Анна АхматоваЯ написала слова

Анна Ахматова [akhmatova]

Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
4 Странно немеет тело.

Смолк отдаленный рожок,
В сердце все те же загадки,
Легкий осенний снежок
8 Лег на крокетной площадке.

Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!
Я не хотела мешать
12 Тому, кто привык веселиться.

Милым простила губам
Я их жестокую шутку...
О, вы приедете к нам
16 Завтра по первопутку.

Свечи в гостиной зажгут,
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут
20 Роз из оранжереи.

Другие анализы стихотворений Анны Ахматовой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

последний

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

469

Количество символов без пробелов

392

Количество слов

73

Количество уникальных слов

67

Количество значимых слов

22

Количество стоп-слов

23

Количество строк

20

Количество строф

5

Водность

69,9 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

4,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

последний

2

2,74 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya napisala slova

Anna Akhmatova

* * *

Ya napisala slova,
Chto dolgo skazat ne smela.
Tupo bolit golova,
Stranno nemeyet telo.

Smolk otdalenny rozhok,
V serdtse vse te zhe zagadki,
Legky osenny snezhok
Leg na kroketnoy ploshchadke.

Listyam poslednim shurshat!
Myslyam poslednim tomitsya!
Ya ne khotela meshat
Tomu, kto privyk veselitsya.

Milym prostila gubam
Ya ikh zhestokuyu shutku...
O, vy priyedete k nam
Zavtra po pervoputku.

Svechi v gostinoy zazhgut,
Dnem ikh mertsanye nezhneye,
Tsely buket prinesut
Roz iz oranzherei.

Z yfgbcfkf ckjdf

Fyyf F[vfnjdf

* * *

Z yfgbcfkf ckjdf,
Xnj ljkuj crfpfnm yt cvtkf/
Negj ,jkbn ujkjdf,
Cnhfyyj ytvttn ntkj/

Cvjkr jnlfktyysq hj;jr,
D cthlwt dct nt ;t pfuflrb,
Kturbq jctyybq cyt;jr
Ktu yf rhjrtnyjq gkjoflrt/

Kbcnmzv gjcktlybv iehifnm!
Vsckzv gjcktlybv njvbnmcz!
Z yt [jntkf vtifnm
Njve, rnj ghbdsr dtctkbnmcz/

Vbksv ghjcnbkf ue,fv
Z b[ ;tcnjre/ ienre///
J, ds ghbtltnt r yfv
Pfdnhf gj gthdjgenre/

Cdtxb d ujcnbyjq pf;uen,
Lytv b[ vthwfymt yt;ytt,
Wtksq ,ertn ghbytcen
Hjp bp jhfy;thtb/