Александр ПушкинВоспоминаньями смущенный (Воспоминания в Царском селе)

Александр Пушкин [pushkin]

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
4 Вхожу с поникшею главой.
Так отрок библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
8 Главой поник и зарыдал.

В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном вихре суеты,
О, много расточил сокровищ я сердечных
12 За недоступные мечты,
И долго я блуждал, и часто, утомленный,
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,
Я думал о тебе, предел благословенный,
16 Воображал сии сады.

Воображаю день счастливый,
Когда средь вас возник лицей,
И слышу наших игр я снова шум игривый
20 И вижу вновь семью друзей.
Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитаясь по лугам, по рощам молчаливым,
24 Поэтом забываюсь я.

И въявь я вижу пред собою
Дней прошлых гордые следы.
Еще исполнены великою женою,
28 Ее любимые сады
Стоят населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов
И славой мраморной, и медными хвалами
32 Екатерининских орлов.

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов,
Глядите: вот герой, стеснитель ратных строев,
36 Перун кагульских берегов.
Вот, вот могучий вождь полунощного флага,
Пред кем морей пожар и плавал и летал.
Вот верный брат его, герой Архипелага,
40 Вот наваринский Ганнибал.

Среди святых воспоминаний
Я с детских лет здесь возрастал,
А глухо между тем поток народной брани
44 Уж бесновался и роптал.
Отчизну обняла кровавая забота,
Россия двинулась, и мимо нас летят
И тучи конные, брадатая пехота,
48 И пушек светлый ряд.

На юных ратников завистливо взирали,
Ловили с жадностью мы брани дальный звук,
И, негодуя, мы и детство проклинали,
52 И узы строгие наук.

И многих не пришло. При звуке песней новых
Почили славные в полях Бородина,
На Кульмских высотах, в лесах Литвы суровых,
56 Вблизи Монмартра

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

воспоминание много звук сад вновь глава брань герой исполнить отрок

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 779

Количество символов без пробелов

1 504

Количество слов

268

Количество уникальных слов

212

Количество значимых слов

101

Количество стоп-слов

74

Количество строк

56

Количество строф

8

Водность

62,3 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

4,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

герой

3

1,12 %

сад

3

1,12 %

брань

2

0,75 %

вновь

2

0,75 %

воспоминание

2

0,75 %

глава

2

0,75 %

звук

2

0,75 %

исполнить

2

0,75 %

много

2

0,75 %

отрок

2

0,75 %

поникнуть

2

0,75 %

пред

2

0,75 %

раскаянье

2

0,75 %

столп

2

0,75 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Vospominanyami smushchenny

Aleksandr Pushkin

Vospominania v Tsarskom sele

Vospominanyami smushchenny,
Ispolnen sladkoyu toskoy,
Sady prekrasnye, pod sumrak vash svyashchenny
Vkhozhu s poniksheyu glavoy.
Tak otrok biblii, bezumny rastochitel,
Do kapli istoshchiv raskayanya fial,
Uvidev nakonets rodimuyu obitel,
Glavoy ponik i zarydal.

V pylu vostorgov skorotechnykh,
V besplodnom vikhre suyety,
O, mnogo rastochil sokrovishch ya serdechnykh
Za nedostupnye mechty,
I dolgo ya bluzhdal, i chasto, utomlenny,
Raskayanyem gorya, predchuvstvuya bedy,
Ya dumal o tebe, predel blagoslovenny,
Voobrazhal sii sady.

Voobrazhayu den schastlivy,
Kogda sred vas voznik litsey,
I slyshu nashikh igr ya snova shum igrivy
I vizhu vnov semyu druzey.
Vnov nezhnym otrokom, to pylkim, to lenivym,
Mechtanya smutnye v grudi moyey taya,
Skitayas po lugam, po roshcham molchalivym,
Poetom zabyvayus ya.

I vyav ya vizhu pred soboyu
Dney proshlykh gordye sledy.
Yeshche ispolneny velikoyu zhenoyu,
Yee lyubimye sady
Stoyat naseleny chertogami, vratami,
Stolpami, bashnyami, kumirami bogov
I slavoy mramornoy, i mednymi khvalami
Yekaterininskikh orlov.

Sadyatsya prizraki geroyev
U posvyashchennykh im stolpov,
Glyadite: vot geroy, stesnitel ratnykh stroyev,
Perun kagulskikh beregov.
Vot, vot moguchy vozhd polunoshchnogo flaga,
Pred kem morey pozhar i plaval i letal.
Vot verny brat yego, geroy Arkhipelaga,
Vot navarinsky Gannibal.

Sredi svyatykh vospominany
Ya s detskikh let zdes vozrastal,
A glukho mezhdu tem potok narodnoy brani
Uzh besnovalsya i roptal.
Otchiznu obnyala krovavaya zabota,
Rossia dvinulas, i mimo nas letyat
I tuchi konnye, bradataya pekhota,
I pushek svetly ryad.

Na yunykh ratnikov zavistlivo vzirali,
Lovili s zhadnostyu my brani dalny zvuk,
I, negoduya, my i detstvo proklinali,
I uzy strogiye nauk.

I mnogikh ne prishlo. Pri zvuke pesney novykh
Pochili slavnye v polyakh Borodina,
Na Kulmskikh vysotakh, v lesakh Litvy surovykh,
Vblizi Monmartra

Djcgjvbyfymzvb cveotyysq

Fktrcfylh Geirby

Djcgjvbyfybz d Wfhcrjv ctkt

Djcgjvbyfymzvb cveotyysq,
Bcgjkyty ckflrj/ njcrjq,
Cfls ghtrhfcyst, gjl cevhfr dfi cdzotyysq
D[j;e c gjybrit/ ukfdjq/
Nfr jnhjr ,b,kbb, ,tpevysq hfcnjxbntkm,
Lj rfgkb bcnjobd hfcrfzymz abfk,
Edbltd yfrjytw hjlbve/ j,bntkm,
Ukfdjq gjybr b pfhslfk/

D gske djcnjhujd crjhjntxys[,
D ,tcgkjlyjv db[ht cetns,
J, vyjuj hfcnjxbk cjrhjdbo z cthltxys[
Pf ytljcnegyst vtxns,
B ljkuj z ,ke;lfk, b xfcnj, enjvktyysq,
Hfcrfzymtv ujhz, ghtlxedcndez ,tls,
Z levfk j nt,t, ghtltk ,kfujckjdtyysq,
Djj,hf;fk cbb cfls/

Djj,hf;f/ ltym cxfcnkbdsq,
Rjulf chtlm dfc djpybr kbwtq,
B cksie yfib[ buh z cyjdf iev buhbdsq
B db;e dyjdm ctvm/ lheptq/
Dyjdm yt;ysv jnhjrjv, nj gskrbv, nj ktybdsv,
Vtxnfymz cvenyst d uhelb vjtq nfz,
Crbnfzcm gj keufv, gj hjofv vjkxfkbdsv,
Gj'njv pf,sdf/cm z/

B d]zdm z db;e ghtl cj,j/
Lytq ghjiks[ ujhlst cktls/
Tot bcgjkytys dtkbrj/ ;tyj/,
Tt k/,bvst cfls
Cnjzn yfctktys xthnjufvb, dhfnfvb,
Cnjkgfvb, ,fiyzvb, revbhfvb ,jujd
B ckfdjq vhfvjhyjq, b vtlysvb [dfkfvb
Trfnthbybycrb[ jhkjd/

Cflzncz ghbphfrb uthjtd
E gjcdzotyys[ bv cnjkgjd,
Ukzlbnt: djn uthjq, cntcybntkm hfnys[ cnhjtd,
Gthey rfuekmcrb[ ,thtujd/
Djn, djn vjuexbq dj;lm gjkeyjoyjuj akfuf,
Ghtl rtv vjhtq gj;fh b gkfdfk b ktnfk/
Djn dthysq ,hfn tuj, uthjq Fh[bgtkfuf,
Djn yfdfhbycrbq Ufyyb,fk/

Chtlb cdzns[ djcgjvbyfybq
Z c ltncrb[ ktn pltcm djphfcnfk,
F uke[j vt;le ntv gjnjr yfhjlyjq ,hfyb
E; ,tcyjdfkcz b hjgnfk/
Jnxbpye j,yzkf rhjdfdfz pf,jnf,
Hjccbz ldbyekfcm, b vbvj yfc ktnzn
B nexb rjyyst, ,hflfnfz gt[jnf,
B geitr cdtnksq hzl/

Yf /ys[ hfnybrjd pfdbcnkbdj dpbhfkb,
Kjdbkb c ;flyjcnm/ vs ,hfyb lfkmysq pder,
B, ytujlez, vs b ltncndj ghjrkbyfkb,
B eps cnhjubt yfer/

B vyjub[ yt ghbikj/ Ghb pdert gtcytq yjds[
Gjxbkb ckfdyst d gjkz[ ,jhjlbyf,
Yf Rekmvcrb[ dscjnf[, d ktcf[ Kbnds cehjds[,
D,kbpb Vjyvfhnhf