Николай НекрасовЯ пленен, я очарован (Признание)

Николай Некрасов [nekrasov]

Я пленен, я очарован,
Ненаглядная, тобой,
Я навек к тебе прикован
4 Цепью страсти роковой.
Я твой раб, моя царица!
Все несу к твоим ногам,
Без тебя мне мир темница.
8 О, внемли моим словам:
Несурово, хоть ошибкой
На страдальца посмотри
И приветливой улыбкой
12 Хоть однажды подари!
Я люблю; ужель погубишь
Ты меня, не полюбя?
Полюби! — когда полюбишь,
16 Буду жить лишь для тебя!
Лишь твои живые очи,
Ручку, ножку, локон, стан
Вспоминать и дни и ночи
20 Буду, страстный, как волкан;
И покуда будет биться
Жизнь в пылающей крови,
Лишь к тебе, моя царица,
24 Буду полн огнем любви.
О скажи, краса младая,
Мне хоть слово; но молю:
Полюби, не отвергая
28 Так, как я тебя люблю!

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой любить хоть лишь царица полюбить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

655

Количество символов без пробелов

542

Количество слов

112

Количество уникальных слов

74

Количество значимых слов

31

Количество стоп-слов

50

Количество строк

28

Количество строф

1

Водность

72,3 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

10,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

лишь

3

2,68 %

полюбить

3

2,68 %

твой

3

2,68 %

хоть

3

2,68 %

любить

2

1,79 %

царица

2

1,79 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya plenen, ya ocharovan

Nikolay Nekrasov

Priznaniye

Ya plenen, ya ocharovan,
Nenaglyadnaya, toboy,
Ya navek k tebe prikovan
Tsepyu strasti rokovoy.
Ya tvoy rab, moya tsaritsa!
Vse nesu k tvoim nogam,
Bez tebya mne mir temnitsa.
O, vnemli moim slovam:
Nesurovo, khot oshibkoy
Na stradaltsa posmotri
I privetlivoy ulybkoy
Khot odnazhdy podari!
Ya lyublyu; uzhel pogubish
Ty menya, ne polyubya?
Polyubi! — kogda polyubish,
Budu zhit lish dlya tebya!
Lish tvoi zhivye ochi,
Ruchku, nozhku, lokon, stan
Vspominat i dni i nochi
Budu, strastny, kak volkan;
I pokuda budet bitsya
Zhizn v pylayushchey krovi,
Lish k tebe, moya tsaritsa,
Budu poln ognem lyubvi.
O skazhi, krasa mladaya,
Mne khot slovo; no molyu:
Polyubi, ne otvergaya
Tak, kak ya tebya lyublyu!

Z gktyty, z jxfhjdfy

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Ghbpyfybt

Z gktyty, z jxfhjdfy,
Ytyfukzlyfz, nj,jq,
Z yfdtr r nt,t ghbrjdfy
Wtgm/ cnhfcnb hjrjdjq/
Z ndjq hf,, vjz wfhbwf!
Dct ytce r ndjbv yjufv,
,tp nt,z vyt vbh ntvybwf/
J, dytvkb vjbv ckjdfv:
Ytcehjdj, [jnm jib,rjq
Yf cnhflfkmwf gjcvjnhb
B ghbdtnkbdjq eks,rjq
[jnm jlyf;ls gjlfhb!
Z k/,k/; e;tkm gjue,bim
Ns vtyz, yt gjk/,z?
Gjk/,b! — rjulf gjk/,bim,
,ele ;bnm kbim lkz nt,z!
Kbim ndjb ;bdst jxb,
Hexre, yj;re, kjrjy, cnfy
Dcgjvbyfnm b lyb b yjxb
,ele, cnhfcnysq, rfr djkrfy;
B gjrelf ,eltn ,bnmcz
;bpym d gskf/otq rhjdb,
Kbim r nt,t, vjz wfhbwf,
,ele gjky juytv k/,db/
J crf;b, rhfcf vkflfz,
Vyt [jnm ckjdj; yj vjk/:
Gjk/,b, yt jndthufz
Nfr, rfr z nt,z k/,k/!