Александр ПушкинВ надежде славы и добра (Стансы)

Александр Пушкин [pushkin]

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
4 Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
8 Пред ним отличен Долгорукой.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
12 Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
16 На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
20 И памятью, как он, незлобен.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

540

Количество символов без пробелов

450

Количество слов

86

Количество уникальных слов

69

Количество значимых слов

28

Количество стоп-слов

35

Количество строк

20

Количество строф

5

Водность

67,4 %

Классическая тошнота

1,00

Академическая тошнота

0,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Семантическое ядро отсутствует.

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V nadezhde slavy i dobra

Aleksandr Pushkin

Stansy

V nadezhde slavy i dobra
Glyazhu vpered ya bez boyazni:
Nachalo slavnykh dney Petra
Mrachili myatezhi i kazni.

No pravdoy on privlek serdtsa,
No nravy ukrotil naukoy,
I byl ot buynogo streltsa
Pred nim otlichen Dolgorukoy.

Samoderzhavnoyu rukoy
On smelo seyal prosveshchenye,
Ne preziral strany rodnoy:
On znal yee prednaznachenye.

To akademik, to geroy,
To moreplavatel, to plotnik,
On vseobyemlyushchey dushoy
Na trone vechny byl rabotnik.

Semeynym skhodstvom bud zhe gord;
Vo vsem bud prashchuru podoben:
Kak on, neutomim i tverd,
I pamyatyu, kak on, nezloben.

D yflt;lt ckfds b lj,hf

Fktrcfylh Geirby

Cnfycs

D yflt;lt ckfds b lj,hf
Ukz;e dgthtl z ,tp ,jzpyb:
Yfxfkj ckfdys[ lytq Gtnhf
Vhfxbkb vznt;b b rfpyb/

Yj ghfdljq jy ghbdktr cthlwf,
Yj yhfds erhjnbk yferjq,
B ,sk jn ,eqyjuj cnhtkmwf
Ghtl ybv jnkbxty Ljkujherjq/

Cfvjlth;fdyj/ herjq
Jy cvtkj ctzk ghjcdtotymt,
Yt ghtpbhfk cnhfys hjlyjq:
Jy pyfk tt ghtlyfpyfxtymt/

Nj frfltvbr, nj uthjq,
Nj vjhtgkfdfntkm, nj gkjnybr,
Jy dctj,]tvk/otq leijq
Yf nhjyt dtxysq ,sk hf,jnybr/

Ctvtqysv c[jlcndjv ,elm ;t ujhl;
Dj dctv ,elm ghfoehe gjlj,ty:
Rfr jy, ytenjvbv b ndthl,
B gfvznm/, rfr jy, ytpkj,ty/