Владимир МаяковскийВ поцелуе рук ли, губ ли (Письмо Татьяне Яковлевой)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

В поцелуе рук ли, губ ли,
в дрожи тела близких мне
красный цвет моих республик
4 тоже должен пламенеть.
Я не люблю парижскую любовь:
любую самочку шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю, сказав — тубо —
8 собакам озверевшей страсти,
Ты одна мне ростом вровень,
стань же рядом с бровью брови,
дай про этот важный вечер
12 рассказать по-человечьи.
Пять часов, и с этих пор
стих людей дремучий бор,
вымер город заселенный,
16 слышу лишь свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе молний поступь,
гром ругней в небесной драме, —
20 не гроза, а это просто
ревность двигает горами.
Глупых слов не верь сырью,
не пугайся этой тряски, —
24 я взнуздаю, я смирю
чувства отпрысков дворянских.
Страсти корь сойдет коростой,
но радость неиссыхаемая,
28 буду долго, буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность, жены, слезы... ну их! —
вспухнут веки, впору Вию.
32 Я не сам, а я ревную
за Советскую Россию.
Видел на плечах заплаты,
их чахотка лижет вздохом.
36 Что же, мы не виноваты —
ста мильонам было плохо.
Мы теперь к таким нежны —
спортом выпрямишь не многих, —
40 вы и нам в Москве нужны,
не хватает длинноногих.
Не тебе, в снега и в тиф
шедшей этими ногами,
44 здесь на ласки выдать их
в ужины с нефтяниками.
Ты не думай, щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
48 Иди сюда, иди на перекресток
моих больших и неуклюжих рук.
Не хочешь? Оставайся и зимуй,
и это оскорбление на общий счет нанижем.
52 Я все равно тебя когда-нибудь возьму —
одну или вдвоем с Парижем.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

стих один бровь страсть выпрямить ревность

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 434

Количество символов без пробелов

1 192

Количество слов

233

Количество уникальных слов

169

Количество значимых слов

75

Количество стоп-слов

101

Количество строк

53

Количество строф

1

Водность

67,8 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

3,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

бровь

2

0,86 %

выпрямить

2

0,86 %

один

2

0,86 %

ревность

2

0,86 %

стих

2

0,86 %

страсть

2

0,86 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V potseluye ruk li, gub li

Vladimir Mayakovsky

Pismo Tatyane Yakovlevoy

V potseluye ruk li, gub li,
v drozhi tela blizkikh mne
krasny tsvet moikh respublik
tozhe dolzhen plamenet.
Ya ne lyublyu parizhskuyu lyubov:
lyubuyu samochku shelkami razukraste,
potyagivayas, zadremlyu, skazav — tubo —
sobakam ozverevshey strasti,
Ty odna mne rostom vroven,
stan zhe ryadom s brovyu brovi,
day pro etot vazhny vecher
rasskazat po-chelovechyi.
Pyat chasov, i s etikh por
stikh lyudey dremuchy bor,
vymer gorod zaselenny,
slyshu lish svistochny spor
poyezdov do Barselony.
V chernom nebe molny postup,
grom rugney v nebesnoy drame, —
ne groza, a eto prosto
revnost dvigayet gorami.
Glupykh slov ne ver syryu,
ne pugaysya etoy tryaski, —
ya vznuzdayu, ya smiryu
chuvstva otpryskov dvoryanskikh.
Strasti kor soydet korostoy,
no radost neissykhayemaya,
budu dolgo, budu prosto
razgovarivat stikhami ya.
Revnost, zheny, slezy... nu ikh! —
vspukhnut veki, vporu Viyu.
Ya ne sam, a ya revnuyu
za Sovetskuyu Rossiyu.
Videl na plechakh zaplaty,
ikh chakhotka lizhet vzdokhom.
Chto zhe, my ne vinovaty —
sta milonam bylo plokho.
My teper k takim nezhny —
sportom vypryamish ne mnogikh, —
vy i nam v Moskve nuzhny,
ne khvatayet dlinnonogikh.
Ne tebe, v snega i v tif
shedshey etimi nogami,
zdes na laski vydat ikh
v uzhiny s neftyanikami.
Ty ne dumay, shchuryas prosto
iz-pod vypryamlennykh dug.
Idi syuda, idi na perekrestok
moikh bolshikh i neuklyuzhikh ruk.
Ne khochesh? Ostavaysya i zimuy,
i eto oskorbleniye na obshchy schet nanizhem.
Ya vse ravno tebya kogda-nibud vozmu —
odnu ili vdvoyem s Parizhem.

D gjwtket her kb, ue, kb

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Gbcmvj Nfnmzyt Zrjdktdjq

D gjwtket her kb, ue, kb,
d lhj;b ntkf ,kbprb[ vyt
rhfcysq wdtn vjb[ htcge,kbr
nj;t ljk;ty gkfvtytnm/
Z yt k/,k/ gfhb;cre/ k/,jdm:
k/,e/ cfvjxre itkrfvb hfperhfcmnt,
gjnzubdfzcm, pflhtvk/, crfpfd — ne,j —
cj,frfv jpdthtditq cnhfcnb,
Ns jlyf vyt hjcnjv dhjdtym,
cnfym ;t hzljv c ,hjdm/ ,hjdb,
lfq ghj 'njn df;ysq dtxth
hfccrfpfnm gj-xtkjdtxmb/
Gznm xfcjd, b c 'nb[ gjh
cnb[ k/ltq lhtvexbq ,jh,
dsvth ujhjl pfctktyysq,
cksie kbim cdbcnjxysq cgjh
gjtpljd lj ,fhctkjys/
D xthyjv yt,t vjkybq gjcnegm,
uhjv heuytq d yt,tcyjq lhfvt, —
yt uhjpf, f 'nj ghjcnj
htdyjcnm ldbuftn ujhfvb/
Ukegs[ ckjd yt dthm cshm/,
yt geufqcz 'njq nhzcrb, —
z dpyeplf/, z cvbh/
xedcndf jnghscrjd ldjhzycrb[/
Cnhfcnb rjhm cjqltn rjhjcnjq,
yj hfljcnm ytbccs[ftvfz,
,ele ljkuj, ,ele ghjcnj
hfpujdfhbdfnm cnb[fvb z/
Htdyjcnm, ;tys, cktps/// ye b[! —
dcge[yen dtrb, dgjhe Db//
Z yt cfv, f z htdye/
pf Cjdtncre/ Hjccb//
Dbltk yf gktxf[ pfgkfns,
b[ xf[jnrf kb;tn dplj[jv/
Xnj ;t, vs yt dbyjdfns —
cnf vbkmjyfv ,skj gkj[j/
Vs ntgthm r nfrbv yt;ys —
cgjhnjv dsghzvbim yt vyjub[, —
ds b yfv d Vjcrdt ye;ys,
yt [dfnftn lkbyyjyjub[/
Yt nt,t, d cytuf b d nba
itlitq 'nbvb yjufvb,
pltcm yf kfcrb dslfnm b[
d e;bys c ytanzybrfvb/
Ns yt levfq, oehzcm ghjcnj
bp-gjl dsghzvktyys[ leu/
Blb c/lf, blb yf gthtrhtcnjr
vjb[ ,jkmib[ b yterk/;b[ her/
Yt [jxtim? Jcnfdfqcz b pbveq,
b 'nj jcrjh,ktybt yf j,obq cxtn yfyb;tv/
Z dct hfdyj nt,z rjulf-yb,elm djpmve —
jlye bkb dldjtv c Gfhb;tv/