Иван БунинВ полях, далеко от усадьбы (Сапсан)

Иван Бунин [bunin]

В полях, далеко от усадьбы,
Зимует просяной омет.
Там табунятся волчьи свадьбы,
4 Там клочья шерсти и помет.
Воловьи ребра у дороги
Торчат в снегу — и спал на них
Сапсан, стервятник космоногий,
8 Готовый взвиться каждый миг.

Я застрелил его. А это
Грозит бедой. И вот ко мне
Стал гость ходить. Он до рассвета
12 Вкруг дома бродит при луне.
Я не видал его. Я слышал
Лишь хруст шагов. Но спать невмочь.
На третью ночь я в поле вышел...
16 О, как была печальна ночь!
Когтистый след в снегу глубоком
В глухие степи вел с гумна.
На небе мглистом и высоком
20 Плыла холодная луна.
За валом, над привадой в яме,
Серб маячила ветла.
Даль над пустынными нолями
24 Была таинственно светла.
Облитый этим странным светом,
Подавлен мертвой тишиной,
Я стал — и бледным силуэтом
28 Упала тень моя за мной.
По небесам, в туманной мути,
Сияя, лунный лик нырял
И серебристым блеском ртути
32 Слюду по насту озарял.
Кто был он, этот полуночный
Незримый гость? Откуда он
Ко мне приходит в час урочный
36 Через сугробы на балкон?
Иль он узнал, что я тоскую,
Что я один? что в дом ко мне
Лишь снег да небо в ночь немую
40 Глядят из сада при луне?
Быть может, он сегодня слышал,
Как я, покинув кабинет,
По темной зале в спальню вышел,
44 Где в сумраке мерцал паркет,
Где в окнах небеса синели,
А в этой сини четко встал
Черно-зеленый конус ели
48 И острый Сириус блистал?
Теперь луна была в зените,
На небе плыл густой туман...
Я ждал его, — я шел к раките
52 По насту снеговых полян,
И если б враг мой от привады
Внезапно прянул на сугроб, —
Я б из винтовки без пощады
56 Пробил его широкий лоб.
Но он не шел. Луна скрывалась,
Луна сияла сквозь туман,
Бежала мгла... И мне казалось,
60 Что на снегу сидит Сапсан.
Морозный иней, как алмазы,
Сверкал на нем, а он дремал,
Седой, зобастый, круглоглазый,
64 И в крылья голову вжимал.
И был он страшен, непонятен,
Таинственен, как этот бег
Туманной мглы и светлых пятен,
68 Порою озарявших снег, —
Как воплотившаяся сила
Той Воли, что в полночный час
Нас страхом всех соединила —
72 И сделала врагами нас.

Другие анализы стихотворений Ивана Бунина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно враг иза снег ночь выйти луна небо лишь гость

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 977

Количество символов без пробелов

1 623

Количество слов

347

Количество уникальных слов

215

Количество значимых слов

98

Количество стоп-слов

136

Количество строк

72

Количество строф

2

Водность

71,8 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

6,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

луна

6

1,73 %

небо

5

1,44 %

оно

5

1,44 %

снег

5

1,44 %

ночь

3

0,86 %

враг

2

0,58 %

выйти

2

0,58 %

гость

2

0,58 %

иза

2

0,58 %

лишь

2

0,58 %

мгла

2

0,58 %

над

2

0,58 %

наст

2

0,58 %

озарять

2

0,58 %

плыть

2

0,58 %

привада

2

0,58 %

сапсан

2

0,58 %

светлый

2

0,58 %

сиять

2

0,58 %

слышать

2

0,58 %

спать

2

0,58 %

сугроб

2

0,58 %

таинственный

2

0,58 %

туман

2

0,58 %

туманный

2

0,58 %

час

2

0,58 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V polyakh, daleko ot usadby

Ivan Bunin

Sapsan

V polyakh, daleko ot usadby,
Zimuyet prosyanoy omet.
Tam tabunyatsya volchyi svadby,
Tam klochya shersti i pomet.
Volovyi rebra u dorogi
Torchat v snegu — i spal na nikh
Sapsan, stervyatnik kosmonogy,
Gotovy vzvitsya kazhdy mig.

Ya zastrelil yego. A eto
Grozit bedoy. I vot ko mne
Stal gost khodit. On do rassveta
Vkrug doma brodit pri lune.
Ya ne vidal yego. Ya slyshal
Lish khrust shagov. No spat nevmoch.
Na tretyu noch ya v pole vyshel...
O, kak byla pechalna noch!
Kogtisty sled v snegu glubokom
V glukhiye stepi vel s gumna.
Na nebe mglistom i vysokom
Plyla kholodnaya luna.
Za valom, nad privadoy v yame,
Serb mayachila vetla.
Dal nad pustynnymi nolyami
Byla tainstvenno svetla.
Oblity etim strannym svetom,
Podavlen mertvoy tishinoy,
Ya stal — i blednym siluetom
Upala ten moya za mnoy.
Po nebesam, v tumannoy muti,
Siaya, lunny lik nyryal
I serebristym bleskom rtuti
Slyudu po nastu ozaryal.
Kto byl on, etot polunochny
Nezrimy gost? Otkuda on
Ko mne prikhodit v chas urochny
Cherez sugroby na balkon?
Il on uznal, chto ya toskuyu,
Chto ya odin? chto v dom ko mne
Lish sneg da nebo v noch nemuyu
Glyadyat iz sada pri lune?
Byt mozhet, on segodnya slyshal,
Kak ya, pokinuv kabinet,
Po temnoy zale v spalnyu vyshel,
Gde v sumrake mertsal parket,
Gde v oknakh nebesa sineli,
A v etoy sini chetko vstal
Cherno-zeleny konus yeli
I ostry Sirius blistal?
Teper luna byla v zenite,
Na nebe plyl gustoy tuman...
Ya zhdal yego, — ya shel k rakite
Po nastu snegovykh polyan,
I yesli b vrag moy ot privady
Vnezapno pryanul na sugrob, —
Ya b iz vintovki bez poshchady
Probil yego shiroky lob.
No on ne shel. Luna skryvalas,
Luna siala skvoz tuman,
Bezhala mgla... I mne kazalos,
Chto na snegu sidit Sapsan.
Morozny iney, kak almazy,
Sverkal na nem, a on dremal,
Sedoy, zobasty, krugloglazy,
I v krylya golovu vzhimal.
I byl on strashen, neponyaten,
Tainstvenen, kak etot beg
Tumannoy mgly i svetlykh pyaten,
Poroyu ozaryavshikh sneg, —
Kak voplotivshayasya sila
Toy Voli, chto v polnochny chas
Nas strakhom vsekh soyedinila —
I sdelala vragami nas.

D gjkz[, lfktrj jn ecflm,s

Bdfy ,eyby

Cfgcfy

D gjkz[, lfktrj jn ecflm,s,
Pbvetn ghjczyjq jvtn/
Nfv nf,eyzncz djkxmb cdflm,s,
Nfv rkjxmz ithcnb b gjvtn/
Djkjdmb ht,hf e ljhjub
Njhxfn d cytue — b cgfk yf yb[
Cfgcfy, cnthdznybr rjcvjyjubq,
Ujnjdsq dpdbnmcz rf;lsq vbu/

Z pfcnhtkbk tuj/ F 'nj
Uhjpbn ,tljq/ B djn rj vyt
Cnfk ujcnm [jlbnm/ Jy lj hfccdtnf
Drheu ljvf ,hjlbn ghb keyt/
Z yt dblfk tuj/ Z cksifk
Kbim [hecn ifujd/ Yj cgfnm ytdvjxm/
Yf nhtnm/ yjxm z d gjkt dsitk///
J, rfr ,skf gtxfkmyf yjxm!
Rjunbcnsq cktl d cytue uke,jrjv
D uke[bt cntgb dtk c uevyf/
Yf yt,t vukbcnjv b dscjrjv
Gkskf [jkjlyfz keyf/
Pf dfkjv, yfl ghbdfljq d zvt,
Cth, vfzxbkf dtnkf/
Lfkm yfl gecnsyysvb yjkzvb
,skf nfbycndtyyj cdtnkf/
J,kbnsq 'nbv cnhfyysv cdtnjv,
Gjlfdkty vthndjq nbibyjq,
Z cnfk — b ,ktlysv cbke'njv
Egfkf ntym vjz pf vyjq/
Gj yt,tcfv, d nevfyyjq venb,
Cbzz, keyysq kbr yshzk
B ctht,hbcnsv ,ktcrjv hnenb
Ck/le gj yfcne jpfhzk/
Rnj ,sk jy, 'njn gjkeyjxysq
Ytphbvsq ujcnm? Jnrelf jy
Rj vyt ghb[jlbn d xfc ehjxysq
Xthtp ceuhj,s yf ,fkrjy?
Bkm jy epyfk, xnj z njcre/,
Xnj z jlby? xnj d ljv rj vyt
Kbim cytu lf yt,j d yjxm ytve/
Ukzlzn bp cflf ghb keyt?
,snm vj;tn, jy ctujlyz cksifk,
Rfr z, gjrbyed rf,bytn,
Gj ntvyjq pfkt d cgfkmy/ dsitk,
Ult d cevhfrt vthwfk gfhrtn,
Ult d jryf[ yt,tcf cbytkb,
F d 'njq cbyb xtnrj dcnfk
Xthyj-ptktysq rjyec tkb
B jcnhsq Cbhbec ,kbcnfk?
Ntgthm keyf ,skf d ptybnt,
Yf yt,t gksk uecnjq nevfy///
Z ;lfk tuj, — z itk r hfrbnt
Gj yfcne cytujds[ gjkzy,
B tckb , dhfu vjq jn ghbdfls
Dytpfgyj ghzyek yf ceuhj,, —
Z , bp dbynjdrb ,tp gjofls
Ghj,bk tuj ibhjrbq kj,/
Yj jy yt itk/ Keyf crhsdfkfcm,
Keyf cbzkf crdjpm nevfy,
,t;fkf vukf/// B vyt rfpfkjcm,
Xnj yf cytue cblbn Cfgcfy/
Vjhjpysq bytq, rfr fkvfps,
Cdthrfk yf ytv, f jy lhtvfk,
Ctljq, pj,fcnsq, rheukjukfpsq,
B d rhskmz ujkjde d;bvfk/
B ,sk jy cnhfity, ytgjyznty,
Nfbycndtyty, rfr 'njn ,tu
Nevfyyjq vuks b cdtnks[ gznty,
Gjhj/ jpfhzdib[ cytu, —
Rfr djgkjnbdifzcz cbkf
Njq Djkb, xnj d gjkyjxysq xfc
Yfc cnhf[jv dct[ cjtlbybkf —
B cltkfkf dhfufvb yfc/