Афанасий ФетВ полуночной тиши бессонницы моей

Афанасий Фет [fet]

В полуночной тиши бессонницы моей
Встают пред напряженным взором
Былые божества, кумиры прежних дней,
4 С их вызывающим укором.

И снова я люблю, и снова я любим,
Несусь вослед мечтам любимым,
А сердце грешное томит меня своим
8 Неправосудьем нестерпимым.

Богини предо мной, давнишние друзья,
То соблазнительны, то строги,
Но тщетно алтарей ищу пред ними я:
12 Они — развенчанные боги.

Пред ними сердце вновь в тревоге и в огне,
Но пламень тот с былым несхожий;
Как будто, смертному потворствуя, оне
16 Сошли с божественных подножий.

И лишь надменные назло живой мечте,
Не зная милости и битвы,
Стоят владычицы на прежней высоте
20 Под шепот презренной молитвы,

Их снова ищет взор из-под усталых вежд,
Мольба к ним тщетная стремится,
И прежний фимиам несбыточных надежд
24 У ног их все еще дымится.

Другие анализы стихотворений Афанасия Фета

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любить сердце снова взор прежний мечта былой пред искать тщетный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

787

Количество символов без пробелов

657

Количество слов

124

Количество уникальных слов

90

Количество значимых слов

50

Количество стоп-слов

44

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

59,7 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

9,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

3

2,42 %

пред

3

2,42 %

прежний

3

2,42 %

снова

3

2,42 %

былой

2

1,61 %

взор

2

1,61 %

искать

2

1,61 %

мечта

2

1,61 %

сердце

2

1,61 %

тщетный

2

1,61 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V polunochnoy tishi bessonnitsy moyey

Afanasy Fet

* * *

V polunochnoy tishi bessonnitsy moyey
Vstayut pred napryazhennym vzorom
Bylye bozhestva, kumiry prezhnikh dney,
S ikh vyzyvayushchim ukorom.

I snova ya lyublyu, i snova ya lyubim,
Nesus vosled mechtam lyubimym,
A serdtse greshnoye tomit menya svoim
Nepravosudyem nesterpimym.

Bogini predo mnoy, davnishniye druzya,
To soblaznitelny, to strogi,
No tshchetno altarey ishchu pred nimi ya:
Oni — razvenchannye bogi.

Pred nimi serdtse vnov v trevoge i v ogne,
No plamen tot s bylym neskhozhy;
Kak budto, smertnomu potvorstvuya, one
Soshli s bozhestvennykh podnozhy.

I lish nadmennye nazlo zhivoy mechte,
Ne znaya milosti i bitvy,
Stoyat vladychitsy na prezhney vysote
Pod shepot prezrennoy molitvy,

Ikh snova ishchet vzor iz-pod ustalykh vezhd,
Molba k nim tshchetnaya stremitsya,
I prezhny fimiam nesbytochnykh nadezhd
U nog ikh vse yeshche dymitsya.

D gjkeyjxyjq nbib ,tccjyybws vjtq

Fafyfcbq Atn

* * *

D gjkeyjxyjq nbib ,tccjyybws vjtq
Dcnf/n ghtl yfghz;tyysv dpjhjv
,skst ,j;tcndf, revbhs ght;yb[ lytq,
C b[ dspsdf/obv erjhjv/

B cyjdf z k/,k/, b cyjdf z k/,bv,
Ytcecm djcktl vtxnfv k/,bvsv,
F cthlwt uhtiyjt njvbn vtyz cdjbv
Ytghfdjcelmtv ytcnthgbvsv/

,jubyb ghtlj vyjq, lfdybiybt lhepmz,
Nj cj,kfpybntkmys, nj cnhjub,
Yj notnyj fknfhtq boe ghtl ybvb z:
Jyb — hfpdtyxfyyst ,jub/

Ghtl ybvb cthlwt dyjdm d nhtdjut b d juyt,
Yj gkfvtym njn c ,sksv ytc[j;bq;
Rfr ,elnj, cvthnyjve gjndjhcndez, jyt
Cjikb c ,j;tcndtyys[ gjlyj;bq/

B kbim yflvtyyst yfpkj ;bdjq vtxnt,
Yt pyfz vbkjcnb b ,bnds,
Cnjzn dkflsxbws yf ght;ytq dscjnt
Gjl itgjn ghtphtyyjq vjkbnds,

B[ cyjdf botn dpjh bp-gjl ecnfks[ dt;l,
Vjkm,f r ybv notnyfz cnhtvbncz,
B ght;ybq abvbfv ytc,snjxys[ yflt;l
E yju b[ dct tot lsvbncz/