Осип МандельштамВ столице северной томится пыльный тополь (Адмиралтейство)

Осип Мандельштам [mandelshtam]

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
4 Сияет издали — воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
8 А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство
12 Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
16 И открываются всемирные моря.

Другие анализы стихотворений Осипа Мандельштама

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

592

Количество символов без пробелов

505

Количество слов

81

Количество уникальных слов

74

Количество значимых слов

40

Количество стоп-слов

19

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

50,6 %

Классическая тошнота

1,00

Академическая тошнота

0,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Семантическое ядро отсутствует.

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V stolitse severnoy tomitsya pylny topol

Osip Mandelshtam

Admiralteystvo

V stolitse severnoy tomitsya pylny topol,
Zaputalsya v listve prozrachny tsiferblat,
I v temnoy zeleni fregat ili akropol
Siaet izdali — vode i nebu brat.

Ladya vozdushnaya i machta-nedotroga,
Sluzha lineykoyu preyemnikam Petra,
On uchit: krasota — ne prikhot poluboga,
A khishchny glazomer prostogo stolyara.

Nam chetyrekh stikhy priaznenno gospodstvo,
No sozdal pyatuyu svobodny chelovek:
Ne otritsayet li prostranstva prevoskhodstvo
Sey tselomudrenno postroyenny kovcheg?

Serdito lepyatsya kapriznye Meduzy,
Kak plugi brosheny, rzhaveyut yakorya —
I vot razorvany trekh izmereny uzy
I otkryvayutsya vsemirnye morya.

D cnjkbwt ctdthyjq njvbncz gskmysq njgjkm

Jcbg Vfyltkminfv

Flvbhfkntqcndj

D cnjkbwt ctdthyjq njvbncz gskmysq njgjkm,
Pfgenfkcz d kbcndt ghjphfxysq wbath,kfn,
B d ntvyjq ptktyb ahtufn bkb frhjgjkm
Cbztn bplfkb — djlt b yt,e ,hfn/

Kflmz djpleiyfz b vfxnf-ytljnhjuf,
Cke;f kbytqrj/ ghttvybrfv Gtnhf,
Jy exbn: rhfcjnf — yt ghb[jnm gjke,juf,
F [boysq ukfpjvth ghjcnjuj cnjkzhf/

Yfv xtnsht[ cnb[bq ghbzpytyyj ujcgjlcndj,
Yj cjplfk gzne/ cdj,jlysq xtkjdtr:
Yt jnhbwftn kb ghjcnhfycndf ghtdjc[jlcndj
Ctq wtkjvelhtyyj gjcnhjtyysq rjdxtu?

Cthlbnj ktgzncz rfghbpyst Vtleps,
Rfr gkeub ,hjitys, h;fdt/n zrjhz —
B djn hfpjhdfys nht[ bpvthtybq eps
B jnrhsdf/ncz dctvbhyst vjhz/