Евгений БаратынскийЯ возвращуся к вам, поля моих отцов (Родина)

Евгений Баратынский [baratynsky]

Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
4 Пускай другие чтут приличия законы;
Пускай другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный наконец от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
8 Испив безвременно всю чашу испытаний,
Не призрак счастия, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
12 О дом отеческий! о край всегда любимый!
Родные небеса! незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем.
16 Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,
С улыбкой слушает, над бездною воссев,
И бури грозный свист и волн мятежный рев;
Так, небо не моля о почестях и злате,
20 Спокойный домосед в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,
Я буду издали глядеть на бури света.
24 Нет, нет, не отменю священного обета!
Пускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пускай кровавых битв любовник молодой
С волненьем учится, губя часы златые,
28 Науке размерять окопы боевые —
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
32 Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;
Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
36 Помогут утучнить наследственные нивы.
А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отческих полях разведший в дни былые!
40 Ты поведешь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
Я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет негою воскреснувшей природе,
44 С тяжелым заступом явлюся в огороде;
Приду с тобой садить коренья и цветы.
О подвиг благостный! не тщетен будешь ты:
Богиня пажитей признательной фортуны!
48 Для них безвестный век, для них свирель и струны;
Они доступны всем и мне за легкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.
От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
52 А там, где ручеек по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
56 И липу свежую и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
60 И мирный заступ мой и мирную цевницу.

Другие анализы стихотворений Евгения Баратынского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

мыть небо задумчивый буря пускай круг мирный заступ безвестный возвращуся

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

2 335

Количество символов без пробелов

1 967

Количество слов

367

Количество уникальных слов

250

Количество значимых слов

153

Количество стоп-слов

116

Количество строк

60

Количество строф

1

Водность

58,3 %

Классическая тошнота

2,83

Академическая тошнота

5,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

мыть

8

2,18 %

мирный

4

1,09 %

пускай

4

1,09 %

заступ

3

0,82 %

небо

3

0,82 %

безвестный

2

0,54 %

буря

2

0,54 %

возвращуся

2

0,54 %

задумчивый

2

0,54 %

круг

2

0,54 %

молодой

2

0,54 %

над

2

0,54 %

огород

2

0,54 %

отец

2

0,54 %

отеческий

2

0,54 %

плуг

2

0,54 %

повеять

2

0,54 %

поле

2

0,54 %

родной

2

0,54 %

священный

2

0,54 %

сон

2

0,54 %

спешить

2

0,54 %

страна

2

0,54 %

счастие

2

0,54 %

труд

2

0,54 %

цветок

2

0,54 %

честь

2

0,54 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya vozvrashchusya k vam, polya moikh ottsov

Yevgeny Baratynsky

Rodina

Ya vozvrashchusya k vam, polya moikh ottsov,
Dubravy mirnye, svyashchenny serdtsu krov!
Ya vozvrashchusya k vam, domashniye ikony!
Puskay drugiye chtut prilichia zakony;
Puskay drugiye chtut revnivy sud nevezhd;
Svobodny nakonets ot suyetnykh nadezhd,
Ot bespokoynykh snov, ot vetrenykh zhelany,
Ispiv bezvremenno vsyu chashu ispytany,
Ne prizrak schastia, no schastye nuzhno mne.
Ustaly truzhenik, speshu k rodnoy strane
Zasnut zhelannym snom pod krovleyu rodimoy.
O dom otechesky! o kray vsegda lyubimy!
Rodnye nebesa! nezvuchny golos moy
V stikhakh zadumchivykh vas pel v strane chuzhoy,
Vy mne poveyete spokoystviyem i schastyem.
Kak v pristani plovets, ispytanny nenastyem,
S ulybkoy slushayet, nad bezdnoyu vossev,
I buri grozny svist i voln myatezhny rev;
Tak, nebo ne molya o pochestyakh i zlate,
Spokoyny domosed v moyey bezvestnoy khate,
Ukryvshis ot tolpy vzyskatelnykh sudey,
V krugu druzey svoikh, v krugu semyi svoyey,
Ya budu izdali glyadet na buri sveta.
Net, net, ne otmenyu svyashchennogo obeta!
Puskay letit k shatram bestrepetny geroy;
Puskay krovavykh bitv lyubovnik molodoy
S volnenyem uchitsya, gubya chasy zlatye,
Nauke razmeryat okopy boyevye —
Ya s detstva polyubil sladchayshiye trudy.
Prilezhny, mirny plug, vzryvayushchy brazdy,
Pochtenneye mecha; polezny v skromnoy dole,
Khochu vozdelyvat otecheskoye pole.
Oratay, vetkhikh dney dostigshy nad sokhoy,
V zabotakh sladostnykh nastavnik budet moy;
Mne dryakhlogo ottsa syny trudolyubivy
Pomogut utuchnit nasledstvennye nivy.
A ty, moy stary drug, moy verny dobrokhot,
Userdny pestun moy, ty, pervy ogorod
Na otcheskikh polyakh razvedshy v dni bylye!
Ty povedesh menya v sady svoi gustye,
Derevyev i tsvetov rasskazhesh imena;
Ya sam, kogda s nebes roskoshnaya vesna
Poveyet negoyu voskresnuvshey prirode,
S tyazhelym zastupom yavlyusya v ogorode;
Pridu s toboy sadit korenya i tsvety.
O podvig blagostny! ne tshcheten budesh ty:
Boginya pazhitey priznatelnoy fortuny!
Dlya nikh bezvestny vek, dlya nikh svirel i struny;
Oni dostupny vsem i mne za legky trud
Plodami sochnymi obilno vozdadut.
Ot gryad i zastupa speshu k polyam i plugu;
A tam, gde rucheyek po barkhatnomu lugu
Katit zadumchivo pustynnye strui,
V vesenny yasny den ya sam, druzya moi,
U brega nasazhu lesok uyedinenny,
I lipu svezhuyu i topol osrebrenny;
V teni ikh otdokhnet moy pravnuk molodoy;
Tam druzhba nekogda sokroyet pepel moy
I vmesto mramora polozhit na grobnitsu
I mirny zastup moy i mirnuyu tsevnitsu.

Z djpdhfoecz r dfv, gjkz vjb[ jnwjd

Tdutybq ,fhfnsycrbq

Hjlbyf

Z djpdhfoecz r dfv, gjkz vjb[ jnwjd,
Le,hfds vbhyst, cdzotyysq cthlwe rhjd!
Z djpdhfoecz r dfv, ljvfiybt brjys!
Gecrfq lheubt xnen ghbkbxbz pfrjys;
Gecrfq lheubt xnen htdybdsq cel ytdt;l;
Cdj,jlysq yfrjytw jn cetnys[ yflt;l,
Jn ,tcgjrjqys[ cyjd, jn dtnhtys[ ;tkfybq,
Bcgbd ,tpdhtvtyyj dc/ xfie bcgsnfybq,
Yt ghbphfr cxfcnbz, yj cxfcnmt ye;yj vyt/
Ecnfksq nhe;tybr, cgtie r hjlyjq cnhfyt
Pfcyenm ;tkfyysv cyjv gjl rhjdkt/ hjlbvjq/
J ljv jntxtcrbq! j rhfq dctulf k/,bvsq!
Hjlyst yt,tcf! ytpdexysq ujkjc vjq
D cnb[f[ pflevxbds[ dfc gtk d cnhfyt xe;jq,
Ds vyt gjdttnt cgjrjqcndbtv b cxfcnmtv/
Rfr d ghbcnfyb gkjdtw, bcgsnfyysq ytyfcnmtv,
C eks,rjq ckeiftn, yfl ,tplyj/ djcctd,
B ,ehb uhjpysq cdbcn b djky vznt;ysq htd;
Nfr, yt,j yt vjkz j gjxtcnz[ b pkfnt,
Cgjrjqysq ljvjctl d vjtq ,tpdtcnyjq [fnt,
Erhsdibcm jn njkgs dpscrfntkmys[ celtq,
D rheue lheptq cdjb[, d rheue ctvmb cdjtq,
Z ,ele bplfkb ukzltnm yf ,ehb cdtnf/
Ytn, ytn, yt jnvty/ cdzotyyjuj j,tnf!
Gecrfq ktnbn r ifnhfv ,tcnhtgtnysq uthjq;
Gecrfq rhjdfds[ ,bnd k/,jdybr vjkjljq
C djkytymtv exbncz, ue,z xfcs pkfnst,
Yfert hfpvthznm jrjgs ,jtdst —
Z c ltncndf gjk/,bk ckflxfqibt nhels/
Ghbkt;ysq, vbhysq gkeu, dphsdf/obq ,hfpls,
Gjxntyytt vtxf; gjktpysq d crhjvyjq ljkt,
[jxe djpltksdfnm jntxtcrjt gjkt/
Jhfnfq, dtn[b[ lytq ljcnbuibq yfl cj[jq,
D pf,jnf[ ckfljcnys[ yfcnfdybr ,eltn vjq;
Vyt lhz[kjuj jnwf csys nheljk/,bds
Gjvjuen enexybnm yfcktlcndtyyst ybds/
F ns, vjq cnfhsq lheu, vjq dthysq lj,hj[jn,
Ecthlysq gtcney vjq, ns, gthdsq jujhjl
Yf jnxtcrb[ gjkz[ hfpdtlibq d lyb ,skst!
Ns gjdtltim vtyz d cfls cdjb uecnst,
Lthtdmtd b wdtnjd hfccrf;tim bvtyf;
Z cfv, rjulf c yt,tc hjcrjiyfz dtcyf
Gjdttn ytuj/ djcrhtcyeditq ghbhjlt,
C nz;tksv pfcnegjv zdk/cz d jujhjlt;
Ghble c nj,jq cflbnm rjhtymz b wdtns/
J gjldbu ,kfujcnysq! yt notnty ,eltim ns:
,jubyz gf;bntq ghbpyfntkmyjq ajhneys!
Lkz yb[ ,tpdtcnysq dtr, lkz yb[ cdbhtkm b cnheys;
Jyb ljcnegys dctv b vyt pf kturbq nhel
Gkjlfvb cjxysvb j,bkmyj djplflen/
Jn uhzl b pfcnegf cgtie r gjkzv b gkeue;
F nfv, ult hexttr gj ,fh[fnyjve keue
Rfnbn pflevxbdj gecnsyyst cnheb,
D dtctyybq zcysq ltym z cfv, lhepmz vjb,
E ,htuf yfcf;e ktcjr etlbytyysq,
B kbge cdt;e/ b njgjkm jcht,htyysq;
D ntyb b[ jnlj[ytn vjq ghfdyer vjkjljq;
Nfv lhe;,f ytrjulf cjrhjtn gtgtk vjq
B dvtcnj vhfvjhf gjkj;bn yf uhj,ybwe
B vbhysq pfcneg vjq b vbhye/ wtdybwe/