Александр БлокВ пустом переулке весенние воды (Обман)

Александр Блок [blok]

В пустом переулке весенние воды
Бегут, бормочут, а девушка хохочет.
Пьяный красный карлик не дает проходу,
4 Пляшет, брызжет воду, платье мочит.

Девушке страшно. Закрылась платочком.
Темный вечер ближе. Солнце за трубой.
Карлик прыгнул в лужицу красным комочком,
8 Гонит струйку к струйке сморщенной рукой.

Девушку манит и пугает отраженье.
Издали мигнул одинокий фонарь.
Красное солнце село за строенье.
12 Хохот. Всплески. Брызги. Фабричная гарь.

Будто издали невнятно доносятся звуки...
Где-то каплет с крыши... где-то кашель старика...
Безжизненно цепляются холодные руки...
16 В расширенных глазах не видно зрачка...

Как страшно! Как бездомно! Там, у забора,
Легла некрасивым мокрым комком.
Плачет, чтобы ночь протянулась не скоро —
20 Стыдно возвратиться с дьявольским клеймом...

Утро. Тучки. Дымы. Опрокинутые кадки.
В светлых струйках весело пляшет синева.
По улицам ставят красные рогатки.
24 Шлепают солдатики: раз! два! раз! два!

В переулке у мокрого забора над телом
Спящей девушки — трясется, бормочет голова;
Безобразный карлик занят делом:
28 Спускает в ручеек башмаки: раз! два!

Башмаки, крутясь, несутся по теченью,
Стремительно обгоняет их красный колпак...
Хохот. Всплески. Брызги. Еще мгновенье —
32 Плывут собачьи уши, борода и красный фрак...

Пронеслись, — и струйки шепчутся невнятно.
Девушка медленно очнулась от сна:
В глазах ее красно-голубые пятна.
36 Блестки солнца. Струйки. Брызги. Весна.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

красный солнце девушка брызги где-то струйка карлик башмак бормотать всплеск

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 402

Количество символов без пробелов

1 198

Количество слов

192

Количество уникальных слов

141

Количество значимых слов

90

Количество стоп-слов

42

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

53,1 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

8,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

девушка

5

2,60 %

струйка

5

2,60 %

красный

4

2,08 %

брызги

3

1,56 %

карлик

3

1,56 %

солнце

3

1,56 %

башмак

2

1,04 %

бормотать

2

1,04 %

всплеск

2

1,04 %

где-то

2

1,04 %

забор

2

1,04 %

издать

2

1,04 %

красное

2

1,04 %

мокрый

2

1,04 %

невнятный

2

1,04 %

переулок

2

1,04 %

плясать

2

1,04 %

страшно

2

1,04 %

хохот

2

1,04 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V pustom pereulke vesenniye vody

Aleksandr Blok

Obman

V pustom pereulke vesenniye vody
Begut, bormochut, a devushka khokhochet.
Pyany krasny karlik ne dayet prokhodu,
Plyashet, bryzzhet vodu, platye mochit.

Devushke strashno. Zakrylas platochkom.
Temny vecher blizhe. Solntse za truboy.
Karlik prygnul v luzhitsu krasnym komochkom,
Gonit struyku k struyke smorshchennoy rukoy.

Devushku manit i pugayet otrazhenye.
Izdali mignul odinoky fonar.
Krasnoye solntse selo za stroyenye.
Khokhot. Vspleski. Bryzgi. Fabrichnaya gar.

Budto izdali nevnyatno donosyatsya zvuki...
Gde-to kaplet s kryshi... gde-to kashel starika...
Bezzhiznenno tseplyayutsya kholodnye ruki...
V rasshirennykh glazakh ne vidno zrachka...

Kak strashno! Kak bezdomno! Tam, u zabora,
Legla nekrasivym mokrym komkom.
Plachet, chtoby noch protyanulas ne skoro —
Stydno vozvratitsya s dyavolskim kleymom...

Utro. Tuchki. Dymy. Oprokinutye kadki.
V svetlykh struykakh veselo plyashet sineva.
Po ulitsam stavyat krasnye rogatki.
Shlepayut soldatiki: raz! dva! raz! dva!

V pereulke u mokrogo zabora nad telom
Spyashchey devushki — tryasetsya, bormochet golova;
Bezobrazny karlik zanyat delom:
Spuskayet v rucheyek bashmaki: raz! dva!

Bashmaki, krutyas, nesutsya po techenyu,
Stremitelno obgonyayet ikh krasny kolpak...
Khokhot. Vspleski. Bryzgi. Yeshche mgnovenye —
Plyvut sobachyi ushi, boroda i krasny frak...

Proneslis, — i struyki shepchutsya nevnyatno.
Devushka medlenno ochnulas ot sna:
V glazakh yee krasno-golubye pyatna.
Blestki solntsa. Struyki. Bryzgi. Vesna.

D gecnjv gthtekrt dtctyybt djls

Fktrcfylh ,kjr

J,vfy

D gecnjv gthtekrt dtctyybt djls
,tuen, ,jhvjxen, f ltdeirf [j[jxtn/
Gmzysq rhfcysq rfhkbr yt lftn ghj[jle,
Gkzitn, ,hsp;tn djle, gkfnmt vjxbn/

Ltdeirt cnhfiyj/ Pfrhskfcm gkfnjxrjv/
Ntvysq dtxth ,kb;t/ Cjkywt pf nhe,jq/
Rfhkbr ghsuyek d ke;bwe rhfcysv rjvjxrjv,
Ujybn cnheqre r cnheqrt cvjhotyyjq herjq/

Ltdeire vfybn b geuftn jnhf;tymt/
Bplfkb vbuyek jlbyjrbq ajyfhm/
Rhfcyjt cjkywt ctkj pf cnhjtymt/
[j[jn/ Dcgktcrb/ ,hspub/ Af,hbxyfz ufhm/

,elnj bplfkb ytdyznyj ljyjczncz pderb///
Ult-nj rfgktn c rhsib/// ult-nj rfitkm cnfhbrf///
,tp;bpytyyj wtgkz/ncz [jkjlyst herb///
D hfcibhtyys[ ukfpf[ yt dblyj phfxrf///

Rfr cnhfiyj! Rfr ,tpljvyj! Nfv, e pf,jhf,
Ktukf ytrhfcbdsv vjrhsv rjvrjv/
Gkfxtn, xnj,s yjxm ghjnzyekfcm yt crjhj —
Cnslyj djpdhfnbnmcz c lmzdjkmcrbv rktqvjv///

Enhj/ Nexrb/ Lsvs/ Jghjrbyenst rflrb/
D cdtnks[ cnheqrf[ dtctkj gkzitn cbytdf/
Gj ekbwfv cnfdzn rhfcyst hjufnrb/
Iktgf/n cjklfnbrb: hfp! ldf! hfp! ldf!

D gthtekrt e vjrhjuj pf,jhf yfl ntkjv
Cgzotq ltdeirb — nhzctncz, ,jhvjxtn ujkjdf;
,tpj,hfpysq rfhkbr pfyzn ltkjv:
Cgecrftn d hexttr ,fivfrb: hfp! ldf!

,fivfrb, rhenzcm, ytcencz gj ntxtym/,
Cnhtvbntkmyj j,ujyztn b[ rhfcysq rjkgfr///
[j[jn/ Dcgktcrb/ ,hspub/ Tot vuyjdtymt —
Gksden cj,fxmb eib, ,jhjlf b rhfcysq ahfr///

Ghjytckbcm, — b cnheqrb itgxencz ytdyznyj/
Ltdeirf vtlktyyj jxyekfcm jn cyf:
D ukfpf[ tt rhfcyj-ujke,st gznyf/
,ktcnrb cjkywf/ Cnheqrb/ ,hspub/ Dtcyf/