Константин БальмонтВ мучительно-тесных громадах домов (В домах)

Константин Бальмонт [balmont]

В мучительно-тесных громадах домов
Живут некрасивые бледные люди,
Окованы памятью выцветших слов,
4 Забывши о творческом чуде.

Все скучно в их жизни. Полюбят кого,
Сейчас же наложат тяжелые цепи.
«Ну, что же, ты счастлив?» — «Да что ж... Ничего...»
8 О да, ничего нет нелепей!

И чахнут, замкнувшись в гробницах своих.
А где-то по воздуху носятся птицы.
Что птицы? Мудрей привидений людских
12 Жуки, пауки и мокрицы.

Все цельно в просторах безлюдных пустынь,
Желанье свободно уходит к желанью.
Там нет заподозренных чувством святынь,
16 Там нет пригвождений к преданью.

Свобода! Свобода! Кто понял тебя,
Тот знает, как вольны разливные реки.
И если лавина несется губя,
20 Лавина прекрасна навеки.

Кто близок был к смерти и видел ее,
Тот знает, что жизнь глубока и прекрасна.
О люди, я вслушался в сердце свое,
24 И знаю, что ваше — несчастно!

Да, если бы только могли вы понять...
Но вот предо мною захлопнулись двери,
И в клеточках гномы застыли опять,
28 Лепечут: «Мы люди, не звери».

Я проклял вас, люди. Живите впотьмах.
Тоскуйте в размеренной чинной боязни.
Бледнейте в мучительных ваших домах.
32 Вы к казни идете от казни!

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ваш все знать птица ничего прекрасный свобода лавина казнь желание

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 115

Количество символов без пробелов

930

Количество слов

176

Количество уникальных слов

122

Количество значимых слов

53

Количество стоп-слов

85

Количество строк

32

Количество строф

8

Водность

69,9 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

знать

3

1,70 %

ваш

2

1,14 %

все

2

1,14 %

желание

2

1,14 %

казнь

2

1,14 %

лавина

2

1,14 %

ничего

2

1,14 %

прекрасный

2

1,14 %

птица

2

1,14 %

свобода

2

1,14 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

V muchitelno-tesnykh gromadakh domov

Konstantin Balmont

V domakh

V muchitelno-tesnykh gromadakh domov
Zhivut nekrasivye blednye lyudi,
Okovany pamyatyu vytsvetshikh slov,
Zabyvshi o tvorcheskom chude.

Vse skuchno v ikh zhizni. Polyubyat kogo,
Seychas zhe nalozhat tyazhelye tsepi.
«Nu, chto zhe, ty schastliv?» — «Da chto zh... Nichego...»
O da, nichego net nelepey!

I chakhnut, zamknuvshis v grobnitsakh svoikh.
A gde-to po vozdukhu nosyatsya ptitsy.
Chto ptitsy? Mudrey privideny lyudskikh
Zhuki, pauki i mokritsy.

Vse tselno v prostorakh bezlyudnykh pustyn,
Zhelanye svobodno ukhodit k zhelanyu.
Tam net zapodozrennykh chuvstvom svyatyn,
Tam net prigvozhdeny k predanyu.

Svoboda! Svoboda! Kto ponyal tebya,
Tot znayet, kak volny razlivnye reki.
I yesli lavina nesetsya gubya,
Lavina prekrasna naveki.

Kto blizok byl k smerti i videl yee,
Tot znayet, chto zhizn gluboka i prekrasna.
O lyudi, ya vslushalsya v serdtse svoye,
I znayu, chto vashe — neschastno!

Da, yesli by tolko mogli vy ponyat...
No vot predo mnoyu zakhlopnulis dveri,
I v kletochkakh gnomy zastyli opyat,
Lepechut: «My lyudi, ne zveri».

Ya proklyal vas, lyudi. Zhivite vpotmakh.
Toskuyte v razmerennoy chinnoy boyazni.
Bledneyte v muchitelnykh vashikh domakh.
Vy k kazni idete ot kazni!

D vexbntkmyj-ntcys[ uhjvflf[ ljvjd

Rjycnfynby ,fkmvjyn

D ljvf[

D vexbntkmyj-ntcys[ uhjvflf[ ljvjd
;bden ytrhfcbdst ,ktlyst k/lb,
Jrjdfys gfvznm/ dswdtnib[ ckjd,
Pf,sdib j ndjhxtcrjv xelt/

Dct crexyj d b[ ;bpyb/ Gjk/,zn rjuj,
Ctqxfc ;t yfkj;fn nz;tkst wtgb/
«Ye, xnj ;t, ns cxfcnkbd?» — «Lf xnj ;/// Ybxtuj///»
J lf, ybxtuj ytn ytktgtq!

B xf[yen, pfvryedibcm d uhj,ybwf[ cdjb[/
F ult-nj gj djple[e yjczncz gnbws/
Xnj gnbws? Velhtq ghbdbltybq k/lcrb[
;erb, gferb b vjrhbws/

Dct wtkmyj d ghjcnjhf[ ,tpk/lys[ gecnsym,
;tkfymt cdj,jlyj e[jlbn r ;tkfym//
Nfv ytn pfgjljphtyys[ xedcndjv cdznsym,
Nfv ytn ghbudj;ltybq r ghtlfym//

Cdj,jlf! Cdj,jlf! Rnj gjyzk nt,z,
Njn pyftn, rfr djkmys hfpkbdyst htrb/
B tckb kfdbyf ytctncz ue,z,
Kfdbyf ghtrhfcyf yfdtrb/

Rnj ,kbpjr ,sk r cvthnb b dbltk tt,
Njn pyftn, xnj ;bpym uke,jrf b ghtrhfcyf/
J k/lb, z dckeifkcz d cthlwt cdjt,
B pyf/, xnj dfit — ytcxfcnyj!

Lf, tckb ,s njkmrj vjukb ds gjyznm///
Yj djn ghtlj vyj/ pf[kjgyekbcm ldthb,
B d rktnjxrf[ uyjvs pfcnskb jgznm,
Ktgtxen: «Vs k/lb, yt pdthb»/

Z ghjrkzk dfc, k/lb/ ;bdbnt dgjnmvf[/
Njcreqnt d hfpvthtyyjq xbyyjq ,jzpyb/
,ktlytqnt d vexbntkmys[ dfib[ ljvf[/
Ds r rfpyb bltnt jn rfpyb!