Александр БлокВсе это было, было, было

Александр Блок [blok]

Все это было, было, было,
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
4 Тебя, прошедшее, вернет?

В час утра, чистый и хрустальный,
У стен Московского Кремля,
Восторг души первоначальный
8 Вернет ли мне моя земля?

Иль в ночь на Пасху, над Невою,
Под ветром, в стужу, в ледоход —
Старуха нищая клюкою
12 Мой труп спокойный шевельнет?

Иль на возлюбленной поляне
Под шелест осени седой
Мне тело в дождевом тумане
16 Расклюет коршун молодой?

Иль просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной
20 Усну на белых простынях?

И в новой жизни, непохожей,
Забуду прежнюю мечту,
И буду так же помнить дожей,
24 Как нынче помню Калиту?
Но верю — не пройдет бесследно
Все, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
28 Весь этот непонятный пыл!

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ 1

все помнить час весить иль пройти стена вернуть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

774

Количество символов без пробелов

643

Количество слов

124

Количество уникальных слов

94

Количество значимых слов

38

Количество стоп-слов

45

Количество строк

28

Количество строф

6

Водность

69,4 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

иль

3

2,42 %

вернуть

2

1,61 %

весить

2

1,61 %

все

2

1,61 %

помнить

2

1,61 %

пройти

2

1,61 %

стена

2

1,61 %

час

2

1,61 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Vse eto bylo, bylo, bylo

Aleksandr Blok

* * *

Vse eto bylo, bylo, bylo,
Svershilsya dney krugovorot.
Kakaya lozh, kakaya sila
Tebya, proshedsheye, vernet?

V chas utra, chisty i khrustalny,
U sten Moskovskogo Kremlya,
Vostorg dushi pervonachalny
Vernet li mne moya zemlya?

Il v noch na Paskhu, nad Nevoyu,
Pod vetrom, v stuzhu, v ledokhod —
Starukha nishchaya klyukoyu
Moy trup spokoyny shevelnet?

Il na vozlyublennoy polyane
Pod shelest oseni sedoy
Mne telo v dozhdevom tumane
Rasklyuyet korshun molodoy?

Il prosto v chas toski bezzvezdnoy,
V kakikh-to chetyrekh stenakh,
S neobkhodimostyu zheleznoy
Usnu na belykh prostynyakh?

I v novoy zhizni, nepokhozhey,
Zabudu prezhnyuyu mechtu,
I budu tak zhe pomnit dozhey,
Kak nynche pomnyu Kalitu?
No veryu — ne proydet bessledno
Vse, chto tak strastno ya lyubil,
Ves trepet etoy zhizni bednoy,
Ves etot neponyatny pyl!

Dct 'nj ,skj, ,skj, ,skj

Fktrcfylh ,kjr

* * *

Dct 'nj ,skj, ,skj, ,skj,
Cdthibkcz lytq rheujdjhjn/
Rfrfz kj;m, rfrfz cbkf
Nt,z, ghjitlitt, dthytn?

D xfc enhf, xbcnsq b [hecnfkmysq,
E cnty Vjcrjdcrjuj Rhtvkz,
Djcnjhu leib gthdjyfxfkmysq
Dthytn kb vyt vjz ptvkz?

Bkm d yjxm yf Gfc[e, yfl Ytdj/,
Gjl dtnhjv, d cne;e, d ktlj[jl —
Cnfhe[f ybofz rk/rj/
Vjq nheg cgjrjqysq itdtkmytn?

Bkm yf djpk/,ktyyjq gjkzyt
Gjl itktcn jctyb ctljq
Vyt ntkj d lj;ltdjv nevfyt
Hfcrk/tn rjhiey vjkjljq?

Bkm ghjcnj d xfc njcrb ,tppdtplyjq,
D rfrb[-nj xtnsht[ cntyf[,
C ytj,[jlbvjcnm/ ;tktpyjq
Ecye yf ,tks[ ghjcnsyz[?

B d yjdjq ;bpyb, ytgj[j;tq,
Pf,ele ght;y// vtxne,
B ,ele nfr ;t gjvybnm lj;tq,
Rfr ysyxt gjvy/ Rfkbne?
Yj dth/ — yt ghjqltn ,tccktlyj
Dct, xnj nfr cnhfcnyj z k/,bk,
Dtcm nhtgtn 'njq ;bpyb ,tlyjq,
Dtcm 'njn ytgjyznysq gsk!