Игорь СеверянинВ смокингах, в шик опроборенные, великосветские олухи (В блесткой тьме)

Игорь Северянин [severyanin]

В смокингах, в шик опроборенные, великосветские олухи
В княжьей гостиной наструнились, лица свои оглупив:
Я улыбнулся натянуто, вспомнив сарказмно о порохе.
4 Скуку взорвал неожиданно нео-поэзный мотив.

Каждая строчка — пощечина. Голос мой — сплошь издевательство.
Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык ассонанс.
Я презираю вас пламенно, тусклые Ваши Сиятельства,
8 И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!

Блесткая аудитория, блеском ты зло отуманена!
Скрыт от тебя, недостойная, будущего горизонт!
Тусклые Ваши Сиятельства! Во времена Северянина
12 Следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт!

Другие анализы стихотворений Игоря Северянина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ваш тусклый презирать сиятельство

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

606

Количество символов без пробелов

521

Количество слов

81

Количество уникальных слов

70

Количество значимых слов

45

Количество стоп-слов

22

Количество строк

12

Количество строф

3

Водность

44,4 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ваш

2

2,47 %

презирать

2

2,47 %

сиятельство

2

2,47 %

тусклый

2

2,47 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V smokingakh, v shik oproborennye, velikosvetskiye olukhi

Igor Severyanin

V blestkoy tme

V smokingakh, v shik oproborennye, velikosvetskiye olukhi
V knyazhyey gostinoy nastrunilis, litsa svoi oglupiv:
Ya ulybnulsya natyanuto, vspomniv sarkazmno o porokhe.
Skuku vzorval neozhidanno neo-poezny motiv.

Kazhdaya strochka — poshchechina. Golos moy — splosh izdevatelstvo.
Rifmy slagayutsya v kukishi. Kazhet yazyk assonans.
Ya prezirayu vas plamenno, tusklye Vashi Siatelstva,
I, preziraya, rasschityvayu na mirovoy rezonans!

Blestkaya auditoria, bleskom ty zlo otumanena!
Skryt ot tebya, nedostoynaya, budushchego gorizont!
Tusklye Vashi Siatelstva! Vo vremena Severyanina
Sleduyet znat, chto za Pushkinym byli i Blok, i Balmont!

D cvjrbyuf[, d ibr jghj,jhtyyst, dtkbrjcdtncrbt jke[b

Bujhm Ctdthzyby

D ,ktcnrjq nmvt

D cvjrbyuf[, d ibr jghj,jhtyyst, dtkbrjcdtncrbt jke[b
D ryz;mtq ujcnbyjq yfcnheybkbcm, kbwf cdjb jukegbd:
Z eks,yekcz yfnzyenj, dcgjvybd cfhrfpvyj j gjhj[t/
Crere dpjhdfk ytj;blfyyj ytj-gj'pysq vjnbd/

Rf;lfz cnhjxrf — gjotxbyf/ Ujkjc vjq — cgkjim bpltdfntkmcndj/
Hbavs ckfuf/ncz d rerbib/ Rf;tn zpsr fccjyfyc/
Z ghtpbhf/ dfc gkfvtyyj, necrkst Dfib Cbzntkmcndf,
B, ghtpbhfz, hfccxbnsdf/ yf vbhjdjq htpjyfyc!

,ktcnrfz felbnjhbz, ,ktcrjv ns pkj jnevfytyf!
Crhsn jn nt,z, ytljcnjqyfz, ,eleotuj ujhbpjyn!
Necrkst Dfib Cbzntkmcndf! Dj dhtvtyf Ctdthzybyf
Cktletn pyfnm, xnj pf Geirbysv ,skb b ,kjr, b ,fkmvjyn!