Владимир МаяковскийЯ волком бы выгрыз бюрократизм (Стихи о советском паспорте)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Я волком бы выгрыз бюрократизм.
К мандатам почтения нету.
К любым чертям с матерями катись
4 любая бумажка, Но эту...
По длинному фронту купе и кают
чиновник учтивый движется.
Сдают паспорта, и я сдаю
8 мою пурпурную книжицу.
К одним паспортам — улыбка у рта.
К другим — отношение плевое.
С почтеньем берут, например, паспорта
12 с двухспальным английским левою.
Глазами доброго дядю выев,
не переставая кланяться,
берут, как будто берут чаевые,
16 паспорт американца.
На польский — глядят, как в афишу коза.
На польский — выпяливают глаза
в тугой полицейской слоновости —
20 откуда, мол, и что это за
географические новости?
И не повернув головы кочан
и чувств никаких не изведав,
24 берут, не моргнув, паспорта датчан
и разных прочих шведов,
И вдруг, как будто ожогом, рот
скривило господину.
28 Это господин чиновник берет
мою краснокожую паспортину.
Берет — как бомбу, берет — как ежа,
как бритву обоюдоострую,
32 берет, как гремучую в двадцать жал
змею двухметроворостую.
Моргнул многозначаще глаз носильщика,
хоть вещи снесет задаром вам.
36 Жандарм вопросительно смотрит на сыщика,
сыщик на жандарма.
С каким наслажденьем жандармской кастой
я был бы исхлестан и распят
40 за то, что в руках у меня молоткастый,
серпастый советский паспорт.
Я волком бы выгрыз бюрократизм.
К мандатам почтения нету.
44 К любым чертям с матерями катись
любая бумажка. Но эту...
Я достаю из широких штанин
дубликатом бесценного груза.
48 Читайте, завидуйте, я — гражданин
Советского Союза.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот 3💔 КГ/АМ 3

волк будто брать господин бумажка паспорт почтение бюрократизм выгрызть жандарм

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 443

Количество символов без пробелов

1 220

Количество слов

215

Количество уникальных слов

132

Количество значимых слов

74

Количество стоп-слов

74

Количество строк

49

Количество строф

1

Водность

65,6 %

Классическая тошнота

2,83

Академическая тошнота

9,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

брать

8

3,72 %

паспорт

6

2,79 %

почтение

3

1,40 %

будто

2

0,93 %

бумажка

2

0,93 %

бюрократизм

2

0,93 %

волк

2

0,93 %

выгрызть

2

0,93 %

господин

2

0,93 %

жандарм

2

0,93 %

катиться

2

0,93 %

любая

2

0,93 %

любой

2

0,93 %

мандат

2

0,93 %

мать

2

0,93 %

моргнуть

2

0,93 %

нету

2

0,93 %

польский

2

0,93 %

рот

2

0,93 %

сдавать

2

0,93 %

советский

2

0,93 %

сыщик

2

0,93 %

черт

2

0,93 %

чиновник

2

0,93 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya volkom by vygryz byurokratizm

Vladimir Mayakovsky

Stikhi o sovetskom pasporte

Ya volkom by vygryz byurokratizm.
K mandatam pochtenia netu.
K lyubym chertyam s materyami katis
lyubaya bumazhka, No etu...
Po dlinnomu frontu kupe i kayut
chinovnik uchtivy dvizhetsya.
Sdayut pasporta, i ya sdayu
moyu purpurnuyu knizhitsu.
K odnim pasportam — ulybka u rta.
K drugim — otnosheniye plevoye.
S pochtenyem berut, naprimer, pasporta
s dvukhspalnym anglyskim levoyu.
Glazami dobrogo dyadyu vyev,
ne perestavaya klanyatsya,
berut, kak budto berut chayevye,
pasport amerikantsa.
Na polsky — glyadyat, kak v afishu koza.
Na polsky — vypyalivayut glaza
v tugoy politseyskoy slonovosti —
otkuda, mol, i chto eto za
geograficheskiye novosti?
I ne povernuv golovy kochan
i chuvstv nikakikh ne izvedav,
berut, ne morgnuv, pasporta datchan
i raznykh prochikh shvedov,
I vdrug, kak budto ozhogom, rot
skrivilo gospodinu.
Eto gospodin chinovnik beret
moyu krasnokozhuyu pasportinu.
Beret — kak bombu, beret — kak yezha,
kak britvu oboyudoostruyu,
beret, kak gremuchuyu v dvadtsat zhal
zmeyu dvukhmetrovorostuyu.
Morgnul mnogoznachashche glaz nosilshchika,
khot veshchi sneset zadarom vam.
Zhandarm voprositelno smotrit na syshchika,
syshchik na zhandarma.
S kakim naslazhdenyem zhandarmskoy kastoy
ya byl by iskhlestan i raspyat
za to, chto v rukakh u menya molotkasty,
serpasty sovetsky pasport.
Ya volkom by vygryz byurokratizm.
K mandatam pochtenia netu.
K lyubym chertyam s materyami katis
lyubaya bumazhka. No etu...
Ya dostayu iz shirokikh shtanin
dublikatom bestsennogo gruza.
Chitayte, zaviduyte, ya — grazhdanin
Sovetskogo Soyuza.

Z djkrjv ,s dsuhsp ,/hjrhfnbpv

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Cnb[b j cjdtncrjv gfcgjhnt

Z djkrjv ,s dsuhsp ,/hjrhfnbpv/
R vfylfnfv gjxntybz ytne/
R k/,sv xthnzv c vfnthzvb rfnbcm
k/,fz ,evf;rf, Yj 'ne///
Gj lkbyyjve ahjyne regt b rf/n
xbyjdybr exnbdsq ldb;tncz/
Clf/n gfcgjhnf, b z clf/
vj/ gehgehye/ ryb;bwe/
R jlybv gfcgjhnfv — eks,rf e hnf/
R lheubv — jnyjitybt gktdjt/
C gjxntymtv ,then, yfghbvth, gfcgjhnf
c lde[cgfkmysv fyukbqcrbv ktdj//
Ukfpfvb lj,hjuj lzl/ dstd,
yt gthtcnfdfz rkfyznmcz,
,then, rfr ,elnj ,then xftdst,
gfcgjhn fvthbrfywf/
Yf gjkmcrbq — ukzlzn, rfr d fabie rjpf/
Yf gjkmcrbq — dsgzkbdf/n ukfpf
d neujq gjkbwtqcrjq ckjyjdjcnb —
jnrelf, vjk, b xnj 'nj pf
utjuhfabxtcrbt yjdjcnb?
B yt gjdthyed ujkjds rjxfy
b xedcnd ybrfrb[ yt bpdtlfd,
,then, yt vjhuyed, gfcgjhnf lfnxfy
b hfpys[ ghjxb[ idtljd,
B dlheu, rfr ,elnj j;jujv, hjn
crhbdbkj ujcgjlbye/
'nj ujcgjlby xbyjdybr ,thtn
vj/ rhfcyjrj;e/ gfcgjhnbye/
,thtn — rfr ,jv,e, ,thtn — rfr t;f,
rfr ,hbnde j,j/ljjcnhe/,
,thtn, rfr uhtvexe/ d ldflwfnm ;fk
pvt/ lde[vtnhjdjhjcne//
Vjhuyek vyjujpyfxfot ukfp yjcbkmobrf,
[jnm dtob cytctn pflfhjv dfv/
;fylfhv djghjcbntkmyj cvjnhbn yf csobrf,
csobr yf ;fylfhvf/
C rfrbv yfckf;ltymtv ;fylfhvcrjq rfcnjq
z ,sk ,s bc[ktcnfy b hfcgzn
pf nj, xnj d herf[ e vtyz vjkjnrfcnsq,
cthgfcnsq cjdtncrbq gfcgjhn/
Z djkrjv ,s dsuhsp ,/hjrhfnbpv/
R vfylfnfv gjxntybz ytne/
R k/,sv xthnzv c vfnthzvb rfnbcm
k/,fz ,evf;rf/ Yj 'ne///
Z ljcnf/ bp ibhjrb[ infyby
le,kbrfnjv ,tcwtyyjuj uhepf/
Xbnfqnt, pfdbleqnt, z — uhf;lfyby
Cjdtncrjuj Cj/pf/