Сергей ЕсенинЯ усталым таким еще не был

Сергей Есенин [yesenin]

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
4 И моя непутевая жизнь.

Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
8 Приучила меня к вину.

Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервь!
Не с того ли глаза мне точит,
12 Словно синие листья червь?

Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед, —
Тех волос золотое сено
16 Превращается в серый цвет.

Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы, —
20 Ничего не хочу вернуть.

Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
24 Тихий свет и покой мертвеца...

И теперь даже стало не тяжко
Ковылять из притона в притон,
Как в смирительную рубашку,
28 Мы природу берем в бетон.

И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
32 К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве, —
Шлю привет воробьям, и воронам,
36 И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил, —
40 Пусть хоть ветер теперь начинает
Под микитки дубасить рожь».

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любить тьма ночь серый синий превращаться притон

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 174

Количество символов без пробелов

950

Количество слов

211

Количество уникальных слов

148

Количество значимых слов

54

Количество стоп-слов

97

Количество строк

41

Количество строф

10

Водность

74,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

3

1,42 %

ночь

2

0,95 %

превращаться

2

0,95 %

притон

2

0,95 %

серый

2

0,95 %

синий

2

0,95 %

тьма

2

0,95 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya ustalym takim yeshche ne byl

Sergey Yesenin

* * *

Ya ustalym takim yeshche ne byl.
V etu seruyu moroz i sliz
Mne prisnilos ryazanskoye nebo
I moya neputevaya zhizn.

Mnogo zhenshchin menya lyubilo,
Da i sam ya lyubil ne odnu,
Ne ot etogo l temnaya sila
Priuchila menya k vinu.

Beskonechnye pyanye nochi
I v razgule toska ne vperv!
Ne s togo li glaza mne tochit,
Slovno siniye listya cherv?

Ne bolna mne nichya izmena,
I ne raduyet legkost pobed, —
Tekh volos zolotoye seno
Prevrashchayetsya v sery tsvet.

Prevrashchayetsya v pepel i vody,
Kogda tsedit osennyaya mut.
Mne ne zhal vas, proshedshiye gody, —
Nichego ne khochu vernut.

Ya ustal sebya muchit bestselno,
I s ulybkoyu strannoy litsa
Polyubil ya nosit v legkom tele
Tikhy svet i pokoy mertvetsa...

I teper dazhe stalo ne tyazhko
Kovylyat iz pritona v priton,
Kak v smiritelnuyu rubashku,
My prirodu berem v beton.

I vo mne, vot po tem zhe zakonam,
Umiryayetsya besheny pyl.
No i vse zh otnoshus ya s poklonom
K tem polyam, chto kogda-to lyubil.

V te kraya, gde ya ros pod klenom,
Gde rezvilsya na zheltoy trave, —
Shlyu privet vorobyam, i voronam,
I rydayushchey v noch sove.

Ya krichu im v vesenniye dali:
«Ptitsy milye, v sinyuyu drozh
Peredayte, chto ya otskandalil, —
Pust khot veter teper nachinayet
Pod mikitki dubasit rozh».

Z ecnfksv nfrbv tot yt ,sk

Cthutq Tctyby

* * *

Z ecnfksv nfrbv tot yt ,sk/
D 'ne cthe/ vjhjpm b ckbpm
Vyt ghbcybkjcm hzpfycrjt yt,j
B vjz ytgentdfz ;bpym/

Vyjuj ;tyoby vtyz k/,bkj,
Lf b cfv z k/,bk yt jlye,
Yt jn 'njuj km ntvyfz cbkf
Ghbexbkf vtyz r dbye/

,tcrjytxyst gmzyst yjxb
B d hfpuekt njcrf yt dgthdm!
Yt c njuj kb ukfpf vyt njxbn,
Ckjdyj cbybt kbcnmz xthdm?

Yt ,jkmyf vyt ybxmz bpvtyf,
B yt hfletn kturjcnm gj,tl, —
Nt[ djkjc pjkjnjt ctyj
Ghtdhfoftncz d cthsq wdtn/

Ghtdhfoftncz d gtgtk b djls,
Rjulf wtlbn jctyyzz venm/
Vyt yt ;fkm dfc, ghjitlibt ujls, —
Ybxtuj yt [jxe dthyenm/

Z ecnfk ct,z vexbnm ,tcwtkmyj,
B c eks,rj/ cnhfyyjq kbwf
Gjk/,bk z yjcbnm d kturjv ntkt
Nb[bq cdtn b gjrjq vthndtwf///

B ntgthm lf;t cnfkj yt nz;rj
Rjdskznm bp ghbnjyf d ghbnjy,
Rfr d cvbhbntkmye/ he,fire,
Vs ghbhjle ,thtv d ,tnjy/

B dj vyt, djn gj ntv ;t pfrjyfv,
Evbhztncz ,titysq gsk/
Yj b dct ; jnyjiecm z c gjrkjyjv
R ntv gjkzv, xnj rjulf-nj k/,bk/

D nt rhfz, ult z hjc gjl rktyjv,
Ult htpdbkcz yf ;tknjq nhfdt, —
Ik/ ghbdtn djhj,mzv, b djhjyfv,
B hslf/otq d yjxm cjdt/

Z rhbxe bv d dtctyybt lfkb:
«Gnbws vbkst, d cby// lhj;m
Gthtlfqnt, xnj z jncrfylfkbk, —
Gecnm [jnm dtnth ntgthm yfxbyftn
Gjl vbrbnrb le,fcbnm hj;m»/