Александр ПушкинВновь я посетил

Александр Пушкин [pushkin]

Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
4 Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
8 Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах. Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
12 Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто
16 Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых
20 Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По брегам отлогим
24 Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре... На границе
Владений дедовских, на месте том,
28 Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
32 Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
36 Увидел их опять. Они все те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
40 Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
44 Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто. Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
48 Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
52 С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все оно один мимо опять иной дорога зеленый младой знакомый

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 743

Количество символов без пробелов

1 444

Количество слов

290

Количество уникальных слов

204

Количество значимых слов

85

Количество стоп-слов

115

Количество строк

55

Количество строф

2

Водность

70,7 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

5,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

4

1,38 %

оно

3

1,03 %

дорога

2

0,69 %

зеленый

2

0,69 %

знакомый

2

0,69 %

иной

2

0,69 %

мимо

2

0,69 %

младой

2

0,69 %

один

2

0,69 %

опять

2

0,69 %

перемениться

2

0,69 %

пустой

2

0,69 %

роща

2

0,69 %

старый

2

0,69 %

увидеть

2

0,69 %

шорох

2

0,69 %

шум

2

0,69 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Vnov ya posetil

Aleksandr Pushkin

* * *

Vnov ya posetil
Tot ugolok zemli, gde ya provel
Izgnannikom dva goda nezametnykh.
Uzh desyat let ushlo s tekh por — i mnogo
Peremenilos v zhizni dlya menya,
I sam, pokorny obshchemu zakonu,
Peremenilsya ya — no zdes opyat
Minuvsheye menya obyemlet zhivo,
I, kazhetsya, vechor yeshche brodil
Ya v etikh roshchakh. Vot opalny domik,
Gde zhil ya s bednoy nyaneyu moyey.
Uzhe starushki net — uzh za stenoyu
Ne slyshu ya shagov yee tyazhelykh,
Ni kropotlivogo yee dozora.

Vot kholm lesisty, nad kotorym chasto
Ya sizhival nedvizhim — i glyadel
Na ozero, vospominaya s grustyu
Inye berega, inye volny...
Mezh niv zlatykh i pazhitey zelenykh
Ono, sineya, steletsya shiroko;
Cherez yego nevedomye vody
Plyvet rybak i tyanet za soboy
Ubogy nevod. Po bregam otlogim
Rasseyany derevni — tam za nimi
Skrivilas melnitsa, nasilu krylya
Vorochaya pri vetre... Na granitse
Vladeny dedovskikh, na meste tom,
Gde v goru podymayetsya doroga,
Izrytaya dozhdyami, tri sosny
Stoyat — odna poodal, dve drugiye
Drug k druzhke blizko, — zdes, kogda ikh mimo
Ya proyezzhal verkhom pri svete lunnom,
Znakomym shumom shorokh ikh vershin
Menya privetstvoval. Po toy doroge
Teper poyekhal ya i pred soboyu
Uvidel ikh opyat. Oni vse te zhe,
Vse tot zhe ikh, znakomy ukhu shorokh —
No okolo korney ikh ustarelykh
(Gde nekogda vse bylo pusto, golo)
Teper mladaya roshcha razroslas,
Zelenaya semya; kusty tesnyatsya
Pod senyu ikh kak deti. A vdali
Stoit odin ugryumy ikh tovarishch,
Kak stary kholostyak, i vkrug nego
Po-prezhnemu vse pusto. Zdravstvuy, plemya
Mladoye, neznakomoye! ne ya
Uvizhu tvoy moguchy pozdny vozrast,
Kogda pererastesh moikh znakomtsev
I staruyu glavu ikh zaslonish
Ot glaz prokhozhego. No pust moy vnuk
Uslyshit vash privetny shum, kogda,
S priatelskoy besedy vozvrashchayas,
Veselykh i priatnykh mysley polon,
Proydet on mimo vas vo mrake nochi
I obo mne vspomyanet.

Dyjdm z gjctnbk

Fktrcfylh Geirby

* * *

Dyjdm z gjctnbk
Njn eujkjr ptvkb, ult z ghjdtk
Bpuyfyybrjv ldf ujlf ytpfvtnys[/
E; ltcznm ktn eikj c nt[ gjh — b vyjuj
Gthtvtybkjcm d ;bpyb lkz vtyz,
B cfv, gjrjhysq j,otve pfrjye,
Gthtvtybkcz z — yj pltcm jgznm
Vbyeditt vtyz j,]tvktn ;bdj,
B, rf;tncz, dtxjh tot ,hjlbk
Z d 'nb[ hjof[/ Djn jgfkmysq ljvbr,
Ult ;bk z c ,tlyjq yzyt/ vjtq/
E;t cnfheirb ytn — e; pf cntyj/
Yt cksie z ifujd tt nz;tks[,
Yb rhjgjnkbdjuj tt ljpjhf/

Djn [jkv ktcbcnsq, yfl rjnjhsv xfcnj
Z cb;bdfk ytldb;bv — b ukzltk
Yf jpthj, djcgjvbyfz c uhecnm/
Byst ,thtuf, byst djkys///
Vt; ybd pkfns[ b gf;bntq ptktys[
Jyj, cbytz, cntktncz ibhjrj;
Xthtp tuj ytdtljvst djls
Gksdtn hs,fr b nzytn pf cj,jq
E,jubq ytdjl/ Gj ,htufv jnkjubv
Hfcctzys lthtdyb — nfv pf ybvb
Crhbdbkfcm vtkmybwf, yfcbke rhskmz
Djhjxfz ghb dtnht/// Yf uhfybwt
Dkfltybq ltljdcrb[, yf vtcnt njv,
Ult d ujhe gjlsvftncz ljhjuf,
Bphsnfz lj;lzvb, nhb cjcys
Cnjzn — jlyf gjjlfkm, ldt lheubt
Lheu r lhe;rt ,kbprj, — pltcm, rjulf b[ vbvj
Z ghjtp;fk dth[jv ghb cdtnt keyyjv,
Pyfrjvsv ievjv ijhj[ b[ dthiby
Vtyz ghbdtncndjdfk/ Gj njq ljhjut
Ntgthm gjt[fk z b ghtl cj,j/
Edbltk b[ jgznm/ Jyb dct nt ;t,
Dct njn ;t b[, pyfrjvsq e[e ijhj[ —
Yj jrjkj rjhytq b[ ecnfhtks[
(Ult ytrjulf dct ,skj gecnj, ujkj)
Ntgthm vkflfz hjof hfphjckfcm,
Ptktyfz ctvmz; recns ntcyzncz
Gjl ctym/ b[ rfr ltnb/ F dlfkb
Cnjbn jlby euh/vsq b[ njdfhbo,
Rfr cnfhsq [jkjcnzr, b drheu ytuj
Gj-ght;ytve dct gecnj/ Plhfdcndeq, gktvz
Vkfljt, ytpyfrjvjt! yt z
Edb;e ndjq vjuexbq gjplybq djphfcn,
Rjulf gththfcntim vjb[ pyfrjvwtd
B cnfhe/ ukfde b[ pfckjybim
Jn ukfp ghj[j;tuj/ Yj gecnm vjq dyer
Ecksibn dfi ghbdtnysq iev, rjulf,
C ghbzntkmcrjq ,tctls djpdhfofzcm,
Dtctks[ b ghbznys[ vscktq gjkjy,
Ghjqltn jy vbvj dfc dj vhfrt yjxb
B j,j vyt dcgjvzytn/