Александр БлокВсе, что минутно, все, что бренно (Равенна)

Александр Блок [blok]

Все, что минутно, все, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
4 У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
8 В стенах прохладных базилик.

От медленных лобзаний влаги
Нежнее грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
12 Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб черный взор блаженной Галлы,
16 Проснувшись, камня не прожег.

Военной брани и обиды
Забыт и стерт кровавый след,
Чтобы воскресший глас Плакиды
20 Не пел страстей протекших лет.

Далеко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
24 О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни,
Дома и люди — все гроба.
Лишь медь торжественной латыни
28 Поет на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
32 Проходит робкой чередой.

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
36 О Новой Жизни мне поет.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все чтоб спать гроб взор море петь лишь веко

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

984

Количество символов без пробелов

820

Количество слов

155

Количество уникальных слов

123

Количество значимых слов

70

Количество стоп-слов

45

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

54,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

3

1,94 %

лишь

3

1,94 %

петь

3

1,94 %

веко

2

1,29 %

взор

2

1,29 %

гроб

2

1,29 %

море

2

1,29 %

спать

2

1,29 %

чтоб

2

1,29 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Vse, chto minutno, vse, chto brenno

Aleksandr Blok

Ravenna

Vse, chto minutno, vse, chto brenno,
Pokhoronila ty v vekakh.
Ty, kak mladenets, spish, Ravenna,
U sonnoy vechnosti v rukakh.

Raby skvoz rimskiye vorota
Uzhe ne vvozyat mozaik.
I dogorayet pozolota
V stenakh prokhladnykh bazilik.

Ot medlennykh lobzany vlagi
Nezhneye gruby svod grobnits,
Gde zeleneyut sarkofagi
Svyatykh monakhov i tsarits.

Bezmolvny grobovye zaly,
Tenist i khladen ikh porog,
Chtob cherny vzor blazhennoy Gally,
Prosnuvshis, kamnya ne prozheg.

Voyennoy brani i obidy
Zabyt i stert krovavy sled,
Chtoby voskresshy glas Plakidy
Ne pel strastey protekshikh let.

Daleko otstupilo more,
I rozy otsepili val,
Chtob spyashchy v grobe Teodorikh
O bure zhizni ne mechtal.

A vinogradnye pustyni,
Doma i lyudi — vse groba.
Lish med torzhestvennoy latyni
Poyet na plitakh, kak truba.

Lish v pristalnom i tikhom vzore
Ravennskikh devushek, poroy,
Pechal o nevozvratnom more
Prokhodit robkoy cheredoy.

Lish po nocham, sklonyas k dolinam,
Vedya vekam gryadushchim schet,
Ten Danta s profilem orlinym
O Novoy Zhizni mne poyet.

Dct, xnj vbyenyj, dct, xnj ,htyyj

Fktrcfylh ,kjr

Hfdtyyf

Dct, xnj vbyenyj, dct, xnj ,htyyj,
Gj[jhjybkf ns d dtrf[/
Ns, rfr vkfltytw, cgbim, Hfdtyyf,
E cjyyjq dtxyjcnb d herf[/

Hf,s crdjpm hbvcrbt djhjnf
E;t yt ddjpzn vjpfbr/
B ljujhftn gjpjkjnf
D cntyf[ ghj[kflys[ ,fpbkbr/

Jn vtlktyys[ kj,pfybq dkfub
Yt;ytt uhe,sq cdjl uhj,ybw,
Ult ptktyt/n cfhrjafub
Cdzns[ vjyf[jd b wfhbw/

,tpvjkdys uhj,jdst pfks,
Ntybcn b [kflty b[ gjhju,
Xnj, xthysq dpjh ,kf;tyyjq Ufkks,
Ghjcyedibcm, rfvyz yt ghj;tu/

Djtyyjq ,hfyb b j,bls
Pf,sn b cnthn rhjdfdsq cktl,
Xnj,s djcrhtcibq ukfc Gkfrbls
Yt gtk cnhfcntq ghjntrib[ ktn/

Lfktrj jncnegbkj vjht,
B hjps jwtgbkb dfk,
Xnj, cgzobq d uhj,t Ntjljhb[
J ,eht ;bpyb yt vtxnfk/

F dbyjuhflyst gecnsyb,
Ljvf b k/lb — dct uhj,f/
Kbim vtlm njh;tcndtyyjq kfnsyb
Gjtn yf gkbnf[, rfr nhe,f/

Kbim d ghbcnfkmyjv b nb[jv dpjht
Hfdtyycrb[ ltdeitr, gjhjq,
Gtxfkm j ytdjpdhfnyjv vjht
Ghj[jlbn hj,rjq xthtljq/

Kbim gj yjxfv, crkjyzcm r ljkbyfv,
Dtlz dtrfv uhzleobv cxtn,
Ntym Lfynf c ghjabktv jhkbysv
J Yjdjq ;bpyb vyt gjtn/