Марина ЦветаеваВ некой разлинованности нотной (Рельсы)

Марина Цветаева [tsvetayeva]

В некой разлинованности нотной
Нежась наподобие простынь —
Железнодорожные полотна,
4 Рельсовая режущая синь!

Пушкинское: сколько их, куда их
Гонит! (Миновало — не поют!)
Это уезжают-покидают,
8 Это остывают-отстают.

Это — остаются. Боль как нота
Высящаяся... Поверх любви
Высящаяся... Женою Лота
12 Насыпью застывшие столбы...

Час, когда отчаяньем как свахой
Простыни разостланы. — Твоя! —
И обезголосившая Сафо
16 Плачет как последняя швея.

Плач безропотности! Плач болотной
Цапли, знающей уже... Глубок
Железнодорожные полотна
20 Ножницами режущий гудок.

Растекись напрасною зарею
Красное напрасное пятно!
Молодые женщины порою
24 Льстятся на такое полотно.

Другие анализы стихотворений Марины Цветаевой

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

напрасный полотно выситься железнодорожный плач простыня

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

650

Количество символов без пробелов

560

Количество слов

80

Количество уникальных слов

68

Количество значимых слов

44

Количество стоп-слов

15

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

45,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

8,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

полотно

3

3,75 %

выситься

2

2,50 %

железнодорожный

2

2,50 %

напрасный

2

2,50 %

плач

2

2,50 %

простыня

2

2,50 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V nekoy razlinovannosti notnoy

Marina Tsvetayeva

Relsy

V nekoy razlinovannosti notnoy
Nezhas napodobiye prostyn —
Zheleznodorozhnye polotna,
Relsovaya rezhushchaya sin!

Pushkinskoye: skolko ikh, kuda ikh
Gonit! (Minovalo — ne poyut!)
Eto uyezzhayut-pokidayut,
Eto ostyvayut-otstayut.

Eto — ostayutsya. Bol kak nota
Vysyashchayasya... Poverkh lyubvi
Vysyashchayasya... Zhenoyu Lota
Nasypyu zastyvshiye stolby...

Chas, kogda otchayanyem kak svakhoy
Prostyni razostlany. — Tvoya! —
I obezgolosivshaya Safo
Plachet kak poslednyaya shveya.

Plach bezropotnosti! Plach bolotnoy
Tsapli, znayushchey uzhe... Glubok
Zheleznodorozhnye polotna
Nozhnitsami rezhushchy gudok.

Rastekis naprasnoyu zareyu
Krasnoye naprasnoye pyatno!
Molodye zhenshchiny poroyu
Lstyatsya na takoye polotno.

D ytrjq hfpkbyjdfyyjcnb yjnyjq

Vfhbyf Wdtnftdf

Htkmcs

D ytrjq hfpkbyjdfyyjcnb yjnyjq
Yt;fcm yfgjlj,bt ghjcnsym —
;tktpyjljhj;yst gjkjnyf,
Htkmcjdfz ht;eofz cbym!

Geirbycrjt: crjkmrj b[, relf b[
Ujybn! (Vbyjdfkj — yt gj/n!)
'nj etp;f/n-gjrblf/n,
'nj jcnsdf/n-jncnf/n/

'nj — jcnf/ncz/ ,jkm rfr yjnf
Dsczofzcz/// Gjdth[ k/,db
Dsczofzcz/// ;tyj/ Kjnf
Yfcsgm/ pfcnsdibt cnjk,s///

Xfc, rjulf jnxfzymtv rfr cdf[jq
Ghjcnsyb hfpjcnkfys/ — Ndjz! —
B j,tpujkjcbdifz Cfaj
Gkfxtn rfr gjcktlyzz idtz/

Gkfx ,tphjgjnyjcnb! Gkfx ,jkjnyjq
Wfgkb, pyf/otq e;t/// Uke,jr
;tktpyjljhj;yst gjkjnyf
Yj;ybwfvb ht;eobq ueljr/

Hfcntrbcm yfghfcyj/ pfht/
Rhfcyjt yfghfcyjt gznyj!
Vjkjlst ;tyobys gjhj/
Kmcnzncz yf nfrjt gjkjnyj/