Борис ПастернакЯ под Москвою эту зиму (На ранних поездах)

Борис Пастернак [pasternak]

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
4 По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
8 Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
12 В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
16 А я шел на шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор несся всей махиной
20 На оглушенный виадук.

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
24 И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
28 Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
32 Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
36 Они несли как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
40 Как заведенные, взасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
44 Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
48 И пряниками на меду.

Другие анализы стихотворений Бориса Пастернака

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

света москва выходить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 200

Количество символов без пробелов

1 004

Количество слов

185

Количество уникальных слов

146

Количество значимых слов

68

Количество стоп-слов

65

Количество строк

48

Количество строф

12

Водность

63,2 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

2,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

выходить

2

1,08 %

москва

2

1,08 %

света

2

1,08 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya pod Moskvoyu etu zimu

Boris Pasternak

Na rannikh poyezdakh

Ya pod Moskvoyu etu zimu,
No v stuzhu, sneg i bureval
Vsegda, kogda neobkhodimo,
Po delu v gorode byval.

Ya vykhodil v takoye vremya,
Kogda na ulitse ni zgi,
I rassypal lesnoyu temyu
Svoi skripuchiye shagi.

Navstrechu mne na pereyezde
Vstavali vetly pustyrya.
Nadmirno vysilis sozvezdya
V kholodnoy yame yanvarya.

Obyknovenno u zadvorok
Menya staralsya peregnat
Pochtovy ili nomer sorok,
A ya shel na shest dvadtsat pyat.

Vdrug sveta khitrye morshchiny
Sbiralis shchupaltsami v krug.
Prozhektor nessya vsey makhinoy
Na oglushenny viaduk.

V goryachey dukhote vagona
Ya otdavalsya tselikom
Poryvu slabosti vrozhdennoy
I vsosannomu s molokom.

Skvoz proshlogo peripetii
I gody voyn i nishchety
Ya molcha uznaval Rossii
Nepovtorimye cherty.

Prevozmogaya obozhanye,
Ya nablyudal, bogotvorya.
Zdes byli baby, slobozhane,
Uchashchiyesya, slesarya.

V nikh ne bylo sledov kholopstva,
Kotorye kladet nuzhda,
I novosti i neudobstva
Oni nesli kak gospoda.

Rassevshis kuchey, kak v povozke,
Vo vsem raznoobrazyi poz,
Chitali deti i podrostki,
Kak zavedennye, vzasos.

Moskva vstrechala nas vo mrake,
Perekhodivshem v serebro,
I, pokidaya svet dvoyaky,
My vykhodili iz metro.

Potomstvo tiskalos k perilam
I obdavalo na khodu
Cheremukhovym svezhim mylom
I pryanikami na medu.

Z gjl Vjcrdj/ 'ne pbve

,jhbc Gfcnthyfr

Yf hfyyb[ gjtplf[

Z gjl Vjcrdj/ 'ne pbve,
Yj d cne;e, cytu b ,ehtdfk
Dctulf, rjulf ytj,[jlbvj,
Gj ltke d ujhjlt ,sdfk/

Z ds[jlbk d nfrjt dhtvz,
Rjulf yf ekbwt yb pub,
B hfccsgfk ktcyj/ ntvm/
Cdjb crhbgexbt ifub/

Yfdcnhtxe vyt yf gthttplt
Dcnfdfkb dtnks gecnshz/
Yflvbhyj dscbkbcm cjpdtplmz
D [jkjlyjq zvt zydfhz/

J,sryjdtyyj e pfldjhjr
Vtyz cnfhfkcz gthtuyfnm
Gjxnjdsq bkb yjvth cjhjr,
F z itk yf itcnm ldflwfnm gznm/

Dlheu cdtnf [bnhst vjhobys
C,bhfkbcm oegfkmwfvb d rheu/
Ghj;trnjh ytccz dctq vf[byjq
Yf jukeityysq dbfler/

D ujhzxtq le[jnt dfujyf
Z jnlfdfkcz wtkbrjv
Gjhsde ckf,jcnb dhj;ltyyjq
B dcjcfyyjve c vjkjrjv/

Crdjpm ghjikjuj gthbgtnbb
B ujls djqy b ybotns
Z vjkxf epyfdfk Hjccbb
Ytgjdnjhbvst xthns/

Ghtdjpvjufz j,j;fymt,
Z yf,k/lfk, ,jujndjhz/
Pltcm ,skb ,f,s, ckj,j;fyt,
Exfobtcz, cktcfhz/

D yb[ yt ,skj cktljd [jkjgcndf,
Rjnjhst rkfltn ye;lf,
B yjdjcnb b ytelj,cndf
Jyb ytckb rfr ujcgjlf/

Hfcctdibcm rextq, rfr d gjdjprt,
Dj dctv hfpyjj,hfpmb gjp,
Xbnfkb ltnb b gjlhjcnrb,
Rfr pfdtltyyst, dpfcjc/

Vjcrdf dcnhtxfkf yfc dj vhfrt,
Gtht[jlbditv d ctht,hj,
B, gjrblfz cdtn ldjzrbq,
Vs ds[jlbkb bp vtnhj/

Gjnjvcndj nbcrfkjcm r gthbkfv
B j,lfdfkj yf [jle
Xthtve[jdsv cdt;bv vskjv
B ghzybrfvb yf vtle/