Владимир МаяковскийВоздев печеные картошки личек (6 монахинь)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Воздев печеные картошки личек,
черней, чем негр, не видавший бань,
шестеро благочестивейших католичек
4 влезло на борт парохода «Эспань».
И сзади и спереди ровней, чем веревка.
Шали, как с гвоздика, с плеч висят,
а лица обвила белейшая гофрировка,
8 как в пасху гофрируют ножки поросят.
Пусть заполнится годами жизни квота —
стоит только вспомнить это диво,
раздирает рот зевота
12 шире Мексиканского залива.
Трезвые, чистые, как раствор борной,
вместе, эскадроном, садятся есть.
Пообедав, сообща скрываются в уборной.
16 Одна зевнула — зевают шесть.
Вместо известных симметричных мест,
где у женщин выпуклость, — у этих выем:
в одной выемке — серебряный крест,
20 в другой — медали со Львом и с Пием.
Продрав глазенки раньше, чем можно, —
в раю (ужо!) отоспятся лишек, —
оркестром без дирижера
24 шесть дорожных вынимают евангелишек.
Придешь ночью —
сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
28 бормочут, стервозы!
И днем, и ночью, и в утра, и в полдни
сидят и бормочут, дуры господни.
Если ж день чуть-чуть помрачнеет с виду,
32 сойдут в кабину, двенадцать галош
наденут вместе и снова выйдут,
и снова идет елейный скулеж.
Мне б язык испанский! Я б спросил, взъяренный:
36 — Ангелицы, попросту ответ поэту дайте —
если люди вы, то кто ж тогда вороны?
А если вы вороны, почему вы не летаете?
Агитпропщики! не лезьте вон из кожи.
40 Весь земной обревизуйте шар.
Самый замечательный безбожник
не придумает кощунственнее шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
44 не слезай с гвоздей своей доски,
а вторично явишься — сюда не суйся —
все равно: повесишься с тоски!

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ворон один снова ночь вместе бормотать шесть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 517

Количество символов без пробелов

1 273

Количество слов

231

Количество уникальных слов

180

Количество значимых слов

86

Количество стоп-слов

81

Количество строк

46

Количество строф

1

Водность

62,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

3,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

бормотать

3

1,30 %

вместе

2

0,87 %

ворон

2

0,87 %

ночь

2

0,87 %

один

2

0,87 %

снова

2

0,87 %

шесть

2

0,87 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Vozdev pechenye kartoshki lichek

Vladimir Mayakovsky

6 monakhin

Vozdev pechenye kartoshki lichek,
cherney, chem negr, ne vidavshy ban,
shestero blagochestiveyshikh katolichek
vlezlo na bort parokhoda «Espan».
I szadi i speredi rovney, chem verevka.
Shali, kak s gvozdika, s plech visyat,
a litsa obvila beleyshaya gofrirovka,
kak v paskhu gofriruyut nozhki porosyat.
Pust zapolnitsya godami zhizni kvota —
stoit tolko vspomnit eto divo,
razdirayet rot zevota
shire Meksikanskogo zaliva.
Trezvye, chistye, kak rastvor bornoy,
vmeste, eskadronom, sadyatsya yest.
Poobedav, soobshcha skryvayutsya v ubornoy.
Odna zevnula — zevayut shest.
Vmesto izvestnykh simmetrichnykh mest,
gde u zhenshchin vypuklost, — u etikh vyem:
v odnoy vyemke — serebryany krest,
v drugoy — medali so Lvom i s Piyem.
Prodrav glazenki ranshe, chem mozhno, —
v rayu (uzho!) otospyatsya lishek, —
orkestrom bez dirizhera
shest dorozhnykh vynimayut yevangelishek.
Pridesh nochyu —
sidyat i bormochut.
Rassvet v rozy —
bormochut, stervozy!
I dnem, i nochyu, i v utra, i v poldni
sidyat i bormochut, dury gospodni.
Yesli zh den chut-chut pomrachneyet s vidu,
soydut v kabinu, dvenadtsat galosh
nadenut vmeste i snova vydut,
i snova idet yeleyny skulezh.
Mne b yazyk ispansky! Ya b sprosil, vzyarenny:
— Angelitsy, poprostu otvet poetu dayte —
yesli lyudi vy, to kto zh togda vorony?
A yesli vy vorony, pochemu vy ne letayete?
Agitpropshchiki! ne lezte von iz kozhi.
Ves zemnoy obrevizuyte shar.
Samy zamechatelny bezbozhnik
ne pridumayet koshchunstvenneye sharzh!
Raduysya, raspyaty Iisuse,
ne slezay s gvozdey svoyey doski,
a vtorichno yavishsya — syuda ne suysya —
vse ravno: povesishsya s toski!

Djpltd gtxtyst rfhnjirb kbxtr

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

6 vjyf[bym

Djpltd gtxtyst rfhnjirb kbxtr,
xthytq, xtv ytuh, yt dblfdibq ,fym,
itcnthj ,kfujxtcnbdtqib[ rfnjkbxtr
dktpkj yf ,jhn gfhj[jlf «'cgfym»/
B cpflb b cgthtlb hjdytq, xtv dthtdrf/
Ifkb, rfr c udjplbrf, c gktx dbczn,
f kbwf j,dbkf ,tktqifz ujahbhjdrf,
rfr d gfc[e ujahbhe/n yj;rb gjhjczn/
Gecnm pfgjkybncz ujlfvb ;bpyb rdjnf —
cnjbn njkmrj dcgjvybnm 'nj lbdj,
hfplbhftn hjn ptdjnf
ibht Vtrcbrfycrjuj pfkbdf/
Nhtpdst, xbcnst, rfr hfcndjh ,jhyjq,
dvtcnt, 'crflhjyjv, cflzncz tcnm/
Gjj,tlfd, cjj,of crhsdf/ncz d e,jhyjq/
Jlyf ptdyekf — ptdf/n itcnm/
Dvtcnj bpdtcnys[ cbvvtnhbxys[ vtcn,
ult e ;tyoby dsgerkjcnm, — e 'nb[ dstv:
d jlyjq dstvrt — ctht,hzysq rhtcn,
d lheujq — vtlfkb cj Kmdjv b c Gbtv/
Ghjlhfd ukfptyrb hfymit, xtv vj;yj, —
d hf/ (e;j!) jnjcgzncz kbitr, —
jhrtcnhjv ,tp lbhb;thf
itcnm ljhj;ys[ dsybvf/n tdfyutkbitr/
Ghbltim yjxm/ —
cblzn b ,jhvjxen/
Hfccdtn d hjps —
,jhvjxen, cnthdjps!
B lytv, b yjxm/, b d enhf, b d gjklyb
cblzn b ,jhvjxen, lehs ujcgjlyb/
Tckb ; ltym xenm-xenm gjvhfxyttn c dble,
cjqlen d rf,bye, ldtyflwfnm ufkji
yfltyen dvtcnt b cyjdf dsqlen,
b cyjdf bltn tktqysq crekt;/
Vyt , zpsr bcgfycrbq! Z , cghjcbk, dp]zhtyysq:
— Fyutkbws, gjghjcne jndtn gj'ne lfqnt —
tckb k/lb ds, nj rnj ; njulf djhjys?
F tckb ds djhjys, gjxtve ds yt ktnftnt?
Fubnghjgobrb! yt ktpmnt djy bp rj;b/
Dtcm ptvyjq j,htdbpeqnt ifh/
Cfvsq pfvtxfntkmysq ,tp,j;ybr
yt ghblevftn rjoeycndtyytt ifh;!
Hfleqcz, hfcgznsq Bbcect,
yt cktpfq c udjpltq cdjtq ljcrb,
f dnjhbxyj zdbimcz — c/lf yt ceqcz —
dct hfdyj: gjdtcbimcz c njcrb!