Николай ГумилевВ темных покрывалах летней ночи (Принцесса)

Николай Гумилев [gumilev]

В темных покрывалах летней ночи
Заблудилась юная принцесса.
Плачущей нашел ее рабочий,
4 Что работал в самой чаще леса.

Он отвел ее в свою избушку,
Угостил лепешкой с горьким салом,
Подложил под голову подушку
8 И закутал ноги одеялом.

Сам заснул в углу далеком сладко,
Стала тихо тишиной виденья,
Пламенем мелькающим лампадка
12 Освещала только часть строенья.

Неужели это только тряпки,
Жалкие, ненужные отбросы,
Кроличьи засушенные лапки,
16 Брошенные на пол папиросы?

Почему же ей ее томленье
Кажется мучительно знакомо,
И ей шепчут грязные поленья,
20 Что она теперь лишь вправду дома?

Ранним утром заспанный рабочий
Проводил принцессу до опушки,
Но не раз потом в глухие ночи
24 Проливались слезы об избушке.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

избушка ночь принцесса рабочий

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

704

Количество символов без пробелов

593

Количество слов

106

Количество уникальных слов

90

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

37

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

67,9 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

5,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

избушка

2

1,89 %

ночь

2

1,89 %

принцесса

2

1,89 %

рабочий

2

1,89 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V temnykh pokryvalakh letney nochi

Nikolay Gumilev

Printsessa

V temnykh pokryvalakh letney nochi
Zabludilas yunaya printsessa.
Plachushchey nashel yee rabochy,
Chto rabotal v samoy chashche lesa.

On otvel yee v svoyu izbushku,
Ugostil lepeshkoy s gorkim salom,
Podlozhil pod golovu podushku
I zakutal nogi odeyalom.

Sam zasnul v uglu dalekom sladko,
Stala tikho tishinoy videnya,
Plamenem melkayushchim lampadka
Osveshchala tolko chast stroyenya.

Neuzheli eto tolko tryapki,
Zhalkiye, nenuzhnye otbrosy,
Krolichyi zasushennye lapki,
Broshennye na pol papirosy?

Pochemu zhe yey yee tomlenye
Kazhetsya muchitelno znakomo,
I yey shepchut gryaznye polenya,
Chto ona teper lish vpravdu doma?

Rannim utrom zaspanny rabochy
Provodil printsessu do opushki,
No ne raz potom v glukhiye nochi
Prolivalis slezy ob izbushke.

D ntvys[ gjrhsdfkf[ ktnytq yjxb

Ybrjkfq Uevbktd

Ghbywtccf

D ntvys[ gjrhsdfkf[ ktnytq yjxb
Pf,kelbkfcm /yfz ghbywtccf/
Gkfxeotq yfitk tt hf,jxbq,
Xnj hf,jnfk d cfvjq xfot ktcf/

Jy jndtk tt d cdj/ bp,eire,
Eujcnbk ktgtirjq c ujhmrbv cfkjv,
Gjlkj;bk gjl ujkjde gjleire
B pfrenfk yjub jltzkjv/

Cfv pfcyek d euke lfktrjv ckflrj,
Cnfkf nb[j nbibyjq dbltymz,
Gkfvtytv vtkmrf/obv kfvgflrf
Jcdtofkf njkmrj xfcnm cnhjtymz/

Yte;tkb 'nj njkmrj nhzgrb,
;fkrbt, ytye;yst jn,hjcs,
Rhjkbxmb pfceityyst kfgrb,
,hjityyst yf gjk gfgbhjcs?

Gjxtve ;t tq tt njvktymt
Rf;tncz vexbntkmyj pyfrjvj,
B tq itgxen uhzpyst gjktymz,
Xnj jyf ntgthm kbim dghfdle ljvf?

Hfyybv enhjv pfcgfyysq hf,jxbq
Ghjdjlbk ghbywtcce lj jgeirb,
Yj yt hfp gjnjv d uke[bt yjxb
Ghjkbdfkbcm cktps j, bp,eirt/