Борис ПастернакВ трюмо испаряется чашка какао (Зеркало)

Борис Пастернак [pasternak]

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
4 К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
8 Там книгу читает Тень.

И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
12 Мерцающий жаркий кварц.

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла!
Казалось бы, все коллодий залил,
16 С комода до шума в стволах.

Зеркальная все б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, —
20 Гипноза залить не могла.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,
24 И радо играть в слезах.

Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
28 В трюмо — и не бьет стекла.

И вот, в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизни
32 Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
36 Их шалостью не опоишь.

Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
40 Трясет — и не бьет стекла!

Другие анализы стихотворений Бориса Пастернака

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все бежать сад стекло трюмо бить зало огромный тормошиться дорожка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 221

Количество символов без пробелов

1 000

Количество слов

207

Количество уникальных слов

135

Количество значимых слов

82

Количество стоп-слов

75

Количество строк

40

Количество строф

10

Водность

60,4 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

8,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

сад

5

2,42 %

трюмо

5

2,42 %

бить

3

1,45 %

зало

3

1,45 %

огромный

3

1,45 %

стекло

3

1,45 %

тормошиться

3

1,45 %

бежать

2

0,97 %

все

2

0,97 %

дорожка

2

0,97 %

залить

2

0,97 %

казаться

2

0,97 %

качели

2

0,97 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V tryumo isparyayetsya chashka kakao

Boris Pasternak

Zerkalo

V tryumo isparyayetsya chashka kakao,
Kachayetsya tyul, i — pryamoy
Dorozhkoyu v sad, v burelom i khaos
K kachelyam bezhit tryumo.

Tam sosny vraskachku vozdukh sadnyat
Smoloy; tam po mayete
Ochki po trave rasteryal palisadnik,
Tam knigu chitayet Ten.

I k zadnemu planu, vo mrak, za kalitku
V step, v zapakh sonnykh lekarstv
Struitsya dorozhkoy, v suchkakh i v ulitkakh
Mertsayushchy zharky kvarts.

Ogromny sad tormoshitsya v zale
V tryumo — i ne byet stekla!
Kazalos by, vse kollody zalil,
S komoda do shuma v stvolakh.

Zerkalnaya vse b, kazalos, nakhlyn
Nepotnym ldom oblila,
Chtob suk ne gorchil i siren ne pakhla, —
Gipnoza zalit ne mogla.

Nesmetny mir semenit v mesmerizme,
I tolko vetru svyazat,
Chto lomitsya v zhizn i lomayetsya v prizme,
I rado igrat v slezakh.

Dushi ne vzorvat, kak selitroy zalezh,
Ne vyryt, kak zastupom klad.
Ogromny sad tormoshitsya v zale
V tryumo — i ne byet stekla.

I vot, v gipnoticheskoy etoy otchizne
Nichem mne ochey ne zadut.
Tak posle dozhdya propolzayut slizni
Glazami statuy v sadu.

Shurshit voda po usham, i, chiriknuv,
Na tsypochkakh skachet chizh.
Ty mozhesh im vypachkat guby chernikoy,
Ikh shalostyu ne opoish.

Ogromny sad tormoshitsya v zale,
Podnosit k tryumo kulak,
Bezhit na kacheli, lovit, salit,
Tryaset — i ne byet stekla!

D nh/vj bcgfhztncz xfirf rfrfj

,jhbc Gfcnthyfr

Pthrfkj

D nh/vj bcgfhztncz xfirf rfrfj,
Rfxftncz n/km, b — ghzvjq
Ljhj;rj/ d cfl, d ,ehtkjv b [fjc
R rfxtkzv ,t;bn nh/vj/

Nfv cjcys dhfcrfxre djple[ cflyzn
Cvjkjq; nfv gj vftnt
Jxrb gj nhfdt hfcnthzk gfkbcflybr,
Nfv rybue xbnftn Ntym/

B r pflytve gkfye, dj vhfr, pf rfkbnre
D cntgm, d pfgf[ cjyys[ ktrfhcnd
Cnhebncz ljhj;rjq, d cexrf[ b d ekbnrf[
Vthwf/obq ;fhrbq rdfhw/

Juhjvysq cfl njhvjibncz d pfkt
D nh/vj — b yt ,mtn cntrkf!
Rfpfkjcm ,s, dct rjkkjlbq pfkbk,
C rjvjlf lj ievf d cndjkf[/

Pthrfkmyfz dct ,, rfpfkjcm, yf[ksym
Ytgjnysv kmljv j,kbkf,
Xnj, cer yt ujhxbk b cbhtym yt gf[kf, —
Ubgyjpf pfkbnm yt vjukf/

Ytcvtnysq vbh ctvtybn d vtcvthbpvt,
B njkmrj dtnhe cdzpfnm,
Xnj kjvbncz d ;bpym b kjvftncz d ghbpvt,
B hflj buhfnm d cktpf[/

Leib yt dpjhdfnm, rfr ctkbnhjq pfkt;m,
Yt dshsnm, rfr pfcnegjv rkfl/
Juhjvysq cfl njhvjibncz d pfkt
D nh/vj — b yt ,mtn cntrkf/

B djn, d ubgyjnbxtcrjq 'njq jnxbpyt
Ybxtv vyt jxtq yt pflenm/
Nfr gjckt lj;lz ghjgjkpf/n ckbpyb
Ukfpfvb cnfneq d cfle/

Iehibn djlf gj eifv, b, xbhbryed,
Yf wsgjxrf[ crfxtn xb;/
Ns vj;tim bv dsgfxrfnm ue,s xthybrjq,
B[ ifkjcnm/ yt jgjbim/

Juhjvysq cfl njhvjibncz d pfkt,
Gjlyjcbn r nh/vj rekfr,
,t;bn yf rfxtkb, kjdbn, cfkbn,
Nhzctn — b yt ,mtn cntrkf!