Николай НекрасовВолна катится за волною (Весна)

Николай Некрасов [nekrasov]

Волна катится за волною
В неизмеримый океан...
Зима сменилася весною,
4 И реже воет ураган;
Не ждет безжалостное время,
Оно торопится на срок;
Полей и нив богатых бремя,
8 Исчез белеющий снежок,
Цветет веселая природа,
Зазеленел дремучий бор,
Встречает шумно утро года
12 Пернатых птиц громовый хор;
Они поют ей гимн приветный
Во славу бога и отца
И нежат песнею заветной
16 Печаль унылого певца.
Прекрасно небо голубое,
Везде прохлада и покой,
И щедро солнце золотое
20 Питает землю теплотой
Необходимой, благодатной;
От неприступной вышины
Струится воздух ароматный
24 На царство света и весны.
Широко, с гордостью кичливой,
Покинув прежние брега,
Через засеянные нивы
28 Течет прозрачная река,
И все цветет, и все прекрасно!
Но где ж зима, где след зимы,
Где вой метелицы ненастной,
32 Где грустный мрак могильной тьмы?

Зима прошла. Пройдет весна,
Настанет лето золотое,
Природа, радости полна,
36 Вздохнет отраднее в покое.
Но ненадолго; нет, опять,
Рассвирепелые, по воле
Мятежно ветры засвистят,
40 И закружится вихорь в поле.
И зашумит дремучий бор,
Завоет он, как волк голодный,
И с высоты пустынных гор
44 Повеет осенью холодной;
И снова сумрачная тьма
Раскинет свой покров печальный
И всемогущая зима
48 Оденет в саван погребальный —
Цветущий луг, зеленый бор
И всю поблекшую природу,
И убелит вершины гор,
52 И закует морозом воду;
И после дивной красоты
Природа будет вновь уныла;
Так жизнь: иль майские цветы,
56 Или заглохшая могила...

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

все золотой весна гор природа зима волна нива бор дремучий

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 411

Количество символов без пробелов

1 193

Количество слов

216

Количество уникальных слов

168

Количество значимых слов

86

Количество стоп-слов

53

Количество строк

56

Количество строф

2

Водность

60,2 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

6,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

зима

5

2,31 %

природа

4

1,85 %

бор

3

1,39 %

весна

3

1,39 %

волна

2

0,93 %

все

2

0,93 %

гор

2

0,93 %

дремучий

2

0,93 %

золотой

2

0,93 %

нива

2

0,93 %

покой

2

0,93 %

прекрасный

2

0,93 %

тьма

2

0,93 %

унылый

2

0,93 %

цвести

2

0,93 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Volna katitsya za volnoyu

Nikolay Nekrasov

Vesna

Volna katitsya za volnoyu
V neizmerimy okean...
Zima smenilasya vesnoyu,
I rezhe voyet uragan;
Ne zhdet bezzhalostnoye vremya,
Ono toropitsya na srok;
Poley i niv bogatykh bremya,
Ischez beleyushchy snezhok,
Tsvetet veselaya priroda,
Zazelenel dremuchy bor,
Vstrechayet shumno utro goda
Pernatykh ptits gromovy khor;
Oni poyut yey gimn privetny
Vo slavu boga i ottsa
I nezhat pesneyu zavetnoy
Pechal unylogo pevtsa.
Prekrasno nebo goluboye,
Vezde prokhlada i pokoy,
I shchedro solntse zolotoye
Pitayet zemlyu teplotoy
Neobkhodimoy, blagodatnoy;
Ot nepristupnoy vyshiny
Struitsya vozdukh aromatny
Na tsarstvo sveta i vesny.
Shiroko, s gordostyu kichlivoy,
Pokinuv prezhniye brega,
Cherez zaseyannye nivy
Techet prozrachnaya reka,
I vse tsvetet, i vse prekrasno!
No gde zh zima, gde sled zimy,
Gde voy metelitsy nenastnoy,
Gde grustny mrak mogilnoy tmy?

Zima proshla. Proydet vesna,
Nastanet leto zolotoye,
Priroda, radosti polna,
Vzdokhnet otradneye v pokoye.
No nenadolgo; net, opyat,
Rassvirepelye, po vole
Myatezhno vetry zasvistyat,
I zakruzhitsya vikhor v pole.
I zashumit dremuchy bor,
Zavoyet on, kak volk golodny,
I s vysoty pustynnykh gor
Poveyet osenyu kholodnoy;
I snova sumrachnaya tma
Raskinet svoy pokrov pechalny
I vsemogushchaya zima
Odenet v savan pogrebalny —
Tsvetushchy lug, zeleny bor
I vsyu poblekshuyu prirodu,
I ubelit vershiny gor,
I zakuyet morozom vodu;
I posle divnoy krasoty
Priroda budet vnov unyla;
Tak zhizn: il mayskiye tsvety,
Ili zaglokhshaya mogila...

Djkyf rfnbncz pf djkyj/

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Dtcyf

Djkyf rfnbncz pf djkyj/
D ytbpvthbvsq jrtfy///
Pbvf cvtybkfcz dtcyj/,
B ht;t djtn ehfufy;
Yt ;ltn ,tp;fkjcnyjt dhtvz,
Jyj njhjgbncz yf chjr;
Gjktq b ybd ,jufns[ ,htvz,
Bcxtp ,tkt/obq cyt;jr,
Wdtntn dtctkfz ghbhjlf,
Pfptktytk lhtvexbq ,jh,
Dcnhtxftn ievyj enhj ujlf
Gthyfns[ gnbw uhjvjdsq [jh;
Jyb gj/n tq ubvy ghbdtnysq
Dj ckfde ,juf b jnwf
B yt;fn gtcyt/ pfdtnyjq
Gtxfkm eyskjuj gtdwf/
Ghtrhfcyj yt,j ujke,jt,
Dtplt ghj[kflf b gjrjq,
B otlhj cjkywt pjkjnjt
Gbnftn ptvk/ ntgkjnjq
Ytj,[jlbvjq, ,kfujlfnyjq;
Jn ytghbcnegyjq dsibys
Cnhebncz djple[ fhjvfnysq
Yf wfhcndj cdtnf b dtcys/
Ibhjrj, c ujhljcnm/ rbxkbdjq,
Gjrbyed ght;ybt ,htuf,
Xthtp pfctzyyst ybds
Ntxtn ghjphfxyfz htrf,
B dct wdtntn, b dct ghtrhfcyj!
Yj ult ; pbvf, ult cktl pbvs,
Ult djq vtntkbws ytyfcnyjq,
Ult uhecnysq vhfr vjubkmyjq nmvs?

Pbvf ghjikf/ Ghjqltn dtcyf,
Yfcnfytn ktnj pjkjnjt,
Ghbhjlf, hfljcnb gjkyf,
Dplj[ytn jnhflytt d gjrjt/
Yj ytyfljkuj; ytn, jgznm,
Hfccdbhtgtkst, gj djkt
Vznt;yj dtnhs pfcdbcnzn,
B pfrhe;bncz db[jhm d gjkt/
B pfievbn lhtvexbq ,jh,
Pfdjtn jy, rfr djkr ujkjlysq,
B c dscjns gecnsyys[ ujh
Gjdttn jctym/ [jkjlyjq;
B cyjdf cevhfxyfz nmvf
Hfcrbytn cdjq gjrhjd gtxfkmysq
B dctvjueofz pbvf
Jltytn d cfdfy gjuht,fkmysq —
Wdtneobq keu, ptktysq ,jh
B dc/ gj,ktrie/ ghbhjle,
B e,tkbn dthibys ujh,
B pfretn vjhjpjv djle;
B gjckt lbdyjq rhfcjns
Ghbhjlf ,eltn dyjdm eyskf;
Nfr ;bpym: bkm vfqcrbt wdtns,
Bkb pfukj[ifz vjubkf///