Марина ЦветаеваЯ подымаюсь победой дороге (Встреча с Пушкиным)

Марина Цветаева [tsvetayeva]

Я подымаюсь победой дороге,
Пыльной, звенящей, крутой.
Не устают мои легкие ноги
4 Выситься над высотой.

Слева — крутая спина Аю-Дага,
Синяя бездна — окрест.
Я вспоминаю курчавого мага
8 Этих лирических мест.

Вижу его на дороге и в гроте...
Смуглую руку у лба...
— Точно стеклянная на повороте
12 Продребезжала арба... —

Запах — из детства-какого-то дыма
Или каких-то племен...
Очарование прежнего Крыма
16 Пушкинских милых времен.

Пушкин! — Ты знал бы по первому взору,
Кто у тебя на пути.
И просиял бы, и под руку в гору
20 Не предложил мне идти.

Не опираясь о смуглую руку,
Я говорила б, идя,
Как глубоко презираю науку
24 И отвергаю вождя,

Как я люблю имена и знамена,
Волосы и голоса,
Старые вина и старые троны,
28 — Каждого встречного пса! —

Полуулыбки в ответ на вопросы,
И молодых королей...
Как я люблю огонек папиросы
32 В бархатной чаще аллей,

Комедиантов и звон тамбурина,
Золото и серебро,
Неповторимое имя: Марина,
36 Байрона и болеро,

Ладанки, карты, флаконы и свечи,
Запах кочевий и шуб,
Лживые, в душу идущие, речи
40 Очаровательных губ.

Эти слова: никогда и навеки,
За колесом — колею...
Смуглые руки и синие реки,
44 — Ах, — Мариулу твою! —

Треск барабана — мундир властелина —
Окна дворцов и карет,
Рощи в сияющей пасти камина,
48 Красные звезды ракет...

Вечное сердце свое и служенье
Только ему. Королю!
Сердце свое и свое отраженье
52 В зеркале... — Как я люблю...

Кончено... — Я бы уж не говорила,
Я посмотрела бы вниз...
Вы бы молчали, так грустно, так мило
56 Тонкий обняв кипарис.

Мы помолчали бы оба — не так ли? —
Глядя, как где-то у ног,
В милой какой-нибудь маленькой сакле
60 Первый блеснул огонек.

И — потому что от худшей печали
Шаг — и не больше — к игре! —
Мы рассмеялись бы и побежали
64 За руку вниз по горе.

Другие анализы стихотворений Марины Цветаевой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

имя любить запах гор дорога король милая смуглый вниз крутой

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 716

Количество символов без пробелов

1 405

Количество слов

274

Количество уникальных слов

185

Количество значимых слов

81

Количество стоп-слов

112

Количество строк

64

Количество строф

16

Водность

70,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

3

1,09 %

смуглый

3

1,09 %

вниз

2

0,73 %

гор

2

0,73 %

дорога

2

0,73 %

запах

2

0,73 %

имя

2

0,73 %

король

2

0,73 %

крутой

2

0,73 %

милая

2

0,73 %

огонек

2

0,73 %

оно

2

0,73 %

сердце

2

0,73 %

синий

2

0,73 %

старое

2

0,73 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya podymayus pobedoy doroge

Marina Tsvetayeva

Vstrecha s Pushkinym

Ya podymayus pobedoy doroge,
Pylnoy, zvenyashchey, krutoy.
Ne ustayut moi legkiye nogi
Vysitsya nad vysotoy.

Sleva — krutaya spina Ayu-Daga,
Sinyaya bezdna — okrest.
Ya vspominayu kurchavogo maga
Etikh liricheskikh mest.

Vizhu yego na doroge i v grote...
Smugluyu ruku u lba...
— Tochno steklyannaya na povorote
Prodrebezzhala arba... —

Zapakh — iz detstva-kakogo-to dyma
Ili kakikh-to plemen...
Ocharovaniye prezhnego Kryma
Pushkinskikh milykh vremen.

Pushkin! — Ty znal by po pervomu vzoru,
Kto u tebya na puti.
I prosial by, i pod ruku v goru
Ne predlozhil mne idti.

Ne opirayas o smugluyu ruku,
Ya govorila b, idya,
Kak gluboko prezirayu nauku
I otvergayu vozhdya,

Kak ya lyublyu imena i znamena,
Volosy i golosa,
Starye vina i starye trony,
— Kazhdogo vstrechnogo psa! —

Poluulybki v otvet na voprosy,
I molodykh koroley...
Kak ya lyublyu ogonek papirosy
V barkhatnoy chashche alley,

Komediantov i zvon tamburina,
Zoloto i serebro,
Nepovtorimoye imya: Marina,
Bayrona i bolero,

Ladanki, karty, flakony i svechi,
Zapakh kochevy i shub,
Lzhivye, v dushu idushchiye, rechi
Ocharovatelnykh gub.

Eti slova: nikogda i naveki,
Za kolesom — koleyu...
Smuglye ruki i siniye reki,
— Akh, — Mariulu tvoyu! —

Tresk barabana — mundir vlastelina —
Okna dvortsov i karet,
Roshchi v siayushchey pasti kamina,
Krasnye zvezdy raket...

Vechnoye serdtse svoye i sluzhenye
Tolko yemu. Korolyu!
Serdtse svoye i svoye otrazhenye
V zerkale... — Kak ya lyublyu...

Koncheno... — Ya by uzh ne govorila,
Ya posmotrela by vniz...
Vy by molchali, tak grustno, tak milo
Tonky obnyav kiparis.

My pomolchali by oba — ne tak li? —
Glyadya, kak gde-to u nog,
V miloy kakoy-nibud malenkoy sakle
Pervy blesnul ogonek.

I — potomu chto ot khudshey pechali
Shag — i ne bolshe — k igre! —
My rassmeyalis by i pobezhali
Za ruku vniz po gore.

Z gjlsvf/cm gj,tljq ljhjut

Vfhbyf Wdtnftdf

Dcnhtxf c Geirbysv

Z gjlsvf/cm gj,tljq ljhjut,
Gskmyjq, pdtyzotq, rhenjq/
Yt ecnf/n vjb kturbt yjub
Dscbnmcz yfl dscjnjq/

Cktdf — rhenfz cgbyf F/-Lfuf,
Cbyzz ,tplyf — jrhtcn/
Z dcgjvbyf/ rehxfdjuj vfuf
'nb[ kbhbxtcrb[ vtcn/

Db;e tuj yf ljhjut b d uhjnt///
Cveuke/ here e k,f///
— Njxyj cntrkzyyfz yf gjdjhjnt
Ghjlht,tp;fkf fh,f/// —

Pfgf[ — bp ltncndf-rfrjuj-nj lsvf
Bkb rfrb[-nj gktvty///
Jxfhjdfybt ght;ytuj Rhsvf
Geirbycrb[ vbks[ dhtvty/

Geirby! — Ns pyfk ,s gj gthdjve dpjhe,
Rnj e nt,z yf genb/
B ghjcbzk ,s, b gjl here d ujhe
Yt ghtlkj;bk vyt blnb/

Yt jgbhfzcm j cveuke/ here,
Z ujdjhbkf ,, blz,
Rfr uke,jrj ghtpbhf/ yfere
B jndthuf/ dj;lz,

Rfr z k/,k/ bvtyf b pyfvtyf,
Djkjcs b ujkjcf,
Cnfhst dbyf b cnfhst nhjys,
— Rf;ljuj dcnhtxyjuj gcf! —

Gjkeeks,rb d jndtn yf djghjcs,
B vjkjls[ rjhjktq///
Rfr z k/,k/ jujytr gfgbhjcs
D ,fh[fnyjq xfot fkktq,

Rjvtlbfynjd b pdjy nfv,ehbyf,
Pjkjnj b ctht,hj,
Ytgjdnjhbvjt bvz: Vfhbyf,
,fqhjyf b ,jkthj,

Kflfyrb, rfhns, akfrjys b cdtxb,
Pfgf[ rjxtdbq b ie,,
K;bdst, d leie bleobt, htxb
Jxfhjdfntkmys[ ue,/

'nb ckjdf: ybrjulf b yfdtrb,
Pf rjktcjv — rjkt////
Cveukst herb b cbybt htrb,
— F[, — Vfhbeke ndj/! —

Nhtcr ,fhf,fyf — veylbh dkfcntkbyf —
Jryf ldjhwjd b rfhtn,
Hjob d cbz/otq gfcnb rfvbyf,
Rhfcyst pdtpls hfrtn///

Dtxyjt cthlwt cdjt b cke;tymt
Njkmrj tve/ Rjhjk/!
Cthlwt cdjt b cdjt jnhf;tymt
D pthrfkt/// — Rfr z k/,k////

Rjyxtyj/// — Z ,s e; yt ujdjhbkf,
Z gjcvjnhtkf ,s dybp///
Ds ,s vjkxfkb, nfr uhecnyj, nfr vbkj
Njyrbq j,yzd rbgfhbc/

Vs gjvjkxfkb ,s j,f — yt nfr kb? —
Ukzlz, rfr ult-nj e yju,
D vbkjq rfrjq-yb,elm vfktymrjq cfrkt
Gthdsq ,ktcyek jujytr/

B — gjnjve xnj jn [elitq gtxfkb
Ifu — b yt ,jkmit — r buht! —
Vs hfccvtzkbcm ,s b gj,t;fkb
Pf here dybp gj ujht/