Константин БальмонтЯ люблю тебя, Дьявол, я люблю Тебя, Бог (Бог и дьявол)

Константин Бальмонт [balmont]

Я люблю тебя, Дьявол, я люблю Тебя, Бог,
Одному — мои стоны, и другому — мой вздох.
Одному — мои крики, а другому — мечты,
4 Но вы оба велики, вы восторг Красоты.

Я как туча блуждаю, много красок вокруг,
То на Север иду я, то откинусь на Юг,
То далеко, с Востока, поплыву на Закат,
8 И пылают рубины, и чернеет агат.

О, как радостно жить мне, я лелею поля,
Под дождем моим свежим зеленеет Земля,
И змеиностью молний и раскатом громов
12 Много снов я разрушил, много сжег я домов.

В доме тесно и душно, и минутны все сны,
Но свободно-воздушна эта ширь вышины,
После долгих мучений как пленителен вздох,
16 О, таинственный Дьявол, о, единственный Бог!

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

бог любить сон один дьявол много вздох

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

643

Количество символов без пробелов

525

Количество слов

111

Количество уникальных слов

75

Количество значимых слов

31

Количество стоп-слов

50

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

72,1 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

9,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

много

3

2,70 %

бог

2

1,80 %

вздох

2

1,80 %

дьявол

2

1,80 %

любить

2

1,80 %

один

2

1,80 %

сон

2

1,80 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Ya lyublyu tebya, Dyavol, ya lyublyu Tebya, Bog

Konstantin Balmont

Bog i dyavol

Ya lyublyu tebya, Dyavol, ya lyublyu Tebya, Bog,
Odnomu — moi stony, i drugomu — moy vzdokh.
Odnomu — moi kriki, a drugomu — mechty,
No vy oba veliki, vy vostorg Krasoty.

Ya kak tucha bluzhdayu, mnogo krasok vokrug,
To na Sever idu ya, to otkinus na Yug,
To daleko, s Vostoka, poplyvu na Zakat,
I pylayut rubiny, i cherneyet agat.

O, kak radostno zhit mne, ya leleyu polya,
Pod dozhdem moim svezhim zeleneyet Zemlya,
I zmeinostyu molny i raskatom gromov
Mnogo snov ya razrushil, mnogo szheg ya domov.

V dome tesno i dushno, i minutny vse sny,
No svobodno-vozdushna eta shir vyshiny,
Posle dolgikh mucheny kak plenitelen vzdokh,
O, tainstvenny Dyavol, o, yedinstvenny Bog!

Z k/,k/ nt,z, Lmzdjk, z k/,k/ Nt,z, ,ju

Rjycnfynby ,fkmvjyn

,ju b lmzdjk

Z k/,k/ nt,z, Lmzdjk, z k/,k/ Nt,z, ,ju,
Jlyjve — vjb cnjys, b lheujve — vjq dplj[/
Jlyjve — vjb rhbrb, f lheujve — vtxns,
Yj ds j,f dtkbrb, ds djcnjhu Rhfcjns/

Z rfr nexf ,ke;lf/, vyjuj rhfcjr djrheu,
Nj yf Ctdth ble z, nj jnrbyecm yf /u,
Nj lfktrj, c Djcnjrf, gjgksde yf Pfrfn,
B gskf/n he,bys, b xthyttn fufn/

J, rfr hfljcnyj ;bnm vyt, z ktkt/ gjkz,
Gjl lj;ltv vjbv cdt;bv ptktyttn Ptvkz,
B pvtbyjcnm/ vjkybq b hfcrfnjv uhjvjd
Vyjuj cyjd z hfpheibk, vyjuj c;tu z ljvjd/

D ljvt ntcyj b leiyj, b vbyenys dct cys,
Yj cdj,jlyj-djpleiyf 'nf ibhm dsibys,
Gjckt ljkub[ vextybq rfr gktybntkty dplj[,
J, nfbycndtyysq Lmzdjk, j, tlbycndtyysq ,ju!