Марина ЦветаеваЯ помню ночь на склоне ноября (Комедьянт)

Марина Цветаева [tsvetayeva]

Я помню ночь на склоне ноября.
Туман и дождь. При свете фонаря
Ваш нежный лик — сомнительный и странный,
4 По — диккенсовски — тусклый и туманный,
Знобящий грудь, как зимние моря...
— Ваш нежный лик при свете фонаря.

И ветер дул, и лестница вилась...
8 От Ваших губ не отрывая глаз,
Полусмеясь, свивая пальцы в узел,
Стояла я, как маленькая Муза,
Невинная — как самый поздний час...
12 И ветер дул и лестница вилась.

А на меня из — под усталых вежд
Струился сонм сомнительных надежд.
— Затронув губы, взор змеился мимо... —
16 Так серафим, томимый и хранимый
Таинственною святостью одежд,
Прельщает Мир — из — под усталых вежд.

Сегодня снова диккенсова ночь.
20 И тоже дождь, и так же не помочь
Ни мне, ни Вам, — и так же хлещут трубы,
И лестница летит... И те же губы...
И тот же шаг, уже спешащий прочь —
24 Туда — куда — то — в диккенсову ночь.

Другие анализы стихотворений Марины Цветаевой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ваш ветер иза ночь лестница дождь губа вежда виться дуть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

835

Количество символов без пробелов

679

Количество слов

138

Количество уникальных слов

88

Количество значимых слов

37

Количество стоп-слов

52

Количество строк

24

Количество строф

4

Водность

73,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

10,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ваш

3

2,17 %

губа

3

2,17 %

лестница

3

2,17 %

ночь

3

2,17 %

вежда

2

1,45 %

ветер

2

1,45 %

виться

2

1,45 %

дождь

2

1,45 %

дуть

2

1,45 %

иза

2

1,45 %

лика

2

1,45 %

нежный

2

1,45 %

свет

2

1,45 %

сомнительный

2

1,45 %

усталый

2

1,45 %

фонарь

2

1,45 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya pomnyu noch na sklone noyabrya

Marina Tsvetayeva

Komedyant

Ya pomnyu noch na sklone noyabrya.
Tuman i dozhd. Pri svete fonarya
Vash nezhny lik — somnitelny i stranny,
Po — dikkensovski — tuskly i tumanny,
Znobyashchy grud, kak zimniye morya...
— Vash nezhny lik pri svete fonarya.

I veter dul, i lestnitsa vilas...
Ot Vashikh gub ne otryvaya glaz,
Polusmeyas, svivaya paltsy v uzel,
Stoyala ya, kak malenkaya Muza,
Nevinnaya — kak samy pozdny chas...
I veter dul i lestnitsa vilas.

A na menya iz — pod ustalykh vezhd
Struilsya sonm somnitelnykh nadezhd.
— Zatronuv guby, vzor zmeilsya mimo... —
Tak serafim, tomimy i khranimy
Tainstvennoyu svyatostyu odezhd,
Prelshchayet Mir — iz — pod ustalykh vezhd.

Segodnya snova dikkensova noch.
I tozhe dozhd, i tak zhe ne pomoch
Ni mne, ni Vam, — i tak zhe khleshchut truby,
I lestnitsa letit... I te zhe guby...
I tot zhe shag, uzhe speshashchy proch —
Tuda — kuda — to — v dikkensovu noch.

Z gjvy/ yjxm yf crkjyt yjz,hz

Vfhbyf Wdtnftdf

Rjvtlmzyn

Z gjvy/ yjxm yf crkjyt yjz,hz/
Nevfy b lj;lm/ Ghb cdtnt ajyfhz
Dfi yt;ysq kbr — cjvybntkmysq b cnhfyysq,
Gj — lbrrtycjdcrb — necrksq b nevfyysq,
Pyj,zobq uhelm, rfr pbvybt vjhz///
— Dfi yt;ysq kbr ghb cdtnt ajyfhz/

B dtnth lek, b ktcnybwf dbkfcm///
Jn Dfib[ ue, yt jnhsdfz ukfp,
Gjkecvtzcm, cdbdfz gfkmws d eptk,
Cnjzkf z, rfr vfktymrfz Vepf,
Ytdbyyfz — rfr cfvsq gjplybq xfc///
B dtnth lek b ktcnybwf dbkfcm/

F yf vtyz bp — gjl ecnfks[ dt;l
Cnhebkcz cjyv cjvybntkmys[ yflt;l/
— Pfnhjyed ue,s, dpjh pvtbkcz vbvj/// —
Nfr cthfabv, njvbvsq b [hfybvsq
Nfbycndtyyj/ cdznjcnm/ jlt;l,
Ghtkmoftn Vbh — bp — gjl ecnfks[ dt;l/

Ctujlyz cyjdf lbrrtycjdf yjxm/
B nj;t lj;lm, b nfr ;t yt gjvjxm
Yb vyt, yb Dfv, — b nfr ;t [ktoen nhe,s,
B ktcnybwf ktnbn/// B nt ;t ue,s///
B njn ;t ifu, e;t cgtifobq ghjxm —
Nelf — relf — nj — d lbrrtycjde yjxm/