Николай ЗаболоцкийВ очарованье русского пейзажа (Вечер на Оке)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
4 Не каждому художнику видна.
С утра обремененная работой,
Трудом лесов, заботами полей,
Природа смотрит как бы с неохотой
8 На нас, неочарованных людей.
И лишь когда за темной чащей леса
Вечерний луч таинственно блеснет,
Обыденности плотная завеса
12 С ее красот мгновенно упадет.
Вздохнут леса, опущенные в воду,
И, как бы сквозь прозрачное стекло,
Вся грудь реки приникнет к небосводу
16 И загорится влажно и светло.
Из белых башен облачного мира
Сойдет огонь, и в нежном том огне,
Как будто под руками ювелира,
20 Сквозные тени лягут в глубине.
И чем ясней становятся детали
Предметов, расположенных вокруг,
Тем необъятней делаются дали
24 Речных лугов, затонов и излук.
Горит весь мир, прозрачен и духовен,
Теперь-то он поистине хорош,
И ты, ликуя, множество диковин
28 В его живых чертах распознаешь.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

огонь лес прозрачный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

879

Количество символов без пробелов

742

Количество слов

137

Количество уникальных слов

112

Количество значимых слов

40

Количество стоп-слов

48

Количество строк

28

Количество строф

1

Водность

70,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

4,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

лес

3

2,19 %

огонь

2

1,46 %

прозрачный

2

1,46 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V ocharovanye russkogo peyzazha

Nikolay Zabolotsky

Vecher na Oke

V ocharovanye russkogo peyzazha
Yest podlinnaya radost, no ona
Otkryta ne dlya kazhdogo i dazhe
Ne kazhdomu khudozhniku vidna.
S utra obremenennaya rabotoy,
Trudom lesov, zabotami poley,
Priroda smotrit kak by s neokhotoy
Na nas, neocharovannykh lyudey.
I lish kogda za temnoy chashchey lesa
Vecherny luch tainstvenno blesnet,
Obydennosti plotnaya zavesa
S yee krasot mgnovenno upadet.
Vzdokhnut lesa, opushchennye v vodu,
I, kak by skvoz prozrachnoye steklo,
Vsya grud reki priniknet k nebosvodu
I zagoritsya vlazhno i svetlo.
Iz belykh bashen oblachnogo mira
Soydet ogon, i v nezhnom tom ogne,
Kak budto pod rukami yuvelira,
Skvoznye teni lyagut v glubine.
I chem yasney stanovyatsya detali
Predmetov, raspolozhennykh vokrug,
Tem neobyatney delayutsya dali
Rechnykh lugov, zatonov i izluk.
Gorit ves mir, prozrachen i dukhoven,
Teper-to on poistine khorosh,
I ty, likuya, mnozhestvo dikovin
V yego zhivykh chertakh raspoznayesh.

D jxfhjdfymt heccrjuj gtqpf;f

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Dtxth yf Jrt

D jxfhjdfymt heccrjuj gtqpf;f
Tcnm gjlkbyyfz hfljcnm, yj jyf
Jnrhsnf yt lkz rf;ljuj b lf;t
Yt rf;ljve [elj;ybre dblyf/
C enhf j,htvtytyyfz hf,jnjq,
Nheljv ktcjd, pf,jnfvb gjktq,
Ghbhjlf cvjnhbn rfr ,s c ytj[jnjq
Yf yfc, ytjxfhjdfyys[ k/ltq/
B kbim rjulf pf ntvyjq xfotq ktcf
Dtxthybq kex nfbycndtyyj ,ktcytn,
J,sltyyjcnb gkjnyfz pfdtcf
C tt rhfcjn vuyjdtyyj egfltn/
Dplj[yen ktcf, jgeotyyst d djle,
B, rfr ,s crdjpm ghjphfxyjt cntrkj,
Dcz uhelm htrb ghbybrytn r yt,jcdjle
B pfujhbncz dkf;yj b cdtnkj/
Bp ,tks[ ,fity j,kfxyjuj vbhf
Cjqltn jujym, b d yt;yjv njv juyt,
Rfr ,elnj gjl herfvb /dtkbhf,
Crdjpyst ntyb kzuen d uke,byt/
B xtv zcytq cnfyjdzncz ltnfkb
Ghtlvtnjd, hfcgjkj;tyys[ djrheu,
Ntv ytj,]znytq ltkf/ncz lfkb
Htxys[ keujd, pfnjyjd b bpker/
Ujhbn dtcm vbh, ghjphfxty b le[jdty,
Ntgthm-nj jy gjbcnbyt [jhji,
B ns, kbrez, vyj;tcndj lbrjdby
D tuj ;bds[ xthnf[ hfcgjpyftim/