Иосиф БродскийВместе они любили (Холмы)

Иосиф Бродский [brodsky]

Вместе они любили
сидеть на склоне холма.
Оттуда видны им были
4 церковь, сады, тюрьма.
Оттуда они видали
заросший травой водоем.
Сбросив в песок сандалии,
8 сидели они вдвоем.

Руками обняв колени,
смотрели они в облака.
Внизу у кино калеки
12 ждали грузовика.
Мерцала на склоне банка
возле кустов кирпича.
Над розовым шпилем банка
16 ворона вилась, крича.

Машины ехали в центре
к бане по трем мостам.
Колокол звякал в церкви:
20 электрик венчался там.
А здесь на холме было тихо,
ветер их освежал.
Кругом ни свистка, ни крика.
24 Только комар жжужал.

Трава была там примята,
где сидели они всегда.
Повсюду черные пятна —
28 оставила их еда.
Коровы всегда это место
вытирали своим языком.
Всем это было известно,
32 но они не знали о том.

Окурки, спичка и вилка
прикрыты были песком.
Чернела вдали бутылка,
36 отброшенная носком.
Заслышав едва мычанье,
они спускались к кустам
и расходились в молчаньи —
40 как и сидели там.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ 1

трава всегда холм быль куст песок склон церковь банка оттуда

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

901

Количество символов без пробелов

750

Количество слов

145

Количество уникальных слов

110

Количество значимых слов

36

Количество стоп-слов

51

Количество строк

40

Количество строф

5

Водность

75,2 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,7 %

Заказать анализ стихотворения

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

банка

2

1,38 %

быль

2

1,38 %

всегда

2

1,38 %

куст

2

1,38 %

оттуда

2

1,38 %

песок

2

1,38 %

склон

2

1,38 %

трава

2

1,38 %

холм

2

1,38 %

церковь

2

1,38 %

Заказать анализ стихотворения

Комментарии

Vmeste oni lyubili

Iosif Brodsky

Kholmy

Vmeste oni lyubili
sidet na sklone kholma.
Ottuda vidny im byli
tserkov, sady, tyurma.
Ottuda oni vidali
zarosshy travoy vodoyem.
Sbrosiv v pesok sandalii,
sideli oni vdvoyem.

Rukami obnyav koleni,
smotreli oni v oblaka.
Vnizu u kino kaleki
zhdali gruzovika.
Mertsala na sklone banka
vozle kustov kirpicha.
Nad rozovym shpilem banka
vorona vilas, kricha.

Mashiny yekhali v tsentre
k bane po trem mostam.
Kolokol zvyakal v tserkvi:
elektrik venchalsya tam.
A zdes na kholme bylo tikho,
veter ikh osvezhal.
Krugom ni svistka, ni krika.
Tolko komar zhzhuzhal.

Trava byla tam primyata,
gde sideli oni vsegda.
Povsyudu chernye pyatna —
ostavila ikh yeda.
Korovy vsegda eto mesto
vytirali svoim yazykom.
Vsem eto bylo izvestno,
no oni ne znali o tom.

Okurki, spichka i vilka
prikryty byli peskom.
Chernela vdali butylka,
otbroshennaya noskom.
Zaslyshav yedva mychanye,
oni spuskalis k kustam
i raskhodilis v molchanyi —
kak i sideli tam.

Dvtcnt jyb k/,bkb

Bjcba ,hjlcrbq

[jkvs

Dvtcnt jyb k/,bkb
cbltnm yf crkjyt [jkvf/
Jnnelf dblys bv ,skb
wthrjdm, cfls, n/hmvf/
Jnnelf jyb dblfkb
pfhjcibq nhfdjq djljtv/
C,hjcbd d gtcjr cfylfkbb,
cbltkb jyb dldjtv/

Herfvb j,yzd rjktyb,
cvjnhtkb jyb d j,kfrf/
Dybpe e rbyj rfktrb
;lfkb uhepjdbrf/
Vthwfkf yf crkjyt ,fyrf
djpkt recnjd rbhgbxf/
Yfl hjpjdsv igbktv ,fyrf
djhjyf dbkfcm, rhbxf/

Vfibys t[fkb d wtynht
r ,fyt gj nhtv vjcnfv/
Rjkjrjk pdzrfk d wthrdb:
'ktrnhbr dtyxfkcz nfv/
F pltcm yf [jkvt ,skj nb[j,
dtnth b[ jcdt;fk/
Rheujv yb cdbcnrf, yb rhbrf/
Njkmrj rjvfh ;;e;fk/

Nhfdf ,skf nfv ghbvznf,
ult cbltkb jyb dctulf/
Gjdc/le xthyst gznyf —
jcnfdbkf b[ tlf/
Rjhjds dctulf 'nj vtcnj
dsnbhfkb cdjbv zpsrjv/
Dctv 'nj ,skj bpdtcnyj,
yj jyb yt pyfkb j njv/

Jrehrb, cgbxrf b dbkrf
ghbrhsns ,skb gtcrjv/
Xthytkf dlfkb ,enskrf,
jn,hjityyfz yjcrjv/
Pfcksifd tldf vsxfymt,
jyb cgecrfkbcm r recnfv
b hfc[jlbkbcm d vjkxfymb —
rfr b cbltkb nfv/