Сергей ЕсенинЯ обманывать себя не стану

Сергей Есенин [yesenin]

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
4 Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
8 Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
12 Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
16 Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
20 Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
24 Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омуть в сердце мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
28 Оттого прослыл я скандалистом.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

мыть оттого сердце отчего стан прослыть мглистый скандалист шарлатан

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

875

Количество символов без пробелов

729

Количество слов

138

Количество уникальных слов

92

Количество значимых слов

47

Количество стоп-слов

55

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

65,9 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

8,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

прослыть

4

2,90 %

сердце

3

2,17 %

мглистый

2

1,45 %

мыть

2

1,45 %

оттого

2

1,45 %

отчего

2

1,45 %

скандалист

2

1,45 %

стан

2

1,45 %

шарлатан

2

1,45 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya obmanyvat sebya ne stanu

Sergey Yesenin

* * *

Ya obmanyvat sebya ne stanu,
Zalegla zabota v serdtse mglistom.
Otchego proslyl ya sharlatanom?
Otchego proslyl ya skandalistom?

Ne zlodey ya i ne grabil lesom,
Ne rasstrelival neschastnykh po temnitsam.
Ya vsego lish ulichny povesa,
Ulybayushchysya vstrechnym litsam.

Ya moskovsky ozornoy gulyaka.
Po vsemu tverskomu okolotku
V pereulkakh kazhdaya sobaka
Znayet moyu legkuyu pokhodku.

Kazhdaya zadripannaya loshad
Golovoy kivayet mne navstrechu.
Dlya zverey priatel ya khoroshy,
Kazhdy stikh moy dushu zverya lechit.

Ya khozhu v tsilindre ne dlya zhenshchin —
V glupoy strasti serdtse zhit ne v sile, —
V nem udobney, grust svoyu umenshiv,
Zoloto ovsa davat kobyle.

Sred lyudey ya druzhby ne imeyu,
Ya inomu pokorilsya tsarstvu.
Kazhdomu zdes kobelyu na sheyu
Ya gotov otdat moy luchshy galstuk.

I teper uzh ya bolet ne stanu.
Proyasnilas omut v serdtse mglistom.
Ottogo proslyl ya sharlatanom,
Ottogo proslyl ya skandalistom.

Z j,vfysdfnm ct,z yt cnfye

Cthutq Tctyby

* * *

Z j,vfysdfnm ct,z yt cnfye,
Pfktukf pf,jnf d cthlwt vukbcnjv/
Jnxtuj ghjcksk z ifhkfnfyjv?
Jnxtuj ghjcksk z crfylfkbcnjv?

Yt pkjltq z b yt uhf,bk ktcjv,
Yt hfccnhtkbdfk ytcxfcnys[ gj ntvybwfv/
Z dctuj kbim ekbxysq gjdtcf,
Eks,f/obqcz dcnhtxysv kbwfv/

Z vjcrjdcrbq jpjhyjq uekzrf/
Gj dctve ndthcrjve jrjkjnre
D gthtekrf[ rf;lfz cj,frf
Pyftn vj/ kture/ gj[jlre/

Rf;lfz pflhbgfyyfz kjiflm
Ujkjdjq rbdftn vyt yfdcnhtxe/
Lkz pdthtq ghbzntkm z [jhjibq,
Rf;lsq cnb[ vjq leie pdthz ktxbn/

Z [j;e d wbkbylht yt lkz ;tyoby —
D ukegjq cnhfcnb cthlwt ;bnm yt d cbkt, —
D ytv elj,ytq, uhecnm cdj/ evtymibd,
Pjkjnj jdcf lfdfnm rj,skt/

Chtlm k/ltq z lhe;,s yt bvt/,
Z byjve gjrjhbkcz wfhcnde/
Rf;ljve pltcm rj,tk/ yf it/
Z ujnjd jnlfnm vjq kexibq ufkcner/

B ntgthm e; z ,jktnm yt cnfye/
Ghjzcybkfcm jvenm d cthlwt vukbcnjv/
Jnnjuj ghjcksk z ifhkfnfyjv,
Jnnjuj ghjcksk z crfylfkbcnjv/