Николай ГумилевВ оный день, когда над миром новым (Слово)

Николай Гумилев [gumilev]

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
4 Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
8 Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому, что все оттенки смысла
12 Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
16 Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
20 Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
24 Дурно пахнут мертвые слова.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

бог число предел словом

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

693

Количество символов без пробелов

576

Количество слов

112

Количество уникальных слов

90

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

42

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

69,6 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

число

3

2,68 %

бог

2

1,79 %

предел

2

1,79 %

словом

2

1,79 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V ony den, kogda nad mirom novym

Nikolay Gumilev

Slovo

V ony den, kogda nad mirom novym
Bog sklonyal litso Svoye, togda
Solntse ostanavlivali slovom,
Slovom razrushali goroda.

I orel ne vzmakhival krylami,
Zvezdy zhalis v uzhase k lune,
Yesli, tochno rozovoye plamya,
Slovo proplyvalo v vyshine.

A dlya nizkoy zhizni byli chisla,
Kak domashny, podyaremny skot,
Potomu, chto vse ottenki smysla
Umnoye chislo peredayet.

Patriarkh sedoy, sebe pod ruku
Pokorivshy i dobro i zlo,
Ne reshayas obratitsya k zvuku,
Trostyu na peske chertil chislo.

No zabyli my, chto osianno
Tolko slovo sred zemnykh trevog,
I v Yevangelyi ot Ioanna
Skazano, chto slovo eto Bog.

My yemu postavili predelom
Skudnye predely yestestva,
I, kak pchely v ulye opustelom,
Durno pakhnut mertvye slova.

D jysq ltym, rjulf yfl vbhjv yjdsv

Ybrjkfq Uevbktd

Ckjdj

D jysq ltym, rjulf yfl vbhjv yjdsv
,ju crkjyzk kbwj Cdjt, njulf
Cjkywt jcnfyfdkbdfkb ckjdjv,
Ckjdjv hfpheifkb ujhjlf/

B jhtk yt dpvf[bdfk rhskfvb,
Pdtpls ;fkbcm d e;fct r keyt,
Tckb, njxyj hjpjdjt gkfvz,
Ckjdj ghjgksdfkj d dsibyt/

F lkz ybprjq ;bpyb ,skb xbckf,
Rfr ljvfiybq, gjl]zhtvysq crjn,
Gjnjve, xnj dct jnntyrb cvsckf
Evyjt xbckj gthtlftn/

Gfnhbfh[ ctljq, ct,t gjl here
Gjrjhbdibq b lj,hj b pkj,
Yt htifzcm j,hfnbnmcz r pdere,
Nhjcnm/ yf gtcrt xthnbk xbckj/

Yj pf,skb vs, xnj jcbzyyj
Njkmrj ckjdj chtlm ptvys[ nhtdju,
B d Tdfyutkmb jn Bjfyyf
Crfpfyj, xnj ckjdj 'nj ,ju/

Vs tve gjcnfdbkb ghtltkjv
Crelyst ghtltks tcntcndf,
B, rfr gxtks d ekmt jgecntkjv,
Lehyj gf[yen vthndst ckjdf/