Иосиф БродскийВместе они любили (Холмы)

Иосиф Бродский [brodsky]

Вместе они любили
сидеть на склоне холма.
Оттуда видны им были
4 церковь, сады, тюрьма.
Оттуда они видали
заросший травой водоем.
Сбросив в песок сандалии,
8 сидели они вдвоем.

Руками обняв колени,
смотрели они в облака.
Внизу у кино калеки
12 ждали грузовика.
Мерцала на склоне банка
возле кустов кирпича.
Над розовым шпилем банка
16 ворона вилась, крича.

Машины ехали в центре
к бане по трем мостам.
Колокол звякал в церкви:
20 электрик венчался там.
А здесь на холме было тихо,
ветер их освежал.
Кругом ни свистка, ни крика.
24 Только комар жжужал.

Трава была там примята,
где сидели они всегда.
Повсюду черные пятна —
28 оставила их еда.
Коровы всегда это место
вытирали своим языком.
Всем это было известно,
32 но они не знали о том.

Окурки, спичка и вилка
прикрыты были песком.
Чернела вдали бутылка,
36 отброшенная носком.
Заслышав едва мычанье,
они спускались к кустам
и расходились в молчаньи —
40 как и сидели там.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

трава всегда холм быль куст песок склон церковь банка оттуда

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

901

Количество символов без пробелов

750

Количество слов

145

Количество уникальных слов

110

Количество значимых слов

36

Количество стоп-слов

51

Количество строк

40

Количество строф

5

Водность

75,2 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

банка

2

1,38 %

быль

2

1,38 %

всегда

2

1,38 %

куст

2

1,38 %

оттуда

2

1,38 %

песок

2

1,38 %

склон

2

1,38 %

трава

2

1,38 %

холм

2

1,38 %

церковь

2

1,38 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Vmeste oni lyubili

Iosif Brodsky

Kholmy

Vmeste oni lyubili
sidet na sklone kholma.
Ottuda vidny im byli
tserkov, sady, tyurma.
Ottuda oni vidali
zarosshy travoy vodoyem.
Sbrosiv v pesok sandalii,
sideli oni vdvoyem.

Rukami obnyav koleni,
smotreli oni v oblaka.
Vnizu u kino kaleki
zhdali gruzovika.
Mertsala na sklone banka
vozle kustov kirpicha.
Nad rozovym shpilem banka
vorona vilas, kricha.

Mashiny yekhali v tsentre
k bane po trem mostam.
Kolokol zvyakal v tserkvi:
elektrik venchalsya tam.
A zdes na kholme bylo tikho,
veter ikh osvezhal.
Krugom ni svistka, ni krika.
Tolko komar zhzhuzhal.

Trava byla tam primyata,
gde sideli oni vsegda.
Povsyudu chernye pyatna —
ostavila ikh yeda.
Korovy vsegda eto mesto
vytirali svoim yazykom.
Vsem eto bylo izvestno,
no oni ne znali o tom.

Okurki, spichka i vilka
prikryty byli peskom.
Chernela vdali butylka,
otbroshennaya noskom.
Zaslyshav yedva mychanye,
oni spuskalis k kustam
i raskhodilis v molchanyi —
kak i sideli tam.

Dvtcnt jyb k/,bkb

Bjcba ,hjlcrbq

[jkvs

Dvtcnt jyb k/,bkb
cbltnm yf crkjyt [jkvf/
Jnnelf dblys bv ,skb
wthrjdm, cfls, n/hmvf/
Jnnelf jyb dblfkb
pfhjcibq nhfdjq djljtv/
C,hjcbd d gtcjr cfylfkbb,
cbltkb jyb dldjtv/

Herfvb j,yzd rjktyb,
cvjnhtkb jyb d j,kfrf/
Dybpe e rbyj rfktrb
;lfkb uhepjdbrf/
Vthwfkf yf crkjyt ,fyrf
djpkt recnjd rbhgbxf/
Yfl hjpjdsv igbktv ,fyrf
djhjyf dbkfcm, rhbxf/

Vfibys t[fkb d wtynht
r ,fyt gj nhtv vjcnfv/
Rjkjrjk pdzrfk d wthrdb:
'ktrnhbr dtyxfkcz nfv/
F pltcm yf [jkvt ,skj nb[j,
dtnth b[ jcdt;fk/
Rheujv yb cdbcnrf, yb rhbrf/
Njkmrj rjvfh ;;e;fk/

Nhfdf ,skf nfv ghbvznf,
ult cbltkb jyb dctulf/
Gjdc/le xthyst gznyf —
jcnfdbkf b[ tlf/
Rjhjds dctulf 'nj vtcnj
dsnbhfkb cdjbv zpsrjv/
Dctv 'nj ,skj bpdtcnyj,
yj jyb yt pyfkb j njv/

Jrehrb, cgbxrf b dbkrf
ghbrhsns ,skb gtcrjv/
Xthytkf dlfkb ,enskrf,
jn,hjityyfz yjcrjv/
Pfcksifd tldf vsxfymt,
jyb cgecrfkbcm r recnfv
b hfc[jlbkbcm d vjkxfymb —
rfr b cbltkb nfv/