Сергей ЕсенинЯ о своем таланте (Стансы)

Сергей Есенин [yesenin]

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи — не очень трудные дела.
4 Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

8 Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушке, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
12 Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
16 И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
20 А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
24 Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

28 Благодарю за дружбу граждан сих,
Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
32 Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!
36 Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
40 Прозрений дивных свет.

Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
44 Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр, по краю,
Давая мыслям ход,
48 Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
52 Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
56 Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
60 Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
64 Нас посвящает Чагин.

«Смотри, — он говорит, —
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
68 Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов,
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».

72 Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
76 Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

80 Я полон дум об индустрийной мощи,
Я слышу голос человечьих сил.
Довольно с нас
Небесных всех светил —
84 Нам на земле
Устроить это проще.

И, самого себя
По шее гладя,
88 Я говорю:
«Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
92 Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк».

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все голос звезда какой-то дума довольно давать всякий гражданин баку

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 831

Количество символов без пробелов

1 504

Количество слов

308

Количество уникальных слов

202

Количество значимых слов

85

Количество стоп-слов

123

Количество строк

93

Количество строф

13

Водность

72,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

давать

3

0,97 %

баку

2

0,65 %

все

2

0,65 %

всякий

2

0,65 %

голос

2

0,65 %

гражданин

2

0,65 %

довольно

2

0,65 %

дума

2

0,65 %

звезда

2

0,65 %

какой-то

2

0,65 %

край

2

0,65 %

маркс

2

0,65 %

много

2

0,65 %

москва

2

0,65 %

поэт

2

0,65 %

премудрость

2

0,65 %

пьяный

2

0,65 %

сергей

2

0,65 %

сердце

2

0,65 %

сесть

2

0,65 %

скучный

2

0,65 %

стих

2

0,65 %

строка

2

0,65 %

тихий

2

0,65 %

чтоб

2

0,65 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya o svoyem talante

Sergey Yesenin

Stansy

Ya o svoyem talante
Mnogo znayu.
Stikhi — ne ochen trudnye dela.
No boleye vsego
Lyubov k rodnomu krayu
Menya tomila,
Muchila i zhgla.

Stishok pisnut,
Pozhaluy, vsyaky mozhet —
O devushke, o zvezdakh, o lune...
No mne drugoye chuvstvo
Serdtse glozhet,
Drugiye dumy
Davyat cherep mne.

Khochu ya byt pevtsom
I grazhdaninom,
Chtob kazhdomu,
Kak gordost i primer,
Byl nastoyashchim,
A ne svodnym synom —
V velikikh shtatakh SSSR.

Ya iz Moskvy nadolgo ubezhal:
S militsiyey ya ladit
Ne v snorovke,
Za vsyaky moy pivnoy skandal
Oni menya derzhali
V tigulevke.

Blagodaryu za druzhbu grazhdan sikh,
No ochen zhestko
Spat tam na skameyke
I pyanym golosom
Chitat kakoy-to stikh
O kletochnoy sudbe
Neschastnoy kanareyki.

Ya vam ne kenar!
Ya poet!
I ne cheta kakim-to tam Demyanam.
Puskay byvayu inogda ya pyanym,
Zato v glazakh moikh
Prozreny divnykh svet.

Ya vizhu vse
I yasno ponimayu,
Chto era novaya —
Ne funt izyumu vam,
Chto imya Lenina
Shumit, kak vetr, po krayu,
Davaya myslyam khod,
Kak melnichnym krylam.

Vertites, milye!
Dlya vas obeshchan prok.
Ya vam plemyannik,
Vy zhe mne vse dyadi.
Davay, Sergey,
Za Marksa tikho syadem,
Ponyukhayem premudrost
Skuchnykh strok.

Dni, kak ruchyi, begut
V tumannuyu reku.
Melkayut goroda,
Kak bukvy po bumage.
Nedavno byl v Moskve,
A nynche vot v Baku.
V stikhiyu promyslov
Nas posvyashchayet Chagin.

«Smotri, — on govorit, —
Ne luchshe li tserkvey
Vot eti vyshki
Chernykh neft-fontanov.
Dovolno s nas misticheskikh tumanov,
Vospoy, poet,
Chto krepche i zhivey».

Neft na vode,
Kak odeyalo persa,
I vecher po nebu
Rassypal zvezdny kul.
No ya gotov poklyastsya
Chistym serdtsem,
Chto fonari
Prekrasney zvezd v Baku.

Ya polon dum ob industrynoy moshchi,
Ya slyshu golos chelovechyikh sil.
Dovolno s nas
Nebesnykh vsekh svetil —
Nam na zemle
Ustroit eto proshche.

I, samogo sebya
Po sheye gladya,
Ya govoryu:
«Nastal nash srok,
Davay, Sergey,
Za Marksa tikho syadem,
Chtob razgadat
Premudrost skuchnykh strok».

Z j cdjtv nfkfynt

Cthutq Tctyby

Cnfycs

Z j cdjtv nfkfynt
Vyjuj pyf//
Cnb[b — yt jxtym nhelyst ltkf/
Yj ,jktt dctuj
K/,jdm r hjlyjve rhf/
Vtyz njvbkf,
Vexbkf b ;ukf/

Cnbijr gbcyenm,
Gj;fkeq, dczrbq vj;tn —
J ltdeirt, j pdtplf[, j keyt///
Yj vyt lheujt xedcndj
Cthlwt ukj;tn,
Lheubt levs
Lfdzn xthtg vyt/

[jxe z ,snm gtdwjv
B uhf;lfybyjv,
Xnj, rf;ljve,
Rfr ujhljcnm b ghbvth,
,sk yfcnjzobv,
F yt cdjlysv csyjv —
D dtkbrb[ infnf[ CCCH/

Z bp Vjcrds yfljkuj e,t;fk:
C vbkbwbtq z kflbnm
Yt d cyjhjdrt,
Pf dczrbq vjq gbdyjq crfylfk
Jyb vtyz lth;fkb
D nbuektdrt/

,kfujlfh/ pf lhe;,e uhf;lfy cb[,
Yj jxtym ;tcnrj
Cgfnm nfv yf crfvtqrt
B gmzysv ujkjcjv
Xbnfnm rfrjq-nj cnb[
J rktnjxyjq celm,t
Ytcxfcnyjq rfyfhtqrb/

Z dfv yt rtyfh!
Z gj'n!
B yt xtnf rfrbv-nj nfv Ltvmzyfv/
Gecrfq ,sdf/ byjulf z gmzysv,
Pfnj d ukfpf[ vjb[
Ghjphtybq lbdys[ cdtn/

Z db;e dct
B zcyj gjybvf/,
Xnj 'hf yjdfz —
Yt aeyn bp/ve dfv,
Xnj bvz Ktybyf
Ievbn, rfr dtnh, gj rhf/,
Lfdfz vsckzv [jl,
Rfr vtkmybxysv rhskfv/

Dthnbntcm, vbkst!
Lkz dfc j,tofy ghjr/
Z dfv gktvzyybr,
Ds ;t vyt dct lzlb/
Lfdfq, Cthutq,
Pf Vfhrcf nb[j czltv,
Gjy/[ftv ghtvelhjcnm
Crexys[ cnhjr/

Lyb, rfr hexmb, ,tuen
D nevfyye/ htre/
Vtkmrf/n ujhjlf,
Rfr ,erds gj ,evfut/
Ytlfdyj ,sk d Vjcrdt,
F ysyxt djn d ,fre/
D cnb[b/ ghjvsckjd
Yfc gjcdzoftn Xfuby/

«Cvjnhb, — jy ujdjhbn, —
Yt kexit kb wthrdtq
Djn 'nb dsirb
Xthys[ ytanm-ajynfyjd/
Ljdjkmyj c yfc vbcnbxtcrb[ nevfyjd,
Djcgjq, gj'n,
Xnj rhtgxt b ;bdtq»/

Ytanm yf djlt,
Rfr jltzkj gthcf,
B dtxth gj yt,e
Hfccsgfk pdtplysq rekm/
Yj z ujnjd gjrkzcnmcz
Xbcnsv cthlwtv,
Xnj ajyfhb
Ghtrhfcytq pdtpl d ,fre/

Z gjkjy lev j, bylecnhbqyjq vjob,
Z cksie ujkjc xtkjdtxmb[ cbk/
Ljdjkmyj c yfc
Yt,tcys[ dct[ cdtnbk —
Yfv yf ptvkt
Ecnhjbnm 'nj ghjot/

B, cfvjuj ct,z
Gj itt ukflz,
Z ujdjh/:
«Yfcnfk yfi chjr,
Lfdfq, Cthutq,
Pf Vfhrcf nb[j czltv,
Xnj, hfpuflfnm
Ghtvelhjcnm crexys[ cnhjr»/