Константин БатюшковВ полях блистает Май веселый (Последняя весна)

Константин Батюшков [batyushkov]

В полях блистает Май веселый!
Ручей свободно зажурчал,
И яркий голос Филомелы
4 Угрюмый бор очаровал:
Все новой жизни пьет дыханье!
Певец любви, лишь ты уныл!
Ты смерти верной предвещанье
8 В печальном сердце заключил;
Ты бродишь слабыми стопами
В последний раз среди полей,
Прощаясь с ними и с лесами
12 Пустынной родины твоей.
«Простите, рощи и долины,
Родные реки и поля!
Весна пришла, и час кончины
16 Неотразимой вижу я!
Так! Эпидавра прорицанье
Вещало мне: «В последний раз
Услышишь горлиц воркованье
20 И Гальционы тихий глас;
Зазеленеют гибки лозы,
Поля оденутся в цветы,
Там первые увидишь розы
24 И с ними вдруг увянешь ты.
Уж близок час... Цветочки милы,
К чему так рано увядать?
Закройте памятник унылый,
28 Где прах мой будет истлевать;
Закройте путь к нему собою
От взоров дружбы навсегда.
Но если Делия с тоскою
32 К нему приближится, тогда
Исполните благоуханьем
Вокруг пустынный небосклон
И томным листьев трепетаньем
36 Мой сладко очаруйте сон!»
В полях цветы не увядали,
И Гальционы в тихой час
Стенанья рощи повторяли;
40 А бедный юноша... погас!
И дружба слез не уронила
На прах любимца своего;
И Делия не посетила
44 Пустынный памятник его,
Лишь пастырь в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью возмущал
48 Молчанье мертвое гробницы.

Другие анализы стихотворений Константина Батюшкова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

тихий оно час лишь дружба пустынный закрыть унылый гальциона делий

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 242

Количество символов без пробелов

1 044

Количество слов

198

Количество уникальных слов

140

Количество значимых слов

74

Количество стоп-слов

59

Количество строк

48

Количество строф

1

Водность

62,6 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

час

4

2,02 %

оно

3

1,52 %

пустынный

3

1,52 %

тихий

3

1,52 %

унылый

3

1,52 %

гальциона

2

1,01 %

делий

2

1,01 %

дружба

2

1,01 %

закрыть

2

1,01 %

лишь

2

1,01 %

мыть

2

1,01 %

очаровать

2

1,01 %

памятник

2

1,01 %

поле

2

1,01 %

полоть

2

1,01 %

последний

2

1,01 %

прах

2

1,01 %

роща

2

1,01 %

увядать

2

1,01 %

цветок

2

1,01 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V polyakh blistayet May vesely

Konstantin Batyushkov

Poslednyaya vesna

V polyakh blistayet May vesely!
Ruchey svobodno zazhurchal,
I yarky golos Filomely
Ugryumy bor ocharoval:
Vse novoy zhizni pyet dykhanye!
Pevets lyubvi, lish ty unyl!
Ty smerti vernoy predveshchanye
V pechalnom serdtse zaklyuchil;
Ty brodish slabymi stopami
V posledny raz sredi poley,
Proshchayas s nimi i s lesami
Pustynnoy rodiny tvoyey.
«Prostite, roshchi i doliny,
Rodnye reki i polya!
Vesna prishla, i chas konchiny
Neotrazimoy vizhu ya!
Tak! Epidavra proritsanye
Veshchalo mne: «V posledny raz
Uslyshish gorlits vorkovanye
I Galtsiony tikhy glas;
Zazeleneyut gibki lozy,
Polya odenutsya v tsvety,
Tam pervye uvidish rozy
I s nimi vdrug uvyanesh ty.
Uzh blizok chas... Tsvetochki mily,
K chemu tak rano uvyadat?
Zakroyte pamyatnik unyly,
Gde prakh moy budet istlevat;
Zakroyte put k nemu soboyu
Ot vzorov druzhby navsegda.
No yesli Delia s toskoyu
K nemu priblizhitsya, togda
Ispolnite blagoukhanyem
Vokrug pustynny nebosklon
I tomnym listyev trepetanyem
Moy sladko ocharuyte son!»
V polyakh tsvety ne uvyadali,
I Galtsiony v tikhoy chas
Stenanya roshchi povtoryali;
A bedny yunosha... pogas!
I druzhba slez ne uronila
Na prakh lyubimtsa svoyego;
I Delia ne posetila
Pustynny pamyatnik yego,
Lish pastyr v tikhy chas dennitsy,
Kak v pole stado vygonyal,
Unyloy pesnyu vozmushchal
Molchanye mertvoye grobnitsy.

D gjkz[ ,kbcnftn Vfq dtctksq

Rjycnfynby ,fn/irjd

Gjcktlyzz dtcyf

D gjkz[ ,kbcnftn Vfq dtctksq!
Hextq cdj,jlyj pf;ehxfk,
B zhrbq ujkjc Abkjvtks
Euh/vsq ,jh jxfhjdfk:
Dct yjdjq ;bpyb gmtn ls[fymt!
Gtdtw k/,db, kbim ns eysk!
Ns cvthnb dthyjq ghtldtofymt
D gtxfkmyjv cthlwt pfrk/xbk;
Ns ,hjlbim ckf,svb cnjgfvb
D gjcktlybq hfp chtlb gjktq,
Ghjofzcm c ybvb b c ktcfvb
Gecnsyyjq hjlbys ndjtq/
«Ghjcnbnt, hjob b ljkbys,
Hjlyst htrb b gjkz!
Dtcyf ghbikf, b xfc rjyxbys
Ytjnhfpbvjq db;e z!
Nfr! 'gblfdhf ghjhbwfymt
Dtofkj vyt: «D gjcktlybq hfp
Ecksibim ujhkbw djhrjdfymt
B Ufkmwbjys nb[bq ukfc;
Pfptktyt/n ub,rb kjps,
Gjkz jltyencz d wdtns,
Nfv gthdst edblbim hjps
B c ybvb dlheu edzytim ns/
E; ,kbpjr xfc/// Wdtnjxrb vbks,
R xtve nfr hfyj edzlfnm?
Pfrhjqnt gfvznybr eysksq,
Ult ghf[ vjq ,eltn bcnktdfnm;
Pfrhjqnt genm r ytve cj,j/
Jn dpjhjd lhe;,s yfdctulf/
Yj tckb Ltkbz c njcrj/
R ytve ghb,kb;bncz, njulf
Bcgjkybnt ,kfuje[fymtv
Djrheu gecnsyysq yt,jcrkjy
B njvysv kbcnmtd nhtgtnfymtv
Vjq ckflrj jxfheqnt cjy!»
D gjkz[ wdtns yt edzlfkb,
B Ufkmwbjys d nb[jq xfc
Cntyfymz hjob gjdnjhzkb;
F ,tlysq /yjif/// gjufc!
B lhe;,f cktp yt ehjybkf
Yf ghf[ k/,bvwf cdjtuj;
B Ltkbz yt gjctnbkf
Gecnsyysq gfvznybr tuj,
Kbim gfcnshm d nb[bq xfc ltyybws,
Rfr d gjkt cnflj dsujyzk,
Eyskjq gtcym/ djpveofk
Vjkxfymt vthndjt uhj,ybws/