj,yjcnm njhxfnm, bp,t;fd erjkf/
Z cb;e e jryf/ Pf jryjv jcbyf/
Z k/,bk ytvyjub[/ Jlyfrj — cbkmyj/

Z cxbnfk, xnj ktc — njkmrj xfcnm gjktyf/
Xnj pfxtv dcz ltdf, hfp tcnm rjktyj/
Xnj, ecnfd jn gjlyznjq dtrjv gskb,
heccrbq ukfp jnlj[ytn yf 'cnjycrjv igbkt/
Z cb;e e jryf/ Z gjvsk gjcele/
Z ,sk cxfcnkbd pltcm, b e;t yt ,ele/

Z gbcfk, xnj d kfvgjxrt — e;fc gjkf/
Xnj k/,jdm, rfr frn, kbityf ukfujkf/
Xnj yt pyfk 'drkbl, xnj, c[jlz yf rjyec,
dtom j,htnftn yt yjkm, yj [hjyjc/
Z cb;e e jryf/ Dcgjvbyf/ /yjcnm/
Eks,yecm gjhj/, gjhjq jngk/yecm/

Z crfpfk, xnj kbcn hfpheiftn gjxre/
B xnj ctvz, egfdib d lehye/ gjxde,
yt lftn gj,tuf; xnj keu c gjkzyjq
tcnm ghbvth herj,kelmz, d Ghbhjlt lfyysq/
Z cb;e e jryf, j,[dfnbd rjktyb,
d j,otcndt cj,cndtyyjq uhepyjq ntyb/

Vjz gtcyz ,skf kbityf vjnbdf,
yj pfnj tt [jhjv yt cgtnm/ Yt lbdj,
xnj d yfuhfle vyt pf nfrbt htxb
cdjb[ yju ybrnj yt rkfltn yf gktxb/
Z cb;e e jryf d ntvyjnt; rfr crjhsq,
vjht uhtvbn pf djkybcnjq injhjq/

Uhf;lfyby dnjhjcjhnyjq 'gj[b, ujhlj
ghbpyf/ z njdfhjv dnjhjuj cjhnf
cdjb kexibt vsckb b lyzv uhzleobv
z lfh/ b[ rfr jgsn ,jhm,s c eleimtv/
Z cb;e d ntvyjnt/ B jyf yt [e;t
d rjvyfnt, xtv ntvyjnf cyfhe;b/