Осип МандельштамЯ не поклонник радости предвзятой (Казино)

Осип Мандельштам [mandelshtam]

Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа — серое пятно.
Мне, в опьяненьи легком, суждено
4 Изведать краски жизни небогатой.

Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
8 Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;

12 И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, —
Люблю следить за чайкою крылатой!

Другие анализы стихотворений Осипа Мандельштама

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

445

Количество символов без пробелов

372

Количество слов

68

Количество уникальных слов

58

Количество значимых слов

23

Количество стоп-слов

19

Количество строк

14

Количество строф

4

Водность

66,2 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

2

2,94 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya ne poklonnik radosti predvzyatoy

Osip Mandelshtam

Kazino

Ya ne poklonnik radosti predvzyatoy,
Podchas priroda — seroye pyatno.
Mne, v opyanenyi legkom, suzhdeno
Izvedat kraski zhizni nebogatoy.

Igrayet veter tucheyu kosmatoy,
Lozhitsya yakor na morskoye dno,
I bezdykhannaya, kak polotno,
Dusha visit nad bezdnoyu proklyatoy.

No ya lyublyu na dyunakh kazino,
Shiroky vid v tumannoye okno
I tonky luch na skaterti izmyatoy;

I, okruzhen vodoy zelenovatoy,
Kogda, kak roza, v khrustale vino, —
Lyublyu sledit za chaykoyu krylatoy!

Z yt gjrkjyybr hfljcnb ghtldpznjq

Jcbg Vfyltkminfv

Rfpbyj

Z yt gjrkjyybr hfljcnb ghtldpznjq,
Gjlxfc ghbhjlf — cthjt gznyj/
Vyt, d jgmzytymb kturjv, ce;ltyj
Bpdtlfnm rhfcrb ;bpyb yt,jufnjq/

Buhftn dtnth next/ rjcvfnjq,
Kj;bncz zrjhm yf vjhcrjt lyj,
B ,tpls[fyyfz, rfr gjkjnyj,
Leif dbcbn yfl ,tplyj/ ghjrkznjq/

Yj z k/,k/ yf l/yf[ rfpbyj,
Ibhjrbq dbl d nevfyyjt jryj
B njyrbq kex yf crfnthnb bpvznjq;

B, jrhe;ty djljq ptktyjdfnjq,
Rjulf, rfr hjpf, d [hecnfkt dbyj, —
K/,k/ cktlbnm pf xfqrj/ rhskfnjq!